Del

Heidi Myglegård Andersen

Docent Heidi Myglegård Andersen
Heidi Myglegård Andersen
Docent - Ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen

Heidi Lene Andersens vidensområde er "Ulighed i sundhed". Hun forsker i sundhedsfremmestrategier og planlægning i lokalsamfundet med særlig fokus kapacitetsopbygning og empowerment af både borgere og professioner.  Derudover har hun særlig viden om etablering af tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Folkemøde 2018
Heidi deltager aktivt på Folkemødet på Bornholm i 2018, og kan kontaktes direkte for forespørgsler til events.

Særlig viden om:
 • Ulighed i sundhed
 • Social sundhed og kommunal sundhedsfremme
 • Fremtidens velfærdsprofessioner
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Lektor Ulla Skjødt
Særlig viden om:
 • Ældreliv, når svækkelse bliver et livsvilkår
 • Autonomi og værdighed for ældre i den politiske tilrettelæggelse af hjælp
 • Institutionslivet og ældres livskvalitet
 • Demens og velfærdsteknologi
 • Aktiv aldring
Lektor Lars Christian Aagerup
Særlig viden om:
 • Socialpædagogisk arbejde mennesker i udsatte positioner
 • Socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Flygtningeområdet, især uledsagede flygtninge børn og unge
 • Tværfagligt samarbejde
Adjunkt Lars Hovbakke Sørensen
Særlig viden om:
 • Velfærdsstaten i Danmark, Norden og Europa
 • Politik i Danmark, Norden og Europa
 • Velfærdsstatens historie
 • Dansk, nordisk og europæisk historie
Lektor Andrey Lukyanov-Renteria
Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier
Lektor Rikke Egaa Jørgensen
Særlig viden om:
 • Socialøkonomi som løftestang for beskæftigelse og lokalsamfundsudvikling
 • In- og eksklusion i tværsektorielle samarbejder
 • Migration i et nordisk velfærdsperspektiv
 • Specifik viden om antropologisk metode (feltarbejde som deltagerobservation, casestudier og kvalitative interviews)
Adjunkt Michael Christensen
Særlig viden om:
 • Socialt arbejde med mennesker i udsatte positioner
 • Socialrådgiveren i krydspres
 • Møder mellem system og borger i velfærdsstaten
 • Professionernes position og rolle i velfærdsstaten
 • Dokumentationens betydning for udførelsen af det sociale arbejde
Lektor Charlotte Rosenberg
Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesindsatser med fokus på borgernes overgange
 • Overgang fra fængsel til løsladelse
 • Samskabelse i løsningen af velfærdsopgaver til understøttelse af udsatte voksne
Adjunkt Christian Ildrup Gadgaard
Særlig viden om:
 • Kritisk sundhedsfremmeforskning
 • Målgruppeanalyser
 • Ulighed i sundhed
Cxense Display