Del

29. august 2019

Læringscenterets dag 2019

På årets konference undersøger vi, hvordan PLC kan styrke arbejdet med at skabe en stærk skolekultur, der rækker ind i fremtiden. Hvad er det gode skoleliv anno 2019? Hvordan skaber vi en skole med engagerede, deltagende elever i trivsel? Hvordan ser skolen overhovedet ud?

Igen i år samler vi skolens vejledere og ressourcepersoner, ledere og kommunale konsulenter til en inspirerende dag med fokus på samarbejde, skoleudvikling og fremtidige kompetencer gennem oplæg, inspiration fra praksis og workshops.

Konferencen henvender sig bredt til de folk på og omkring skolen, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter. 

Benyt dagen til at fordybe jer og lade jer inspirere som team. Vi anbefaler meget, at I deltager flere fra samme PLC-team, og vi går gerne ind i samarbejder med jeres skole/kommune før og efter konferencen for at støtte op om den lokale PLC-udvikling.

Vel mødt!

Program

08.30-09.00   Vi byder på kaffe/the og en morgenbolle

09.00-09.15   Velkomst og introduktion til dagen v. pædagogisk konsulent Rikke Egeberg, CFU Absalon

09.15-10.15   Har I spurgt børnene? - hvordan PLC kan understøtte en høj grad af aktiv deltagelse og elevinddragelse i en fælles skolepraksis v. pædagogisk konsulent Christel Aulkær Moll, CFU UCL

Et professionelt, lærende samarbejde i PLC kan understøtte en praksis, hvor skolen udvikler og vedligeholder en stærk skolekultur. Oplægget stiller skarpt på, hvordan et elevcentreret læringssyn systematisk kan tilrettelægges med støtte fra PLC. Ved at arbejde datainformeret og tæt forankret til virkeligheden kan PLC være med til at fundere en varieret skoledag, der indeholder god undervisning set med elevøjne, og hvor udvikling sker med afsæt i elevernes stemme.

10.15-10.30   Pause

10.30-11.05   Talent: Fordomme og forståelser v. talentchef Nynne Afzelius, Astra

Talentfulde børn, højtbegavede børn, fagligt stærke børn - kært barn har mange navne. Men hvad er talent egentlig, findes der talenter overalt, og hvordan genkender man talentfulde børn? Oplægget har fokus på at skabe opmærksomhed om egne forforståelser mht. talent, og hvad det betyder for ens muligheder for at ”talentspotte” i dagligdagen. Hvad har talentfulde børn og unge brug for? Og hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med dem? 

11.05-11.45   Pioneruddannelsen – model for kompetenceudvikling og udvikling af undervisningspraksis gennem designprocessen v. projektleder ved Videncenter for designtænkning og digital fabrikation m. FabLab Jette Hundahl Mikkelsen samt pioner og lærer Rigmor Perchardt Olesen

Hvordan kan man arbejde med designprocesser som en ramme for elevers aktive deltagelse, medinddragelse og oplevelse af medejerskab og ansvar i undervisningen? I Silkeborg Kommune har man arbejdet målrettet med pioneruddannelse som professionel ramme om arbejdet med udvikling af den daglige praksis. I oplægget ser vi på uddannelsens formål, opbygning og indhold og zoomer ind på, hvordan intentionerne omsættes i praksis. Hvordan forankres og udbredes arbejdsmetoderne på og mellem skolerne? 

11.45-12.45   Frokost, netværk og besøg på standområdet

12.45-14.45   Workshops

14.25-14.50   Kaffe og kage

14.50-15.50   Hvordan bringer vi skolen ind i fremtiden? v. skoleforsker og ph.d., indehaver af firmaet Relationskompetence Louise Klinge og læringsmiljødesigner, skoleudvikler m.m., indehaver af konsulenthuset Autens Lene Jensby Lange

Lene og Louise blender rum og relationer fra begges virke i ind- og udland. I dette oplæg får I som PLC-team inspiration og redskaber til at videreudvikle skolens kultur og fysiske miljø, så det styrker engagement og empati blandt børn og voksne – og dermed læring og livsglæde i en fremtidsrelevant skole. 

15.50-16.00   Fælles afslutning

Workshops

Vælg 1. og 2. prioritet ved tilmelding:

 1. Litteraturtendenser og frilæsningsbånd v. pædagogisk konsulent Mette B. Westergaard, CFU Absalon
  På denne workshop får du et overblik over de vigtigste tendenser netop nu i den danske børne- og ungdomslitteratur. Du vil få mange aktuelle titelforslag fra CFU med retur til din skole, som du kan formidle videre til dine kolleger. Vi ser også på, hvordan det frilæsningsbånd, mange skoler praktiserer, kan optimeres. Du får inspiration til, hvordan I som PLC kan støtte op om den gode årsplan for frilæsningsbåndet, således at der både arbejdes med teksters struktur, automatisering, læseoplevelse, sprogforståelse og læsehastighed.
 2. Har I styr på den sproglige udvikling? – et tværgående tema i alle fag v. pædagogisk konsulent Mette Bech, CFU Absalon
  Hvordan kan de forskellige vejledere i PLC sætte fokus på sproglig udvikling på skolen og understøtte faglærere i at indtænke sproglig udvikling og dansk som andetsprog som en dimension i deres specifikke fag? Der bliver givet konkrete eksempler på, hvordan stilladsering på henholdsvis makro-, meso- og mikroniveau giver eleverne bedre mulighed for at tale, lytte, skrive og læse i undervisningen og udbygge deres forståelse af forskellige teksters formål, strukturer og sproglige kendetegn.
 3. Talenter i den daglige undervisning v. talentchef Nynne Afzelius, Astra
  I en almindelig klasse er der stor faglig spredning, og de fleste lærere ved godt, at de ikke altid får udfordret de fagligt stærke elever, så meget som man kunne ønske. Men i en skolevirkelighed med op til 28 elever pr. klasse og begrænset forberedelsestid kan det være svært at nå det hele - og hvordan sikrer man så, at også de talentfulde elever bliver så dygtige som muligt? Hvilke greb kan man bruge, og hvilke redskaber giver især mening i forhold til talentfulde børn og unge? Der vil undervejs være mulighed både for dialog og for selv at forsøge sig frem.
 4. Matematik i PLC?! – hvad regner du med? v. pædagogisk konsulent Margit Holm, CFU Absalon
  Vi skal arbejde med strategier til, hvordan man i PLC-regi kan styrke elevers læringsprocesser i matematikfaget. Hvordan udnytter vi konkreter i matematik, så de motiverer til omtanke og aktivitet? Hvilken praksis er der behov for, hvis ønsket er styrkelse af lærere og elevers brug af digitale værktøjer? Hvilken praksis for vejledning understøtter kompetencerne i faget? Byd ind og vær med til at gøre idéerne om udvikling og facilitering til praksis på din skoles PLC.
 5. Skolen bør lytte - podcasten kommer v. pædagogisk konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, CFUVIA
  Podcast er gammel vin på nye flasker, men det er nogle rigtig fine flasker - lydfortællingerne vælter frem i takt med, at teknologierne gør det bekvemt. Der findes et kæmpe marked af gratis, let tilgængeligt og højkvalitets lyd, som bare venter på at blive brugt i skolen. En dejlig enkel mono-modalitet. Med lyd i ørerne er eleverne mere ligestillede i deres tilgang til historierne, og en stor verden af fortællinger ligger og venter på dem. Læg dertil muligheden for at få eleverne til at lave kreative lydfortællinger - alle kan lave deres egen podcast. Hør om konkrete erfaringer med, og perspektiver på, at arbejde med podcast i undervisningen. Få fif til at finde de gode podcast og prøv selv, hvordan alle kan komme i gang med selv at lave podcast.
 6. Kom og leg... og lær... Playful Learning i undervisningen v. pædagogisk konsulent Mikael Scheby, CFU Absalon
  Børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring, men er vi i skolen gode nok til at fastholde det legende element med udgangspunkt i elevens egen nysgerrighed og tilgang? Hvordan kan PLC gradvist være med til at understøtte en læringskultur, hvor vi til stadighed bliver bedre til at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring? De danske professionshøjskoler og LEGO Fonden er i gang med et 5-årigt udviklingsprogram for at understøtte Playful Learning som en central indgang til læring. På workshoppen vil du blive præsenteret for eksempler på Playful Learning, og selve workshoppen vil blive afholdt i en playful learning-atmosfære.
 7. Når virkeligheden gør en forskel – sæt den åbne skole på skemaet v. pædagogisk konsulent Karina Bruun Houg, CFU Absalon
  Mange kulturaktører rummer en guldgrube af faglighed og er samtidig også et laboratorie for nye læringsformer. Kulturaktørerne står på spring for at udvikle læringsaktiviteter sammen med jeres skole. Som PLC-medarbejder kan du være med til at igangsætte og stilladsere åbne skoleprojekter med fokus på projekter, der udvikles i et samarbejde mellem skole og aktør. På denne workshop vil du blive præsenteret for eksempler fra allerede igangværende åbne skoleprojekter, blive inspireret til nye samarbejdsformer og afprøve forskellige læringsaktiviteter.
 8. Digitale fortællinger og multimodal formidling - bedre læring for elever med ordblindhed og læsevanskeligheder v. pædagogisk konsulent Helle Damgaard Melin, CFU Absalon
  Multimodale digitale værktøjer i kombination med LST (læse-skriveteknologier) kan være et inklusionsværktøj, som sætter elever med ordblindhed og læsevanskeligheder i stand til at deltage på lige fod med alle andre i undervisningen. Du får på workshoppen mulighed for at afprøve konkrete eksempler fra forskellige fag, hvor digitale værktøjer i en kobling mellem skrift, billeder, lyd, musik og video er med til at sætte den ordblinde elev i stand til at udtrykke sig kreativt. Workshoppen er praksisnær og vil veksle mellem hands on og oplæg. Der arbejdes med udvalgte multimodale værktøjer fra blandt andet Skoletube samt Appwriter og Intowords. Medbring en computer og høretelefoner på workshoppen
 9. Ledelsesworkshop: Hvordan skaber vi en lærende kultur på skolen? v. pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU Absalon
  Denne workshop, henvendt til ledere, vil give en indføring i, hvordan skolerne kan arbejde målrettet med læringsledelse ved opbygning af professionelle læringsfællesskaber. Skolens vejledere har en helt central rolle i skabelsen af et sprog, der forbinder teori og praksis, og workshoppen vil give konkrete redskaber til, hvordan samtalerne kan skabe mere refleksion, udvikling og læring. Vi vil kigge på, hvordan både allerede etablerede teams og nye fagteams kan bevæge sig i en retning af mere lærende møder. I vil blive præsenteret for de principper, som er afgørende for udvikling og læring i teams, og hvordan vigtigheden af god facilitering og aktionslæring kan sikre, at teamet opnår en større grad af transfer – læring i og af praksis.

Hent programmet (pdf).

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 16. august 2019 og derefter, så længe der er ledige pladser. Husk at vælge workshops. 

Bemærk, at der er begrænset antal parkeringspladser ved Campus Roskilde. Campus ligger ca. 10 minutters gang fra Trekroner Station. 

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R19-116).

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
29. august 2019 9:00 - 16:00
Rikke Egeberg Pædagogisk konsulent
Cxense Display