Del

Tak til alle deltagere i KULT-projektet!

KULT-partnerne UCL, UCN, Kulturprinsen og Absalon takker hjerteligt alle, der gennem to år (2016-18) har deltaget i og bidraget til den landsdækkende realisering af projektet.

Se alle deltagerne her.

National konference den 17. maj på Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde

Små børns møde med "Kunst og Kultur" - Pædagogen som hverdagens kulturformidler

De 1- 6-åriges møde med kunst, kultur og kulturarv rejser en del spørgsmål, som denne konference vil prøve at besvare, bl.a. på basis af KULT-projektets resultater gennem 2 års praksis i 9 kommuner. 

  • Hvad får børn ud af mødet med kunst og kultur?
  • Hvordan kan dagtilbudspædagoger optimere deres arbejde med kunst, kultur og kulturarvsformidling?
  • Hvad er potentialet i de æstetiske læreprocesser?
  • Klæder Pædagoguddannelsen de kommende pædagoger godt nok på til ligeværdigt samarbejde med kunstnere og museumsformidlere?

Ny viden og inspiration – to go

Konferencen giver et væsentligt indblik i den nyeste forskning, beslutningstagere fra stat og kommuner en grundig opdatering vedr. feltets aktuelle muligheder og barrierer, mens pædagoger får ny empiribaseret inspiration og et idékatalog med sig hjem i form af en gratis e-bog, der frigives under selve konferencen.

Konferencens indhold

Konferencen sætter fokus på både børnekulturelle muligheder og dilemmaer i flere formater:

  • Rapport fra det netop afsluttede KULT-udviklingsprojekt, hvis empiri, resultater og metoder giver et aktuelt og konkret grundlag for at tale om de 1 – 6 årige børns møde med kunst, kultur og kulturarv. Projektet har bl.a. udviklet et simpelt, praksisorienteret koncept for pædagogers arbejde med børn før, under og efter børnenes kulturoplevelser. Læs mere om KULT-projektet her.
  • Kulturministeriets strategi for småbørsområdet, udfoldet af kulturministeren selv, samt en perlerække af keynote-oplæg, der både præsenterer den nyeste forskning på området og belyser den socialpolitiske ramme, herunder den nye styrkede læreplan, som fremtidens kulturelle tiltag på småbørnsområdet skal forholde sig til. Læs om konferencens keynote-oplæg her.
  • Diskussioner i seks parallelle sessions med hver sit tema, hvor KULT-partnere, kunstnere, pædagoger og uddannelsesledere ud fra konkrete eksempler drøfter udvalgte konferenceproblematikker og -emner. Læs mere om de parallelle sessions her.

Tidlig indsats på det kulturelle felt

Vi lever i et land, hvor de fleste her i 2018 er enige om vigtigheden af tidlig indsats og støtter tiltag for at imødegå negativ social arv, og hvor vi ser kreativitet som en nøgle til løsning af både samfundsmæssige og globale problemer. Alligevel har det hidtil været småt med initiativer inden for det småbørnekulturelle felt. Derfor har Kulturministeriet afsat midler til dette succesrige projekt, der fra 2016 til 2018 via kurser og sparring har givet pædagoger over hele landet nye metoder og redskaber inden for æstetiske læreprocesser og støttet op om samarbejde mellem dagtilbud, museer, kunstinstitutioner og kommuner, alt sammen til glæde og gavn for 1 – 6-årige medborgere.

Det er netop i vuggestue- og børnehavealderen, at børn er allermest videbegærlige og ’verdensåbne’, så det er her, vi som forældre, pædagoger, politikere, kunstnere, og formidlere grundlægger de mindre børns kulturelle socialisering. De skal have tid og gode rammer til at møde de kunstneriske formsprog og oplevelser, som de jo ikke selv kan opsøge. KULT-projektet har her sammen med 36 dagtilbud udviklet en metode, ”Sommerfuglemodellen”, der ikke efterlader børnene som passive kulturforbrugere, men som giver dem mulighed for aktivt at udtrykke sig æstetisk. Formålet er, at de hen ad vejen både påvirkes af og selv får mulighed for at påvirke kulturen og blive kreative medborgere. De skal naturligvis møde kunst og kulturarv i former og mængder, de kan kapere, med deres lege- og bevægelsesbehov og deres erfarings- og udviklingsniveau som pejlemærker. Dette stiller krav til både pædagoger, kunstnere og museumsformidlere

Takket være støtte fra Kulturministeriet er deltagelse gratis. Tilmelding foregår efter ’først til mølle’-princippet. Bemærk: Der opkræves et administrativt ’no show’-gebyr på 500,00 kr.

På konferencen kan du møde

Mette Bock
Kultur- og Kirkeminister (LA)
Bennyé D. Austring
Cand. mag. og FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon
Lars Kjær Larsen
Lektor v. Pædagoguddannelsen hos UCL i Jelling, tilknyttet Videnscenter for Historie- og Kulturarvsforskning (HistorieLab).
Carolina Magdalene Maier
Cand. Scient. Soc.
Medlem af Folketingets Kulturudvalg (ALT).
Andreas Rasch-Cristensen
Ph.d, Forsknings- og Udviklingschef, VIA
Merete Cornet Sørensen
Lektor ved Professionshøjskolen Absalon
Ph.d. i Leg, Drama og Æstetiske Læreprocesser

Lukket for tilmelding