Del

Digitale læringsmiljøer og didaktisk design

Forskningsmiljøet ‘Digitale læringsmiljøer og didaktisk design’ forsker i undervisning og uddannelse, der er understøttet af digitale teknologier inden for to forskningstemaer: 

Didaktisk design af undervisning, som har fokus på klasserummet og relationen mellem læreren, eleven og et fagligt indhold. Ambitionen er udvikle viden og forankre metoder, der styrker elevers læring gennem nye innovative arbejdsformer understøttet af digitale teknologier og læremidler.

Didaktisk design af uddannelsesmiljøer, som har fokus på uddannelsesdesign, der baserer sig på digitale relationer mellem en skole/uddannelsesinstitution og dens omverden, herunder elever/studerende. Ambitionen er at udvikle viden og forankre nye innovative uddannelsesmodeller, der giver elever og studerende digital adgang til uddannelse med det mål, at flere gennemfører en uddannelse.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Forskningsmetoder

Vores forskning er inspireret af forskningstraditionen Design-based Research (DBR), hvor forskere, undervisere, studerende og elever samarbejder om udvikling af ny og bedre undervisning og uddannelse. Formålet med vores forskningsprojekter er både at genere ny viden (teori) og udvikle en bedre pædagogisk praksis. Vi arbejder designorienteret og eksperimentelt, hvor vi i et tæt samarbejde med deltagerne udvikler og afprøver nye didaktiske designs understøttet af digitale teknologier.

Signaturprojekter

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Forsøget er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet. Ministeriet ønsker at udvikle og afprøve en ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen, som skal danne og uddanne børn og unge til at tage aktiv del i en samfundsudvikling præget af hastig teknologisk udvikling. Forsøgsprojektet skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og fremme elevers kritiske og kreative forholden sig til, anvendelse og udformning af teknologi. Projektet omfatter både forsøg med et selvstændigt teknologifag og med teknologi i fag. Forsøget er et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem 46 skoler.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden og her

Projektlead

 • Københavns Professionshøjskole

Projektleder i Absalon

 • Adjunk Bjarke Lindsø Andersen

Projektperiode

 • 01. september 2018 - 31. december 2021

Samarbejdspartnere

 • Alle professionshøjskoler i Danmark

Bevillingsbeløb 

 • 1.038.397 kr.

Bevillingsgivere

Fra "Kædebutikker" til netværk, udlejringer og strukturelle koblinger - Internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelser

Projektet kortlægger internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelse. Med afsæt i et review af international forskning samt en række casebeskrivelser fra besøg i Sverige, Norge, Skotland og Tyskland udvikler projektet en typologi over forskellige idealtyper for regional forsyning og stiller spørgsmålet, hvorfor andre lande går nye veje, mens vi i Danmark primært holder fast i modeller og forståelser, som har mange år på bagen.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Docent Karsten Gynther

Projektperiode

 • 01. januar 2018 - 31. december 2019

Samarbejdspartnere

 • UC Syd og Smartlearning

Bevillingsbeløb 

 • 1.000.000 kr. 

Bevillingsgivere

Igangværende ph.d.-projekter

Exploring the understandings of design in design-based research

Ph.d.-studerende

  • Peter Gundersen

  Universitet

  • Aalborg Universitet

  Bevillingsgiver

  • Professionshøjskolen Absalon

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Digitalt understøttet legende tilgang til fremmedsprog – en design-baseret undersøgelse af vidensoverførsel i læreruddannelsen

  Ph.d. studerende

  • Anne-Kristine Petersen

  Universitet

  • Aalborg Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Professionshøjskolen Absalon

  Bevillingsgiver

  • LEGO Fonden og Professionshøjskolen Absalon

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Projekter