Del

6. december 2017

Datainformeret skoleledelse - en konference for skoleledelse og forvaltninger

Hvordan får man overblik og styr på data, og hvordan iværksætter man en kultur, der er i stand til at tage kvalificerede valg bistået og underbygget af data? Kom og hør bud fra praktikere og forskere

Skoleledere i det danske uddannelsessystem er ligesom ledere i andre industrier i færd med at orientere sig i, hvordan data anvendes som en værdifuld ressource. Teknologi til at skabe og finde mønstre i data er i hastig udvikling. Formålet med anvendelse af data er i sidste ende løbende forbedring af læringsprocesser, fastholdelse af elever og studerende i positive udviklingsforløb, opdyrkelse af elevers engagement og personalisering af læring. Disse overordnede ambitioner er nemme at nikke ja til, men det mere komplicerede spørgsmål er, hvad der skal forstås ved at lede datainformeret, og hvordan det adskiller sig fra anden ledelse? Hvordan får en ledelse og en skole overblik over den tilgængelige og relevante data? Hvad kræves der af elever, lærere og ledere for at kunne bruge dataen?

Denne konference handler om, hvordan man får overblik og styr på data, og hvordan man iværksætter en kultur, der er i stand til at tage kvalificerede valg bistået og underbygget af data. Det gøres bl.a. ved at have processer for, hvordan data anvendes; indsamle data jævnligt; gøre arbejdet med data synligt og transparent for elever, forældre, lærere og ledere; og ikke mindst træne ledere og lærere til at forstå data og føre samtaler om data.

På konferencen præsenteres konkrete case-erfaringer fra skoleledere, der har anvendt data på deres skole, og oplæg fra forskningen omkring datainformeret ledelse til indsigt og inspiration.

Program 

 

8.30

Ankomst og morgenmad

9.00

Velkomst

9.10 

Datavisioner - data er ikke et svar, data er et spørgsmål

ved Rasmus Leth Jørnø
Data og teknologi der producerer data er allerede et vilkår som ledere i danske skoler skal forholde sig til. Lige nu viser erfaringer fra forskningen, at vejen frem er at skabe en datakultur på skolen, der er i stand til at drage nytte af den tilgængelige data. Men lige om lidt, er der en række spørgsmål der presser sig på, for hvilken data er det der skal produceres? Og hvad kan en skole med teknologi, som den ikke kunne uden? Oplægget udpeger potentialer for udvikling af skolen med inspiration fra andre områder, hvor data anvendes.

 

Rasmus Leth Jørnø, lektor, ph.d. ved Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon. Hans primære forskningsområder er teknologibårne læringsprocesser, digitale miljøer og værktøjer til videnarbejde og innovationsprocesser. Han er forfatter til danske og internationale artikler og bøger om design baseret research, filosofi, innovation og læring. Rasmus fungerer desuden som underviser og konsulent på opgaver om innovation, gamification og videnskabelig metode.

10.10

Kaffepause

10.30

Data i en skolesammenhæng

Ved Rune Heiberg Hansen, områdechef i Danmarks Akkrediteringsinstitution
Fra dagtilbud til videregående uddannelse genereres og bruges der i stigende grad individualiseret data om læring, trivsel, udvikling og drift. Ambitionen med at bruge data er, at opnå nye indsigter og forhåbningen er, at disse indsigter kan bruges til at forbedre uddannelser og læringsforløb.
Oplægget vil give et indblik i brugen af data bredt i uddannelsesverdenen. Dernæst vil oplægget omhandle det ledelsesansvar på alle niveauer, der skal fastlægge et tydeligt formål med brugen af data. Endvidere vil oplægget se på ledelsesopgaven i, at fastlægge tydelige principper for brugen af data. Brugen af data skal på den ene side imødekomme behovene for udvikling og effektivisering, og på den anden side fastholde hensyn til den enkelte og de overordnede faglige værdier. Det gælder ikke mindst i forhold til den stigende brug af individualiseret data

11.00

Hvordan kan man prioritere i datamængden og skaffe sig et overblik?

Ved Søren Thorborg, skolechef i Køge Kommune

Der er i stigende grad debat om at kvalificere skoleledelserne strategiske beslutninger ved at basere dem på et stærkere datagrundlag. Data er tilgængeligt i rigelige mængder, men hvordan kan man prioritere i datamængden og skaffe sig et overblik?
Skolerne i Køge Kommune har haft fokus på databaseret skoleledelse i et stykke tid og har for et år siden indledt et samarbejde med det norske firma Conexus om ledelsesredskabet INDSIGT, der har været brugt i flertallet af norske i 4-5 år. Værktøjet er udviklet i samarbejde med nogle internationale nøglepersoner inden for skoleforskning.
Det sætter relevante, til rådighed værende, data - suppleret med resultaterne fra en gennemført elevundersøgelse - ind i en håndterlig, systematisk ramme, der kan bruges til prioritering, planlægning og opfølgning på skolens strategiske tiltag. Kombineret med brug af værktøjet deltager skoleledelserne i temadage om DEEP LEARNING med oplæg fra forskerne Robinson, Hargraves og Fullan, der har været med til at udvikle konceptet og værktøjet.

 

Søren Thorborg er skolechef i Køge Kommune, hvor han har været chef i 10 år. Søren har en baggrund som lærer, konsulent, seminarielærer og skoleleder. Han kender således mange positioner i skolens hverdag.

11.30

Datainformeret skoleledelse

ved Claus Drachmann, skoleleder Filstedvejens Skole, Aalborg.

Oplæget centrerer sig om monitorering, systematisering samt den formative anvendelse af data om bl.a. elevernes udbytte og trivsel. Oplægget, der former sig som en dialog med tilhørerne, taler også ind i datainformeret ledelses indflydelse på bl.a. medarbejdernes arbejdsmiljø og forældrenes tillid til skolen.

 

Claus Drachmann er skoleleder Filstedvejens Skole, Aalborg. Derudover Master i Public Governance med fokus på datainformeret ledelse i en skolepolitisk kontekst, hvori han, gennem en totalundersøgelse, kortlagde Aalborgs skolelederes anvendelse af resultatdata. På baggrund af erfaringerne fra arbejdet med data, udarbejdede Claus et udkast til et kompetenceudviklingsforløb, hvor skolens data skulle indkredses og bringes i spil. Du kan læse Claus’ paper om Datainformeret Ledelse her 

Som paneldeltager deltager han i en ny, national udvikling af datainformeret ledelse i regi af Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring.

 

12.00

Frokost

12.45

Brug af data i praksis. Bekræftelse eller undersøgelse?

ved Søren Buhl Hornskov & Laura Høvsgaard Maguire

Oplægget præsenterer resultaterne af et forskningsprojekt i Odense Kommune, som fulgte seks skoleledelsers arbejde med resultaterne af en omfattende analyse og evaluering af skolens organisation. Forløbet bekræfter indsigter fra litteraturen om brug af data, som peger på, at professionelle i højere grad bruger data til at bekræfte det, de allerede ved, gør og mener, end som redskab i en åben undersøgelse af skolens vilkår og udvikling.

Oplægget lægger op til en diskussion af, hvordan skoleledelser med afsæt i realistiske forventninger til brug af data kan udfordre sig selv og medarbejderne og dermed gøre data til en ressource, snarere end et problem. Oplægget rummer både eksempler på konkrete redskaber og etiske principper, som kan understøtte denne proces.

 

Søren Buhl Hornskov , phd, forskningsprogramleder, Ledelse og Organisation på UCC. Sørens forskningsområde er brug af data i skoleledelse med særligt fokus på analyse og evaluering af den professionelle organisation.

 

Laura Høvsgaard Maguire, MA, phd-stipendiat, UCC og CBS. Lauras forskning sætter nationale test i et aktør-netværks-teoretisk perspektiv og diskuterer betydningen af algoritmer og big data i skolen. Lauras phd-projekt er finansieret af Phd-Rådet for Uddannelsesforskning

13.45

Data i praksis: Brønshøj Skole

Ved Mikkel Wiene, skoleleder, Brønshøj Skole

“For tre år siden blev Brønshøj Skole ramt af en negativ datastorm. En storm, der stillede spørgsmålstegn ved alt, hvad skolen troede på og gjorde. En storm, der fik ledelsen til at reflektere over egen praksis. En storm der affødte mange spørgsmål men gav få svar. 

Mikkel Wiene, skoleleder på Brønshøj Skole vil fortælle om sit møde med data, og om de udfordringer og muligheder som data giver Brønshøj Skole, når man som skole vælger at forholde sig nysgerrigt til tallene.”

14.15

Kaffepause

14.30

Data i praksis: Engstrandskolen og Hvidovre Kommune:

Ved Thomas Friis, afdelingsleder Engstrandskolen 

“Hvordan kan data understøtte skoleledelsen i både det daglige arbejde og et strategisk fremadrettet perspektiv?I dette oplæg vil du få eksempler på hvilke konkrete tiltag ledelsen på Engstrandskolen har gjort i forhold til at inddrage data, samt hvordan datainformeret skoleledelse tænkes i en bredere optik i Hvidovre kommune.”

15.00

Data i praksis: Nye metoder til dataindsamling

Ved Lance Luscombe, skoleleder Smidstrup-Skærup skole

Hvordan omsættes personalegenereret data fra praksis til praksis? I dette casestudie vil Lance Luscombe præsentere nye måder og metoder til at indsamle data og give et indblik i, hvorledes disse forskellige data kan skabe læring for den enkelte og for en gruppe eller en organisation. 

Casestudiet tager udgangspunkt i GPS-tracking af skolens personale i skolens involverende tilsyn på Smidstrup-Skærup Skole”.

15.30

Afrunding

15.40- 

Mulighed for netværk

 

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag den 6. december 2017

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 8. november 2017

Pris:

1450 kr. ekskl. moms

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål om tilmelding? Ring til CFU's kursusadministration på tlf. 7248 1930.

 

 

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
6. december 2017 8:30 - 16:00
Cxense Display