Del

7. marts 2019

Konference: Fokus på flersprogede elever

Få ny viden og inspiration til dit arbejde med flersprogede elever. Konferencen er målrettet lærere og ledere.

Program

08.30-09.00   Ankomst og morgenmad

09.00-09.10   Morgensang og velkomst

09.10-10.25   Literacy og andetsprog i udskolingen. Erfaringer fra Tegn på sprog

v/ Lone Wulff, lektor i dansk som andetsprog, Københavns Professionshøjskole

I mit oplæg tager jeg afsæt i forskningsprojektet Tegn på sprog, tosprogede elever lærer at læse og skrive. Her har vi gennem ti år fulgt fem flersprogede klasser i fem kommuner i Danmark for at undersøge, hvordan man kan inddrage flersprogede elevers forudsætninger og behov i skolens læse- og skriveundervisning.

I forbindelse med projektets afslutning sommeren 2018 udgav vi læremidlet ”Literacy og andetsprog i udskolingen”. I oplægget vil jeg præsentere læremidlet og trække tråde til potentialer og udfordringer i forbindelse med literacyundervisning i sprogligt mangfoldige klasserum. Praksiseksemplerne vil især dreje sig om mellemtrin og udskoling.

10.25-10.50   Pause

10.50-12.10   Ordforråd - en nøgle til flersprogede elevers faglige udvikling

v/ Ulla Krogsgaard og Mette Bech, pædagogiske konsulenter ved CFU Absalon

Lærerens fokus på ordtilegnelse er helt afgørende for flersprogede elevers mulighed for at deltage og udvikle sig i fagene. I dette oplæg går vi tæt på ordforrådets betydning og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde leksikalsk i en faglig kontekst.

  • Hvorfor er alle faglærere sproglærere?
  • Hvordan kan der stilladseres sprogligt?
  • Hvad er chunks og gambitter?

12.15-13.00   Frokost

13.00-14.20   Flersprogede elever - kræver de noget særligt?

v/ Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder på Søndervangskolen i Aarhus

Tilgangen i mit oplæg vil være, at flersprogede børn er som alle andre børn – og at de dermed skal behandles som alle andre børn!

I oplægget inviteres I med på den rejse, Søndervangskolen har været på det seneste årti – en storytelling båret af tro, håb og drømme om, at alle børn gør det bedste, de kan, hvis de får den rette support og guidning.

Skolelederens opgave er i den forbindelse at sikre de bedst mulige rammer for, at dette kan ske og bistå i, at samspillet mellem børnene og deres professionelle voksne er så optimalt som muligt i hverdagen.

Skolelederen og det pædagogiske personale har én eneste opgave: Nemlig at hjælpe børnene – det er det, vi er ansat til, punktum!

Med oplægget vil I få et indblik i en af Danmarks måske mest spændende folkeskoler, der med sin elevsammensætning er mange, der har en mening om, men et fåtal reelt har kendskab til.

Oplægget vil tage afsæt i skolefakta og -resultater samt de konkrete ’greb’, vi som ledelse har taget undervejs eksempelvis gennem ændrede samarbejdsformer.

Samtidig vil jeg dele de erfaringer, vi har gjort os undervejs og indvie jer i lokalt udviklede værktøjer, der har hjulpet os i form en bedre af systematik og metode.

Helt centralt i hverdagen står det børnesyn og den -tilgang, vi praktiserer i hverdagen som afgørende for, at børnene lykkes såvel fagligt som trivselsmæssigt.

Min ”belief” er, at alle børn uanset deres baggrund skal opleve, at de kan være en del af noget større, nemlig af et stærkt, bredt børnefællesskab, der udgør selve hjørnestenen i deres lærings- og udviklingsproces.

For at indfri de ambitiøse mål på alle børns vegne er det skolelederens opgave at sikre involvering og af alle de centrale aktører, der omgiver barnet – dvs. de fagprofessionelle, forældrene - og ikke mindst børnenes selv, så de kan forlade folkeskolen med en oplevelse af at være godt på vej i deres videre livsfærden. 

14.20-14.45   Pause

14.45-15.50   Flersproghedsdidaktik - projekt om fremmedsprog

v/ Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor, ph.d. – Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Hvis den tidlige fremmedsprogsundervisning skal have et positivt udbytte også for skolens flersprogede elever, er det nødvendigt at medtænke deres læringsforudsætninger i planlægningen af undervisningen og lige så ift. tilpasning af undervisningssituationen og i selve samtalerne med eleverne. Oplægget tager udgangspunkt i, hvad forskningen viser er hensigtsmæssigt andetsprogspædagogisk set og med afsæt i det for nyligt afsluttede Tidligere Sprogstart projekt. Vi ser på, hvordan en anerkendende og inkluderende klasserumskultur støttes af lærerens stilladsering på tre niveauer: Makro-, meso- og mikrostilladsering.

For flersprogede elever vedrører de tre niveauer såvel opbygning af det fremmedsprog, de undervises i, som inddragelse af elevernes modersmål og opmærksomhed på, hvor de er i deres andetsprogsudvikling. Samtidigt er denne tilgang inkluderende og støttende for alle elevers sproglige opmærksomhed og sproglige udvikling.

Oplægget uddyber stilladseringsbegreberne ved hjælp af små øvelser og diskussioner og giver eksempler fra Tidligere Sprogstart-projektet på, hvordan arbejdet med tilegnelse af ordforråd og udtryk spiller en central rolle i elevers udvikling af kommunikative kompetencer på det nye fremmedsprog.

15.50-16.00   Afrunding

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 7. februar 2018 og derefter, så længe der er ledige pladser.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. S19-201).

.

Campus Sorø

Slagelsevej 70-74
4180 Sorø
7. marts 2019 9:00 - 16:00
Cxense Display