Del

Kort opsummering af evalueringen

Kompetencetilpasningsprojektet er særligt interessant af to grunde. 

For det første fordi det retter sig mod rekruttering til og gennemførelse på STEM-uddannelser i et område, som ikke har særligt stærke uddannelsestraditioner. 

For det andet er projektet interessant, fordi det retter sig mod voksne hf-kursister på VUC. 

Kompetencetilpasningsprojektet er særligt ved, at det målrettet ser på muligheden for at rekruttere voksne ind i en STEM-uddannelsesbane, ind i den pipeline, som de tidligere har forladt. Dermed repræsenterer projektet et supplement til de mange andre projekter, som har fokus på børn og unge, ved at afsøge mulighederne for at rekruttere voksne.

Formål med evalueringen 

Den formative evaluerings overordnede formål har været at undersøge muligheder og barrierer i forhold til at rekruttere og fastholde studerende på STEM-uddannelser i Region Sjælland og hvad Kompetencetilpasningsprojektet med fordel kunne indtænke i sit videre arbejde. 

Resultater og opmærksomhedspunkter 

Resultaterne og opmærksomhedspunkterne kan også være relevante for andre indsatser for at tiltrække voksne studerende til videregående STEM-uddannelser og for at øge gennemførelsen. Samlet set peger den formative evaluering, på, at der er meget mening i at gennemføre indsatser, som tager afsæt i kursister på hf på VUC og sigter mod rekruttering til STEM-uddannelser. 

Hf-VUC repræsenterer en ny mulighed for unge voksne (og ældre voksne), som af forskellige grunde (herunder ikke mindst dårlige skoleerfaringer) ikke har fundet deres vej ind i eller gennem uddannelsessystemet, eller som efter endt uddannelse ikke kan finde beskæftigelse. 

Evalueringen peger på, at hf-VUC opfylder det formål at give en ekstra chance for uddannelse.

Videre peger evalueringen på, at en stor del – men ikke alle – hf-kursister har interesser for STEM-området. De er især interesseret i de dele af de naturvidenskabelige fag, som de kan forbinde med deres egen hverdag, oplevelser og erfaringer. Biologi, sundhed og kroppen er derfor nogle af de mest populære områder, men også naturvidenskaben som en måde at beskæftige sig med grundlæggende spørgsmål i livet på. 

Initiativer som vil vække hf-kursisternes interesse kan derfor sigte mod de områder, som ligger inden for deres erfaringshorisont, og som giver dem mulighed for at arbejde med mere grundlæggende spørgsmål. 

Projektrettede opmærksomhedspunkter 

i orienteringsdelen vil det være relevant at give kursisterne en fornemmelse af, hvilke muligheder de forskellige uddannelser giver for at arbejde med disse interesser, men også for at hjælpe andre. 

Klargøringsinitiativer vil i forhold til det faglige ikke mindst skulle rette sig mod kursisternes matematikkompetencer og mod deres opfattelse af, hvad de vil være i stand til at klare. Derudover er det især studiekompetencer, som ikke er knyttet så meget til bestemte teknikker, men snarere til kursisternes tilgang til uddannelse. Det gælder ikke alene selvstændighed, ansvar og troen på at kunne. Det gælder også forståelsen af sammenhæng mellem uddannelseselementer og af at have opmærksomhed på, at det faglige indhold ikke blot skal kunnes til en eksamen, men også skal kunne bruges senere i uddannelsen.

Fastholdelsesinitiativerne skal dels rette sig mod nogle af de samme områder som klargøringsinitiativerne, Dels skal de have blik for, at hf-kursisternes self-efficacy beliefs kan være skrøbelige, og at overgangen til de højere krav på den videregående uddannelse kan få de tidligere kursister til at miste troen på, at uddannelse er noget for dem – den tro, som hf havde hjulpet dem til at finde. 

På de uddannelser, som benytter sig af engelsksprogede lærebøger og undervisning, formentlig være relevant at tænke en støtte til fagligt engelsk ind.

Generelt gælder det for tilbuddene, at hvis de ligger uden for undervisningen, kan det være svært for de mere voksne hf-kursister at deltage, fordi de har en livssituation, hvor de har erhvervsarbejde og for nogens vedkommende familie og børn. 

Endelig har evalueringen vist, at Kompetencetilpasningsprojektets mål om at øge samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner er meget væsentligt, fordi det også vil øge muligheden for, at underviserne kender og kan hjælpe kursister og studerende til at få øje på sammenhæng og forbindelser mellem indhold og former på de forskellige uddannelsestrin og i de forskellige fag på de enkelte trin.

Den samlede evaluering kan tilgås via linket 

STEM

STEM står for Science, Technology, Engineering og Math. Begrebet knyttes til uddannelsesområder, som bygger helt eller delvist på STEM-færdigheder.

STEM-færdigheder kan for eksempel være matematisk, naturvidenskabelig og teknologisk indsigt, logisk tænkning og praktisk intelligens, kritisk tænkning og problemløsning, datagenerering og –analyse eller teknologisk opfindsomhed og kreativitet.

Der er ikke nogen entydig afgrænsning af, hvilke studieretninger, job og sektorer, der kan betegnes som STEM.

Kilde: Teknologisk Institut