Del

Det nære sundhedsvæsen

I forskningsmiljøet ‘Det nære sundhedsvæsen’ er vi optaget af at undersøge forhold omkring pleje, omsorg og behandling til mennesker med kroniske lidelser og mennesker med tilsvarende behov for hjælp som følge af sygdom eller alder. Vi har fokus på de forandringer i sundhedsvæsenet, som er medført af en ændret opgavefordeling mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen. Forskningens formål er at bidrage med praksisnær viden og løsninger, som kan styrke sygeplejeuddannelsesområdet og sygepleje generelt. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med partnere fra både kommuner, region, virksomheder og foreninger.  

Vores to forskningsperspektiver er henholdsvis pleje- og behandlingsteknologiers betydningen for forholdet mellem borgere og sundhedsprofessionelle i det nære sundhedsvæsen samt betydningen af organisering og klinisk lederskab for gode sammenhængende pleje- og behandlingsforløb.

Teknologi og mennesker

For at sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan samarbejde omkring teknologi til gavn for sårbare menneskers sundhed og velvære, kræver det kompetencer, viden og indsigt – ikke alene i teknologien, men også i hvordan teknologien påvirker de sammenhænge, den indgår i. 

Vores forskning i teknologi ønsker at understøtte en udvikling, hvor den rette teknologiske løsning er den, som bidrager til at øge velværet for både sårbare mennesker og deres pårørende.

Patientforløb og klinisk lederskab

Patientforløbene ændres i disse år for store grupper af mennesker med kroniske lidelser og hjælpebehov som følge af alder og sygdom. Forskning i tilrettelæggelse og ledelse af bevægelserne mellem sygehus, hjemmepleje, praktiserende læger, kommunale sundhedstilbud og frivillige er vigtig for at udpege de bedste løsninger, som kan kvalificere organiseringen af patientforløbene i praksis.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved Det nære sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

Klædt på til at tale om livet og døden

Formålet med projektet er at styrke ældre borgeres livskvalitet og velvære gennem et øget fokus på borgernes eksistentielle behov og problemstillinger.

I indledende feltstudier undersøges sundhedsmedarbejderes daglige omsorgspraksis med særligt fokus på plejens eksistentielle dimension.

I et interventionsforløb undervises alle medarbejdere på et udvalgt plejecenter i alt 8 undervisningsdage á 2 timer og med mellemliggende mentormøder for en mindre gruppe medarbejdere. Her samles der op på, hvordan undervisningen omsættes i den daglige praksis.

I follow-up studier undersøges på hvilken måde, indsatsen har haft betydning for medarbejdernes daglige omsorgspraksis.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Lektor, ph.d. Vibeke Østergaard Steenfeldt

Projektperiode

 • 01. august 2019 – 30. juni 2022

Samarbejdspartnere

 • Kalundborg Kommune

Bevillingsbeløb 

 • 1.449.312 kr. 

Bevillingsgivere

Changing Cancer Care

Projektet Changing Cancer Care har som mål at rykke behandling og diagnostik tættere på patienten. I projektet indgår tre arbejdspakker.

Projektets første arbejdspakke omhandler udviklingen af fire innovative diagnose- og behandlingsmetoder, der skal forbedre kræftbehandlingen og opnå en reduktion af omkostningerne.                 

Den anden arbejdspakke er en afprøvning og test af to sygeplejerskeuddannelses-curriculum samt kortlægning af de kompetencer, sygeplejersker skal have i fremtidens sygehusvæsen. Sygeplejersker skal både kunne håndtere nye metoder til kræftbehandling og nye velfærdsteknologier såvel i borgerens hjem som på sygehuset. De nye uddannelser skal gentænke arbejdsgangene, herunder hvorvidt rollefordelingen mellem læger, sygeplejersker og patienter kan forbedres. I den tredje pakke udvikles et blodprøveapparat, så patienter kan tage deres egne blodprøver hjemme.

Mere om projektet

Du findes også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Region Sjælland, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Næstved og Roskilde sygehuse

Projektleder i Absalon

 • Christina Lindhardt

Projektperiode

 • 01. januar 2019 - 31. december 2021

Samarbejdspartnere

 • Region Sjælland, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Næstved og Roskilde sygehuse, Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, Universität zu Lübeck, Deutschland, Odense Universitetshospital og Kræftens bekæmpelse.

Bevillingsbeløb 

 • 2,47 mio. euro

Bevillingsgivere

Igangværende ph.d.-projekter

Samspil mellem anvendelse af ny velfærdsteknologi og udvikling af sundhedsfagligt personales kompetencer og de styringsformer, der anvendes på sygehuse, i perspektivet af international komparativ fordel på kvalitet

  Ph.d.-studerende

  • Kitt Vestergaard

  Universitet

  • Roskilde Universitet

  Bevillingsgiver

  • Roskilde universitet og Professionshøjskolen Absalon

  Læs mere om projektet på UC Viden her