Del

Patient participation as discursive practice - a critical discourse analysis of Danish mental healthcare

Forskningsprojektet undersøger hvilke diskurser patientinddragelse indskriver sig i i relation til psykiatrisk sygepleje i det danske sundhedsvæsen.

Formålet med forskningsprojektet er gennem Faircloughs kritiske diskurs analyse, at undersøge, hvordan patientinddragelse diskursivt artikuleres inden for rammerne af dansk psykiatri. Centrale sundhedspolitiske dokumenter, der rammesætter dansk psykiatri og udvalgte patientjournaler analyseres.  Undersøgelsen vil bidrage med kritisk bevidsthed om, hvordan idéen om patientinddragelse er blevet et generelt accepteret mantra inden for sundhedsvæsenet og hvordan sundhedsprofessionelt personale  herfra udfolder begrebet i praksis.

Samarbejdspartnere

UCC, Sygeplejerskeuddannelsen, Lektor Kim Jørgensen

En psykiatrisk afdeling og ambulatorium på et større dansk hospital

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Forskningsprojektet fremanalyserer viden om, hvordan forskellige diskurser om patientinddragelse er i spil og udfoldes i psykiatrisk sygeplejepraksis. Denne grundviden kan bl.a. bruges i den psykiatriske sygeplejes (beslutningstagere og sundhedsprofessionelles) refleksioner og fortsatte arbejde med at udvikle en hensigtsmæssig patientinddragelsespraksis.

Forskningsprojektets resultater vil indgå grundlag for et kritisk gennemsyn af undervisningsplannerne på sundhedsgrunduddannelserne med henblik på hvordan patientinddragelse artikuleres og indgår generelt og specifikt i planerne. Desuden vil resultaterne danne afsæt for kommende bachelorprojekter.

Projektleder:

Docent, Jeanette Præstegaard

Projektet løber fra:

01.05.16 – 01.08.17

Sprog: projektet munder ud i en engelsksproget international artikel

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet Rehabilitering og palliation som er forankret i Center for Ernæring og Rehablilitering