Del
Netværksdag for Åben Skole i Region Sjælland

26. august 2021

Netværksdag for Åben Skole i Region Sjælland

OBS: Ny dato! Vi dykker ned i begrebet ’åben skole’, ser på tiltagene i Region Sjælland og koncentrerer os om udvalgte eksempler.

Professionshøjskolen Absalon inviterer hermed til den første netværksdag for alle med interesse i Åben Skole tiltag i Region Sjælland. Vi håber, det kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Intentionen er, at der bliver udvekslet erfaringer og inspiration, og måske opstår der nye samarbejdsrelationer i løbet af dagen.

Dagen vil byde på inspiration vedrørende samarbejder med kulturinstitutioner, naturforeninger, lokale foreninger som idrætsforeninger eller musikskoler og det private erhvervsliv.

Vi håber, dagen vil give masser af erfaringsudvekslinger, inspiration, information og idéer til yderligere tiltag med hensyn til at inddrage nye Åben Skole-tiltag.

Program

08.30-09.00   Kaffe m. morgenbrød

09.00-09.25   Velkomst
Lokal undersøgelse af åben skole i regionen (10-15 min.).

09.25-10.10   Keynote 1: Åben Skole v/ Lars Emmerik Damgaard Knudsen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik - Didaktik, Aarhus Universitet
Åben skole giver anledning til en række udfordringer og muligheder for skoler og lokale organisationer. Udfordringerne knytter sig særligt til, at skoler og lokale organisationer ikke har hinanden som formål, og derved mangler der et grundlæggende ’pædagogisk sprog’ for, hvad åben skole er og kan. Jeg vil i denne præsentation give et forslag til et sådant ved at pege på nogle særlige pædagogiske muligheder, som åben skole tilbyder: Demokratisk dannelse, undervisningsdifferentiering, kropslig læring, praksisfaglighed og didaktisk autenticitet. Disse muligheder er ikke isoleret til åben skole eller immune over for udfordringerne i samarbejdet mellem skoler og lokale organisationer, men de giver anledning til at se og tale om, hvilke potentialer og kvaliteter samarbejdet kan indebære.

10.10-10.25   Pause m. frugt og nødder

10.25-11.10   Keynote 2: Samarbejde med virksomheder v/ Anders Vestergaard Thomsen
Anders V. Thomsen har en baggrund som folkeskolelærer i biologi og F/K, og har i godt 20 år undervist i naturfag på læreruddannelsen. Anders har desuden en akademisk karriere først som cand pæd i biologi og senest med en ph.d.-grad i naturfagsdidaktik om eksterne partnere i naturfagsundervisningen. 

Samarbejde med virksomheder i den åbne skole giver både elever, lærere og virksomhedsmedarbejdere muligheder for at opnå nye faglige indsigter, begreber og perspektiver. De autentiske rammer, som eleverne møder på virksomhederne sætter begreber og metoder ind i en kontekst, som ser ud til at kunne højne interessen for naturfagene samt lysten til at tage uddannelser med naturvidenskabeligt indhold. Men hvorfor er der så relativt få virksomhedsbesøg og hvilke andre udfordringer møder vi, når vi gerne vil indgå samarbejde med virksomheder og andre lokale samarbejdspartnere? I dette oplæg vil der både blive præsenteret resultater fra et ph.d.-studie af skole-virksomhedssamarbejde samt blive delt erfaringer fra arbejdet med at koble skoler og virksomheder.

11.10-11.15   Finde hen til temagruppe - 1. runde

11.15-12.15   Temagrupper 1, 2, 3, 4 eller 5  

 • Temagruppe 1: Virksomheder i lokalområdet
  v/ Jannik Tovgaard-Olsen, Projektleder Naturvidenskabernes Hus. Virksomhederne i lokalområdet er en stor ressource til din naturfagsundervisning og matematikundervisningen, men få undervisere gør brug af lokale virksomheder. I denne session vil I opleve, hvordan Naturvidenskabernes Hus har knækket nøden, og fået udviklet inspirerende og autentiske undervisningsforløb i samarbejdet mellem undervisere og virksomheder. Derudover vil vi undersøge, hvilke virksomheder der er i jeres lokalområde, og diskutere hvordan de kan involveres i STEM- undervisningen.
 • Temagruppe 2: Hvad med B-klassen?
  v/ Lina Johansen, master i idræt og velfærd. Åben Skole-koordinator og brobygger på tværs af forvaltningsområder. Ansat i Greve Idræts- og fritidssekretariat. I denne gruppe vil der være et oplæg og efterfølgende erfaringsudveksling og sparring omkring dilemmaer, udfordringer, og hvornår vi lykkes! Ud fra mine erfaringer og min Masterafhandling om ”Åben Skole” vil jeg adressere nogle af de politiske, økonomiske muligheder og barrierer, som danner rammen om Den Åbne Skole generelt. Jeg vil dele mine erfaringer med mit arbejde som Åben Skole koordinator i hhv. Næstved og Greve Kommune og ud fra spørgsmål skabe dialog sammen med jer.  Målet er, at vi sammen kan inspirere og idéudveksle, så endnu flere børn bliver en del af den åbne Skole. Spørgsmålene vil komme ind på: Systematisering, økonomi, kommunalpolitisk involvering, kommunikation mellem parterne.
 • Temagruppe 3: Bliv skjoldunge
  v/ Malene Bendix, Formidler i Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalpark Skjoldungernes land er i færd med at udvikle undervisningskonceptet ”Bliv Skjoldunge”, som på sigt vil invitere alle 3. – 7. klasser i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner ud på to årlige ”ekspeditioner” til centrale steder i nationalparken. Konceptet vil samtidig styrke skolernes mulighed for at arbejde med udeskole til hverdag. Formålet er at ruste børn til at leve sundere, klogere og gladere liv præget af nysgerrighed, handlekompetence og fremsyn og med et fokus på FNs 17 verdensmål. Vi er midt i et pilotår med afprøvning af forløb og didaktisk udvikling af projektet. Hør om vores arbejde - og byd ind med dine egne tanker og ideer til Bliv Skjoldunge-projektet.
 • Temagruppe 4: Samarbejde mellem foreninger, skoler og erhvervsuddannelser
  v/ Maja Damgaard, Udviklingskonsulent i DGI Storstrømmen, med fokus på unge og foreningsdeltagelse samt samarbejde med skoler, uddannelser og kommuner. Tidligere sundhedskonsulent i Guldborgsund Kommune, uddannet cand.scient i Idræt og Sundhed. Denne session vil bestå af et oplæg og efterfølgende erfaringsudveksling og drøftelse af hvad der motiverer både foreninger og skoler / uddannelser til et øget samarbejde til gavn for både børn og unge. Med udgangspunkt i projekt ”KICK – bevægelse på erhvervsskolen”, DGI Trænerspiren og idrætsforeningers egne modeller for samarbejde med skole og SFO, vil du høre om idrætsforeningernes erfaringer med Åben Skole og de forskellige perspektiver idrætsforeningerne går ind i et samarbejde med. Ud fra spørgsmål lægges op til en drøftelse af mulighederne og kompleksiteten i et samarbejde med foreningslivet samt undersøgelse af hvad der vil motivere til et øget samarbejde. Hvordan kan vi f.eks. gøre samarbejdet lettere? 
 • Temagruppe 5: Skoleelever engageres i kulturel byudvikling
  v/ Diana Gerlach, kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune har gennem en længere periode engageret børn og unge i udviklingen af lokalområdet Østerbro i Nykøbing F. I samarbejde med kunstnere, musikere og andre kulturaktører har bl.a. skoleelever været med til at ’kortlægge’ og synliggøre forskellige perspektiver på deres lokalområde. Oplægget præsenterer konkrete samarbejder med afsæt i fx valgfag og dansk, herunder hvordan eleverne har skabt fælles fortællinger, kunstneriske udtryk, musik mv. ud fra den samlede overskrift ’Her hvor vi bor’. Skolens elever tænkes desuden ind i udviklingen af et nyt fælles byrum til en anlægssum på 10 millioner, der ligger lige ved skolens område.

12.15-13.00   Frokost og gang til temagruppe 2. runde

13.00-14.00   Temagrupper 6, 7, 8, 9 eller 10

 • Temagruppe 6: Huskunstnerordningen - kreativt frirum eller faglighed?
  v/ Birgit Risgaard Brænder, lektor, Professionshøjskolen Absalon. Birgit Brænder har igennem et år undersøgt alle tildelinger fra Statens Kunstfond inden for billedkunstområdet og beretter i ord og billeder om sine fund. I det evalueringsskema, som Statens Kunstfond efter et endt forløb foreslår, at man gør brug af, spørges til lærerens og børnenes udbytte af forløbet: ”Har kunstnerens måde at relatere sig til de deltagende børn og unge givet dig inspiration til din egen praksis for eksempel i forbindelse med kunstformidling og undervisning i de kunstneriske fag, eller som metoder i anden fagundervisning og som redskaber i det daglige arbejde?”
 • Temagruppe 7: Dannelsesrygsæk
  v/ Simon Kristensen, cand mag i anvendt filosofi. Koordinator i kultursamarbejdet Kulturtjenesten, som er et netværk og en udviklingsplatform for Lolland og Guldborgsund Kommune, kommunernes institutioner og skoler samt kulturaktørerne i området. Simon Kristensen inviterer indenfor i maskinrummet på Kulturtjenesten, som på tværs af to kommuner og 15 kulturaktører udvikler og koordinerer kultursamarbejder til børn og unge. Kulturtjenestens magnum opus er Dannelsesrygsækken: Et garanteret kulturtilbud til årligt til alle børn i dagtilbud og grundskole i Lolland og Guldborgsund Kommune. Simon tager jer med på en dels meget filosofisk og dels konkret rejse om hvordan man vælger og udvikler oplevelser som alle Lolland Falsters børn får med i rygsækken. For kan man garantere dannelse? Og hvordan evaluerer og vurderer man om dannelsen er opnået?
 • Temagruppe 8: Skole-virksomhedssamarbejde
  v/ Ole Stahl, Haldor-Topsøe. Som en stor virksomhed kunne vi bare lade være med at samarbejde med skolerne og alligevel have gang i forretningen. Eller kunne vi? Hør, hvordan vi gør det i Topsøe, og hvorfor det er så vigtigt for os at samarbejde med skolerne – og hvorfor vi synes, undervisernes rolle er utrolig vigtigt. I denne session skal vi bl.a. diskutere:
  - Hvorfor skal vi lave skole–virksomhedssamarbejde?
  - Hvad kræver det?
  - Hvordan skal vi gøre det?
  - Hvad positive aspekter giver det virksomhederne, skolerne og eleverne?
  - Hvordan kommer man i gang?
 • Temagruppe 9: Byen som genstandsfelt
  v/ Luise J. Holm-Rathje, Dansk Arkitekturcenters skoletjeneste. Dansk Arkitekturs Skoletjeneste tilbyder et omfattende udbud af undervisningsforløb og -materialer inden for arkitektur og byudvikling rettet mod børn og ung: Årligt inviteres 12.000 børn og unge til tankevækkende undervisningsaktiviteter for at klæde dem på til at se på byer og arkitektur med nye øjne. I deres arkitekturundervisning skærper de elevernes opmærksomhed på arkitektur, byggeri og byudvikling og giver dem redskaber og sprog til at håndtere problemstillinger i faget. Luise Holm Rathjes oplæg vil konkretisere, hvilke metoder de anvender til dette, og hvilken effekt vi oplever som resultater af vores undervisning. 
 • Temagruppe 10: Engagerende Åben Skole-forløb med LUDO-modellen
  v/ lektor Anette Møller, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, afdelingen for Efter- & videreuddannelse. Anette præsenterer anvendelsen af LUDO-modellens 4 dimensioners i Åben Skole-forløb. Modellen egner sig i samarbejder med foreninger, museer eller erhvervsliv og styrker den engagerende undervisning gennem differentiering af de udfordringer, roller og opgaver, som eleverne stilles over for. 

14.00-14.15   Kaffepause 

14.15-14.45   Oplæg til netværksdannelse

14.45-15.30   Keynote 3: Samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler v/ Svend Pedersen, musikskoleleder siden 1991 og udøvende musiker
En (musikalsk) beretning fra Faxe Kommune: Åben Skole – med fokus på musik og det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler.

15.30-16.00   Afslutning og netværk

Tilmelding

Tilmeld dig netværksdagen her senest den 1. august 2021.

Tid: Torsdag den 26. august 2021 kl. 8.30-16.00

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Pris: 310 kr.

Spørgsmål om tilmelding? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. R21-140).

Arrangører

Anders Vestergaard Thomsen, anvt@pha.dk

Bettina Buch, bbu@pha.dk

Birgit Risgaard Brænder, brb@pha.dk

Dorrit Hansen, doha@pha.dk

Mari-Ann Skovlund, msj@pha.dk

Merete Schou von Magius, msvm@pha.dk

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
26. august 2021 8:30 - 16:00