Del

Mål og metode

Projektets mål knytter sig tæt til Slots- og Kulturstyrelsens strategi for små børns møde med kunst og kultur, idet målet er at supplere og optimere pædagogers og kulturformidleres kompetencer i at facilitere og kvalificere børnenes involvering i kunst og kultur med udgangspunkt og støtte i de 6 læreplanstemaer.

For at sikre opnåelse af dette etableres regionale netværk mellem kulturinstitutioner, kulturformidlere, dagtilbud og professionshøjskoler for herigennem at skabe en lokal forankret pædagogisk og kunstnerisk synergi mellem forskellige tilgange til børns møde med kunst og kulturarv.

Projektkonsortiet ser det som et klart signal, at Uddannelses- og Forskningsministeriet er inddraget i Slots- og Kulturstyrelsens udbud. Da Pædagoguddannelsen er landets største uddannelse, og da pædagoger fungerer som professionelle kulturbærere i hver en krog af Danmark, forekommer det formålstjenligt, at professionshøjskolerne byder tydeligt ind her. Et gunstigt resultat af projektet vil herved have maksimal effekt, og erfaringerne vil naturligt blive fastholdt i undervisningen som et særligt valgmodul, som enkeltfagsundervisning, efter- og videreuddannelseskurser, diplomuddannelsesmoduler og lignende.

Målene er yderligere repræsenteret i Professionshøjskolernes overordnede udviklingsstrategier, der generelt fokuserer på højnelse af niveauet for borgernes, herunder børnenes, kultur, dannelse, uddannelse, velfærd og den generelle livskvalitet.

Den betydelige reduktion af undervisning i de æstetiske fag i Pædagoguddannelsen gennem årene har skabt et behov for etablering af større samspil med professionelle kunstnere og kulturinstitutioner. Det er i mødet med kunsten, at børnene sikres oplevelsens nærvær og ’magi’, og det er ved pædagogers og formidleres mellemkomst, at disse værdier fastholdes og bearbejdes, så de kan styrke børns personlige vækst, dannelse og læring.     

Målet er således at skabe rammer for, at dagtilbudsbørn kan opnå et fordybet møde med kunst og kulturarv for herigennem dels at udvikle forståelse for begge dele, dels gennem egne æstetiske aktiviteter relateret til kunstmødet at udvikle kreative kompetencer og forståelse for sig selv, hinanden og den verden, de er en del af (Austring & Sørensen, 2015, Chemi, Borup Jensen & Hersted, 2015).     

Med afsæt i denne tænkning udvikler projektets Udviklingsteam en række prototyper på lærings- og formidlingsdesigns, som pædagoger og kulturformidlere kan anvende som et praktisk værktøj i arbejdet med at facilitere børns møder med kunst og kultur på måder, hvor børnene selv indgår som aktive deltagere i direkte sanselige, skabende, æstetiske og refleksive processer. Det færdige design skal rumme forslag til aktiviteter og metoder, som pædagogen kan benytte både før, under og efter kunst- og kulturmødet.

Herudover er det målet, at læreplanstemaerne i dagtilbud samlet set skal indgå i alle læringsdesigns. Overordnet set forankres de i lærerplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier. Herudover rummer de enkelte konkrete aktiviteter elementer, der tilsammen kan støtter op om de øvrige 5 læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  •  Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener

Regionale netværk

Blandt KULT-projektets mål er også udvikling af regionale netværk af kulturudbydere, kunstnere og dagtilbud. Den regionale professionshøjskole, repræsenteret ved sin projektkoordinator, etablerer netværket i projektforløbet med inddragelse af den lokale pædagoguddannelse, kulturinstitutioner, børnekulturformidlere, børnekulturkonsulenter, biblioteker m.fl.

Med afsæt i disse netværk planlægges og gennemføres og evalueres de konkrete kunst- og kulturmøder i et triangulært samarbejde mellem kunstner / kulturudbyder, dagtilbud og professionshøjskole. Koordinatoren fra den regionale professionshøjskole leder, rammesætter og gennemfører denne proces.

 

 

Metode

Projektets prototype afprøves ad to omgange via et kursusforløb med efterfølgende realisation i praksis. Her afprøver de udvalgte dagtilbudspædagoger / kulturformidlere de beskrevne designs af lærings- og formidlingsaktiviteter og de tilknyttede æstetiske og didaktiske redskaber med egen børnegruppe. Dette foregår i et samspil med lokale kulturudbydere og forløber som et interaktivt møde mellem på den ene side børn, pædagoger/ kulturformildere og på den anden regionale udbydere af kunst og kulturarv. Før, under og efter kulturmødet realiseres æstetiske og diskursive kulturformidlingsaktiviteter.

Det pædagogiske personale agerer som kunst- og kulturbærere, der med afsæt i egen viden om og kompetencer inden for kulturarvsforståelse og forskellige kunstneriske udtryksformer tjener som inspiratorer og formidlere for børnene gennem anvendelse af designets refleksive og skabende æstetiske aktiviteter. Endelig arbejder pædagogen / kulturformidleren som rammesætter, således at børnene får mulighed for at viderebearbejde kulturoplevelsen i egne lege og skabende aktiviteter.

Sommerfuglemodellen

Læs her om "Sommerfuglemodellen", en beskrivelse af KULT-projektets kunstdidaktiske koncept.