Del

Fællesskab med nydanskere – et skridt på vejen til beskæftigelse

Projektet er et nyt forskningsbaseret udviklingsprojekt, der har til formål at kortlægge og understøtte nydanske familiers sundhed, trivsel og beskæftigelsesmuligheder i Næstved Kommune.

Projektet udvikler og implementerer en helhedsorienteret integrationsindsats og evaluerer indsatsen med anerkendte forskningsmetoder. Effekten og betydningen af den helhedsorienterede indsats sammenlignes med den eksisterende beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Næstved Kommune.

Projektets hypotese og antagelse er, at en helhedsorienteret integrationsindsats med fokus på ”empowerment” og handlekompetence vil fremme sundhed, trivsel og social kapital. Derigennem søger projektet at højne nydanskeres succes med job, iværksætteri og uddannelse og modvirker stress, stress-relaterede fysiske sygdomme og social isolation. Projektet baserer sig i en social- og sundhedsfremmende tilgang.

Trivsel, helbred og sociale relationer er faktorer, der har betydning for at kunne håndtere de udfordringer, der er forbundet med at starte et nyt liv i en fremmed kultur. Nydanske familiers udfordringer er mange og forskelligartede, hvoraf nogle relaterer sig til de voksnes fysiske og mentale overskud, men også hele livssituationen og hverdagslivet spiller en væsentlig rolle, når integrationen lykkes for den enkelte familie.

Projektet tager udgangspunkt i det faktum, at der mangler viden om indholdet og virkningen af kommunernes integrationsprogram til nydanskere i forhold til beskæftigelse. Ligeledes mangler der viden om, hvordan integrationsprogrammet påvirker nydanske familiers trivsel og sundhed, sociale relationer og levevilkår, såvel som udvikling af fysiske sygdomme.

Projektdesignet følger to hovedspor:

1) Et eksemplarisk lærings- og fællesskabende spor, der integrerer seks sammenhængende aktivitetstilbud; mad- og havefælleskaber, sport og bevægelse, kurser i MindSpring og iværksætteri og en fælles elektronisk kommunikationsplatform i det eksisterende integrationsprograms obligatoriske sprogundervisning. Ved at integrere projektets aktiviteter i sprogundervisningen bliver en stor del af sprogundervisningen målrettet familiernes praktiske behov i hverdagen og det sociale liv i lokalsamfundet.

2) Et forsknings- og evalueringsspor, som kombinerer anerkendte naturvidenskabelige metoder med kvalitative interaktive research- og analysemetoder (”mixed method”) for at undersøge og forstå, hvad der skaber virksomme og velfungerende læringsfællesskaber.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med:

  • Næstved Kommune
  • Lærdansk Næstved
  • Sam-X (Dansk Flygtningehjælp)

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet styrker samarbejdet mellem de kommunalt ansatte og nydanske familier i Næstved Kommune og bidrager til Næstved Kommunes videreudvikling af integrationsprogrammet.

Projektet bidrager med udvikling af et helhedsorienteret integrationskoncept, der forankres i Næstved Kommune - og som på længere sigt kan udbredes til andre kommuner. Projektets social- og sundhedsfremmende indsats forventes at resultere i en økonomisk gevinst for kommunen, hvilket vil blive beregnet ved brug af økonomiske modeller.

Konkret løftes uddannelseskvaliteten i sproglæringsforløbet ved at danskundervisningen har fokus på, at deltagerne opnår sproglige færdigheder, der gør dem i stand til at opsøge fællesskaber og indgå som aktive medborgere i forskellige sociale sammenhænge. Under projektperioden vil der blive udviklet nye undervisningsmaterialer, som kan anvendes af Lærdansk fremadrettet. Ligeledes styrker projektet de frivilliges viden og kompetencer i integrationsarbejdet gennem deres aktive medvirken i projektaktiviteterne. Samtidig generer projektet også viden, som kan anvendes til udvikling af nye efter- og videreuddannelsesforløb, som tilbydes social- og sundhedsprofessionelle og frivillige med henblik på at videreudvikle faglige kompetencer og metoder i arbejdet med nydanske medborgere.

Projektet har fokus på faglig kapacitetsopbygning af social- og sundhedsprofessionelle gennem inddragelse af undervisere og studerende ved Absalons social- og sundhedsuddannelser (fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæring og sundhed og socialrådgiver). De studerendes inddrages i projektaktiviteter og evalueringer, hvilket har til formål at fremme deres indsigt i nydanskeres livsverden. Projektet generer således viden, der har betydning for udvikling af professionernes praksisfelter.

Absalons forskere og undervisere støtter de studerendes praktiske og teoretiske læring igennem alle projektets faser. De studerende har mulighed for at deltage i projektet, fx i praktikperioder, BA-projekter og talentforløb, hvor de er med til at udvikle og evaluere de fælleskabende aktiviteters betydning for nydanske familiers trivsel og hverdagsliv.

Praktiske erfaringer og teoretiske indsigter fra projektet bliver endvidere anvendt i case-baseret undervisning, ligesom projektet udvikler undervisningsforløb og læremidler til mad- og havefælleskaber, bevægelsesaktiviteter og iværksætteri.

Projektleder: Nina Odgaard Nielsen, lektor - ph.d.

Projektet løber fra: 2018-2021 Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i
FoU-miljøet "Rehabilitering og bevægelse" og er forankret i Center for Ernæring og Rehabilitering.