Del

Ulighed i sundhed

Forskningsområdet ‘Ulighed i sundhed’ adresserer sundhed som statslig, kommunal og regional politik, som institutionel praksis og som mødet med patienter og borgere. Projekterne har fokus på opbygning af vidensgrundlaget i forhold til sygepleje til udsatte og sårbare personer. Forskningen tilstræber at identificere underliggende mekanismer, der skaber og opretholder ulighed i sundhed. Satsningen identificerer dermed også nye måder, metoder og værktøjer inden for feltet. Udsathed som begreb kan både betragtes på baggrund af en målgruppeorientering og på grundlag af de betingelser, der skaber udsatheden. Vi beskæftiger os med begge og med en bred vifte af sundhedsrelevante fagligheder, herunder forskning i kapacitets- og relationsopbygning, der har vist sig effektiv i forhold til at reducere den voksende ulighed i sundhed.

Socialsundhed

Forskningen fokuserer på forandringsprocesser i hverdagslivet og på de relationelle og strukturelle betingelser for sundhed. Forskningssatsningen arbejder i øjeblikket på at re-designe ”mødesteder” mellem sundhedsaktører og borgere/patienter. Fokus på ”mødet” er centralt både i forhold til socialt udsathed og i forhold til organisatorisk brobygningen og dermed for aktiv reduktion af ulighed i sundhed.

Health literacy

Begrebet health literacy i et sundheds- og ulighedsperspektiv indbefatter dels fokus på menneskers ressourcer, kapacitet og handlerum for at påvirke egen sundhed, dels på professionernes praksisser og deres lærings- og formidlingsperspektiv. Spørgsmålet er, hvordan kommuner og sygehuse praktisk kan inddrage fokus på sundhedskompetencer i det forebyggende arbejde, ikke mindst i forhold til udsatte befolkningsgrupper.

Mental sundhed

Mental og psykiatrisk sygepleje har omdrejningspunkt i spændingsfeltet mellem somatik og psykiatri, og omhandler hvordan psykosociale problemkomplekser forstås, forhandles og forsøges afhjulpet, herunder de institutionelle betingelser og vidensrationaler, som mennesker med psykosociale problemer mødes med. Vi forsker i institutionel praksis og i det professionelle møde med patienter og borgere.

Samarbejde

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet Ulighed i sundhed.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Signaturprojekter

EduCom4Health

Projekt EduCom4Health er et fireårigt projekt i et ikke tidligere set samarbejde mellem to kommuner (Guldborgsund og København-Tingbjerg), to professionshøjskoler (Absalon og Københavns Professionshøjskole) og to Steno Centre (Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Copenhagen). Projektet vil udvikle, implementere og udbrede nye tilgange til mødesteder for borgere i sårbare positioner. Partnerskabet vil derudover udvikle og beskrive kompetencerne hos sundheds- og socialfagligt personale til at møde borgere i sårbare positioner og omsætte disse til undervisningsmateriale på de to professionshøjskoler.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Steno Diabetes Center Sjælland

Projektleder i Absalon

 • Docent Heidi Myglegård Andersen

Projektperiode

 • 2021 - 2024

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen Absalon

 • Steno Diabetes Center Sjælland

 • Guldborgsund Kommune

 • Steno Diabetes Center København

 • Københavns Professionshøjskole

 • Københavns Kommune

Bevillingsbeløb 

 • 17 mio. kr.

Metodeudvikling af sygeplejefaglig indsats til socialt udsatte patienter i behandlingsforløb på hospital

Projektet er rettet mod at forbedre indsatsen for hospitalsindlagte og socialt udsatte patienter, hvor udsatheden er kendetegnet ved et komplekst samspil mellem sociale og helbredsmæssige problemer på forskellige livsområder – fx samspillet mellem psykiske problemer, misbrugsproblemer og et dårligt fysisk helbred. Projektet beskæftiger sig empirisk med socialsygeplejerskefunktionen på hospitalerne og har fokus på mødet med socialt udsatte borgere.

Mere om projektet

Du finder også informationer om projektet på UC Viden

Projektlead

 • Professionshøjskolen Absalon

Projektleder i Absalon

 • Karin Højbjerg

Projektperiode

 • 2020 - 2023

Samarbejdspartnere

 • Nina Brûnës, Faglig konsulent for socialsygeplejerske
 • Dansk Sygepleje Råd

Igangværende ph.d.-projekter

Familiemønstre for fysisk aktivitet

  Ph.d.-studerende

  • Therese Lockenwitz Petersen

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • LOFUS undersøgelsen i Nykøbing Falster

  Bevillingsgiver

  • Absalon
  • SDU
  • OUH og RH 
  • Jordemoderforening

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Få de børn du ønsker mens du kan. Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet

  Ph.d. studerende

  • Camilla Gry Temmesen

  Universitet

  • Syddansk Universitet

  Samarbejdspartnere

  • Professor Jane Clemensen, CIMT - Centre for Innovative Medical Technology, KI, SDU (main supervisor).
  • Dr Henriette Svarre Nielsen, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet.
  • Dr Kathrine Birch Petersen, Fertilitetsrådgivningen, Rigshospitalet.
  • PhD, Docent Heidi Myglegård Andersen, Professionshøjskolen Absalon.

  Bevillingsgiver

  • Rigshospitalet

  Læs mere om projektet på UC Viden her

  Projekter