Del

Børn der flygter alene

Forskningsprojektet er et selvstændig delprojekt i et tværinstitutionelt samarbejde om at udvikle nye anbringelsesformer for uledsagede flygtningebørn og –unge. Projektet er finansieret af Velux Fonden og har fokus på unge uledsagede flygtninges og perspektiver på deres hverdagsliv, herunder hvordan institutionelle og kulturelle forhold indgår i komplekse samspil i de unges hverdag.

Forskningsprojektet har tre formål:

  • At sætte de kommunale processer om udviklingen af initiativer til nye former for anbringelse af uledsagede flygtningebørn ind i en bredere politisk og forskningsmæssig sammenhæng gennem studiet af: a) udvalgte politiske dokumenter, b) udvalgte nationale og internationale rapporter om erfaringer på området og c) udvalgt forskning om modtagelse og støtte af uledsagede flygtningebørn og -unge.
  • At belyse uledsagede flygtningebørn og -unges erfaringer med og perspektiver på hverdagen i Danmark, set i lyset af deres tidligere erfaringer (med familie og hverdagsliv) og i lyset af de institutionelle indsatser, personlige relationer og daglige kontekster, børnene og de unge aktuelt indgår i.
  • At pege på perspektiver for praksis, herunder udfordringer, dilemmaer og potentialer, som kan kvalificere arbejdet med uledsagede flygtningebørn og -unge.

Med baggrund i en kulturkritisk tilgang kan de muligheder og barrierer, som de unge møder i deres hverdagsliv og de unges håb, problemer og strategier i vidt omfang forstås ud fra samme forståelser, som andre unge i dagens Danmark kan forstås ud fra.

Projektets empiri er indsamlet ved feltarbejde og fremtidsværksted med unge uledsagede flygtninge.

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommune, Dansk Røde Kors, Udlændingestyrelsen og UCC. Finansieret af Velux Fonden.

Forskningsprojektet er et selvstændigt projekt, der indgår i en samlet projektpakke, og det samlede projekt består af tre projekter:

  • Roskilde Kommunes projekt til udvikling af boformer for uledsagede flygtninge børn og unge
  • Professionshøjskolen Absalon og UCCs forskningsprojekt om uledsagede unge flygtninges perspektiver på hverdagsliv (dette projekt)
  • Professionshøjskolen Absalons følgegruppe 2, der udvikler undervisningsmaterialer til professionelles arbejde med uledsagede flygtninge børn og unge

Roskilde Kommune har lead i udviklingsprojektet

Professionshøjskolen Absalon har lead i forskningsprojektet og i følgegruppe 2, der udvikler undervisningsmaterialer.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Forskningsprojektet samarbejder med Roskilde Kommune, Dansk Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Adjunkt Nurcan Celick og forskerne Lars Aagerup og Nelli Øvre Sørensen fra Professionshøjskolen Absalon og Signe Hvid Thingstrup fra UCC deltager delvist i de overordnede styregruppemøder. Underviserne fra Professionshøjskolen Absalon deltager i Roskilde Kommunes arbejdsgruppemøder.

Forskningsprojektet afholder symposium, bidrager med oplæg på konference og en afsluttende rapport om fremtidsperspektiver for kommunens arbejde med uledsagede unge flygtninge i et læsevenligt format til brug for professionelle og studerende på professionsuddannelserne.

Viden fra projektet indgår i klyngeundervisning og vejledning af pædagogstuderendes BA projekter. Hertil har følgegruppen i delprojektet udviklet undervisningsmaterialer til pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, som også kan bruges i Roskilde Kommunes interne kurser.

Projektleder for del 2:

Lektor, Ph.d. Lars Christian Aagerup

Projektet løber fra:

1.1. 2016 til 30.6. 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:

FoU-miljøet ”Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn” er forankret i Center for Pædagogik