Del

Forskningsmiljøerne på Professionshøjskolen Absalon

Forskning og udvikling på Professionshøjskolen Absalon er organiseret i 16 forskningsmiljøer. Hvert miljø bedriver forskning og udvikling inden for et tematisk fokusområde, der er målrettet centrale samfundsudfordringer. Forskningen og udviklingen skal bidrage til at styrke vores uddannelser og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til.

Nedenfor finder du en oversigt over alle forskningsmiljøerne. Hvert forskningsmiljø har sin egen side, hvor du kan du læse om aktiviteter og forskningsfaglige fokusområder. Du kan også finde kontaktoplysninger på de ansvarlige og links til UC-viden, hvor du kan læse mere om forskerprofiler, projekter og publikationer.

Fødevare- og sundhedsinnovation
Fødevarekvalitet, ernæring og sundhedsfremme kan sammen skabe nye innovative og sunde tiltag med mad og måltider.
Rehabilitering og bevægelse
Aktive fællesskaber og fokus på den enkeltes behov styrker effekten af rehabiliterende indsatser. Vi skaber ny viden med dette udgangspunkt.
Palliation og hverdagsliv
Kroniske sygdomme er en stor samfundsmæssig udfordring. Vi udvikler metoder og redskaber, der hjælper til et meningsfuldt hverdagsliv.
Mad- og turismeoplevelser
Mad og turisme er i udvikling i disse år. Vi forsker i trends og udvikler nye koncepter med private og offentlige aktører.
Ledelse og organisering af velfærdsinnovation
Udvikling af ledelse og organisering af offentlige organisationer medvirker til et højt velfærdsniveau. Vi forsker i denne udvikling.
Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde
Bevægelse, kreativitet og æstetisk skabende arbejde er enestående pædagogiske redskaber i arbejdet med læring, trivsel og dannelse.
Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed
Vi skaber ny viden og metoder inden for pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed, der styrker trivsel og læring.
Digitale læringsmiljøer og didaktisk design
Uddannelse baseres i stigende omfang på digitale teknologier. Vi skaber viden om didaktiske designs, der understøtter dette.
Fagdidaktik og faglige fællesskaber
Høj faglig og didaktisk kvalitet i skolens undervisning fremmer elevernes læring. Vi skaber ny viden og tilgange, der medvirker til dette.
Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber
Børn og unge i udsatte positioner har brug for gode læringsfællesskaber og uddannelsesmobilitet. Det bidrager vores forskning til.
Effektiv styring af velfærd
Kvalitetsstyring af de offentlige velfærdsopgaver er central. Vi forsker i udvikling af den offentlige forvaltnings administrative praksis.
Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring
Vi udvikler ny viden om mennesker i udsatte positioner, om sociale forandringer og socialt arbejdes organisering og om praksis.
Det nære sundhedsvæsen
Sundhedssystemets tilbud til borgerne er under forandring. Vi udvikler ny viden til gavn for de bedste sundhedsprofessionelle indsatser.
Ulighed i sundhed
Voksende ulighed i sundhed er en udfordring. Vi forsker i udvikling og implementering af sundhedsfremmende indsatser, der kan reducere den.
Bioteknologisk produktion
Vi udvikler viden om bioteknologisk produktion, fx om fermenterings- og oprensningsprocesser og anvendelse af enzymer.
Personlig medicin
Personlig medicin omfatter nye tilgange til individuelle behandlinger. Vi forsker i biomarkører knyttet til lægemiddelomsætning.