Del

Charlotte Rosenberg

Lektor Charlotte Rosenberg
Charlotte Rosenberg
Lektor - Ph.d., Socialrådgiveruddannelsen

Charlotte Rosenberg er faglig forskningsleder, og hendes vidensområder har udgangspunkt i udsatte voksne og deres inddragelse i samfundet med særligt fokus på at forbedre velfærdssamfundet. I løsningen af velfærdsudfordringer er det afgørende, at der tænkes i nye veje - det kan for eksempel med inddragelse af det private, civile og det offentlige i samskabelse.

Derfor er Charlotte også den rette vidensperson i diskussioner og workshops, der fx zoomer ind på hvordan kan det sociale arbejde forbedres, så borgerens ressourcer og ønsker kan inddrages hensigtsmæssigt.

Folkemøde 2018
Charlotte deltager aktivt på Folkemødet på Bornholm i 2018, og kan kontaktes direkte for forespørgsler til events.

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesindsatser med fokus på borgernes overgange
 • Overgang fra fængsel til løsladelse
 • Samskabelse i løsningen af velfærdsopgaver til understøttelse af udsatte voksne
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Ulla Skjødt
Særlig viden om:
 • Ældreliv, når svækkelse bliver et livsvilkår
 • Autonomi og værdighed for ældre i den politiske tilrettelæggelse af hjælp
 • Institutionslivet og ældres livskvalitet
 • Demens og velfærdsteknologi
 • Aktiv aldring
Lektor Lars Christian Aagerup
Særlig viden om:
 • Socialpædagogisk arbejde mennesker i udsatte positioner
 • Socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Flygtningeområdet, især uledsagede flygtninge børn og unge
 • Tværfagligt samarbejde
Lektor Lars Hovbakke Sørensen
Særlig viden om:
 • Velfærdsstaten i Danmark, Norden og Europa
 • Politik i Danmark, Norden og Europa
 • Velfærdsstatens historie
 • Dansk, nordisk og europæisk historie
Lektor Jesper Larsen Mærsk
Særlig viden om:
 • Brugerperspektiver på sygdom, sundhed og behandling
 • Rehabilitering og palliation med særlig fokus på hvordan det opleves og håndteres af den enkelte
 • Mænd, sygdom og udsathed
 • Aktivitetsvidenskab og begrebsudvikling
Lektor Andrey Lukyanov-Renteria
Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier
Lektor Rikke Egaa Jørgensen
Særlig viden om:
 • Socialøkonomi som løftestang for beskæftigelse og lokalsamfundsudvikling
 • In- og eksklusion i tværsektorielle samarbejder
 • Migration i et nordisk velfærdsperspektiv
 • Specifik viden om antropologisk metode (feltarbejde som deltagerobservation, casestudier og kvalitative interviews)
Docent Heidi Myglegård Andersen
Særlig viden om:
 • Ulighed i sundhed
 • Social sundhed og kommunal sundhedsfremme
 • Fremtidens velfærdsprofessioner
Lektor Michael Christensen
Særlig viden om:
 • Socialt arbejde med mennesker i udsatte positioner
 • Socialrådgiveren i krydspres
 • Møder mellem system og borger i velfærdsstaten
 • Professionernes position og rolle i velfærdsstaten
 • Dokumentationens betydning for udførelsen af det sociale arbejde
Adjunkt Christian Ildrup Gadgaard
Særlig viden om:
 • Kritisk sundhedsfremmeforskning
 • Målgruppeanalyser
 • Ulighed i sundhed