Del

Pædagogens samfundsmæssige rolle i forældresamarbejde

Forskningsprojektet har til formål at undersøge hvilken betydning krav om tidlig læring og andre kulturelle orienteringer har for pædagog-forældresamarbejdet. Derudover belyses det, hvilke forskelligartede positioner pædagoger og forældre etablerer til daglig, og hvad de forventer af hinanden, særligt før og omkring børns skolestart.

Projektet kombinerer forskellige metoder:

  • Policystudier af internationale og nationale tendenser for pædagog – forældresamarbejde
  • Deltagerinvolverende seminarier med et udvalg af ledere, pædagoger og medlemmer fra forældrebestyrelser, der mødes på tværs af 5 daginstitutioner fra 3 kommuner
  • Etnografisk inspirerede studier, hvor pædagoger, forældre og børn følges i daglig praksis

Samarbejdspartnere

Forskningsprojektet er med midler fra BUPL forskningspulje

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Professions- og praksisnær formidling udvikles i projektet og diskuterer hvilke muligheder og dilemmaer, der kan opstå, når pædagoger skal håndtere både forskellige samfundsmæssige forventninger til den professionelle rolle og deres daglige samarbejde med forældre og praksis med børn. 

På deltager involverende seminarer mødes ledere, pædagoger og forældre på tværs af udvalgte daginstitutioner og udveksler forskellig viden, perspektiver og erfaringer mhp. at styrke lokale ideer og handlerum for forældresamarbejdet.

Projektet er forankret i pædagoguddannelsen og afprøver at inddrage studerende på flere måder undervejs i forskningsprocessen:

  • I bachelor klynger, til udvalgte studiedage for praktik og i specialiseringen i dagtilbud udforsker modulansvarlige, forsker, praktikkoordinatorer og studerende sammen forskellige dimensioner af forældresamarbejde.
  • De studerende præsenteres for forskellige teoretiske positioner og drøfter professionsfaglige udfordringer ift. at håndtere de muligheder og dilemmaer, som de oplever i samarbejdet med forældre om børn.
  • De studerende er medskabende af viden ved at gøre sig erfaringer med tentative analyser af bl.a. forældrepjecer, som de selv indhenter som empiri og at kvalificere egne iagttagelser og indtryk fra praksis. 

Artikler og andet materiale

Schmidt, L. S. K. (2020). Tidlig læring og curricularisering af familieliv – om magt og værdiladede spørgsmål i relationer mellem daginstitution og hjemKognition og Pædagogik, 115

Schmidt, Lene. (2018). Professionshøjskolerne – spørgsmålet om videnscirkulation og inddragelse af studerendeTidsskrift for Professionsstudier14(26), 54-61

Podcast: Pædagogikken rykker ind i hjemmet 

Ostrynski Nathalie (2017). Pædagogikken rykker ind i familielivet efter kl. 17. Berlingske 18.12.2017

Bille, Marie (2017). Pædagogikken flytter ind i familienBørn & Unge nr. 14, s. 38 

Schmidt, Lene (2017) Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. NB-ECEC ORG

Jakobsen, Siw Ellen (2019). Når familien får meir ansvar for læringa til småbarna. Vetuva

Styrket fokus på pædagog- forældresamarbejde. Professionshøjskolen Absalon, 2018

Diskussionsoplæg:
Diskussionsoplægget er bygget op om temaerne: 1. Forældresamarbejde, 2. Tidlig læring, 3. Overgang til skolen. I hvert tema er der et oplæg til diskussion for pædagoger, forældre samt ledere i daginstitutioner og medarbejdere i forvaltning.

En pixi-version af diskussionsoplægget

Projektleder:
Lene S. K. Schmidt, Docent, ph.d.

Projektet løber fra:

Januar 2016 – 30. juni 2018

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Pædagogisk arbejde med faglighed, familier og børn" i Center for Pædagogik