Del

Samarbejde

I Professionshøjskolen Absalon lægger vi vægt på samarbejde med omverdenen. Vores forskning og udvikling foregår altid i og med fokus på en praktisk virkelighed knyttet til de professionsområder, vi uddanner til. Vi ønsker at bidrage til forskningsbaserede løsninger på væsentlige samfundsudfordringer regionalt, nationalt og internationalt. Det gør vi bedst i samarbejde.

For at nå vores mål indgår vi i forskellige typer af samarbejde i et åbent og dynamisk samspil med kommuner, regioner, virksomheder, brugerorganisationer, faglige organisationer, universiteter og de øvrige professionshøjskoler.

Se de forskellige muligheder for samarbejde herunder. 

Forsknings- og udviklingssamarbejde

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalons forskningsmiljøer giver dig og din virksomhed eller institution adgang til den nyeste praksisrettede viden inden for dit felt.

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os om et forsknings- eller udviklingsprojekt eller har brug for sparring fra vores forskere, så læs mere herunder om de forskellige muligheder.

Fælles forsknings- og udviklingsprojekt

Et fælles forsknings- og udviklingsprojekt kan udbygge både jeres og vores viden. Indholdet i det konkrete projekt udvikles i fællesskab; ligesom vi typisk samarbejder om at få projektet finansieret. Et fælles projekt skal ligge inden for Professionshøjskolen Absalons eksisterende aktivitetsområder.

Vores forsknings- og udviklingsprojekter spænder budgetmæssigt fra mindre beløb til mange millioner. Projektet kan finansieres af parterne i fællesskab ved bidrag af økonomiske midler, personale og / eller udstyr, men suppleres ofte med eksterne forskningsmidler fra fx fonde eller tilskudsprogrammer.

I et fælles forsknings- og udviklingsprojekt vil det oftest gælde at:

  • Retten til resultater tilfalder den/de skabende part(er).
  • Absalon kan frit forske videre inden for området.

Rekvireret forskning

Rekvireret forskning er betegnelsen for opgaver, hvor virksomheder køber forskningsbaserede ydelser på Professionshøjskolen Absalon. Det kan for eksempel være hjælp til en undersøgelse. Forskningen skal være en naturlig udløber af Absalons almindelige virksomhed.

Rekvireret forskning skal finansieres fuldt ud af den virksomhed, som har bestilt forskningen. Det vil sige, at virksomheden både skal dække Absalons direkte og indirekte omkostninger.

I en aftale om rekvireret forskning vil det ofte gælde at

  • Absalon har forskningsfrihed i udførelse af opgaven.
  • Retten til resultater tilfalder rekvirenten.
  • Absalons forskere har som udgangspunkt lov til at publicere resultaterne af forskningen.

Samarbejdsaftaler

Ved formalisering af et samarbejde om forskning og udvikling med Professionshøjskolen Absalon skal der udformes en samarbejdsaftale på projektniveau. Aftalens indhold vil afhænge af, om der er tale om rekvireret eller samfinansieret forskning. 

Ph.d.-forløb

Professionshøjskolen Absalon samarbejder med en række universiteter om etablering af ph.d.-forløb inden for vores eksisterende forskningsområder.

Før et ph.d.-forløb kan igangsættes, skal der skaffes ekstern finansiering. Du kan herunder læse mere om, hvordan du etablerer kontakt og undersøger mulighederne for ekstern finansiering.

Hvorfor lave en ph.d. i samarbejde med Absalon?

Forskningen på Professionshøjskolen Absalon foregår altid med fokus på vidensbehov og tilgange i de praksisfelter, som vi uddanner til. Du vil i et ph.d.-forløb i samarbejde med os kunne gøre en forskel i virkeligheden.

Vi tilbyder dig tilknytning til stærke fagmiljøer, der både forsknings- og uddannelsesmæssigt er optaget af at udvikle praksis. Du vil blive en del af en professionshøjskole med omkring 400 forskellige forskere og undervisere og omkring 8.500 studerende. Arbejdsmiljøet er uformelt og kendetegnet ved en udstrakt grad af samarbejde både internt i Absalon og med professionspraksis og andre vidensinstitutioner.

Den første kontakt

Første skridt er at etablere kontakt til Professionshøjskolen Absalon. Her skal du i kontakt med det rette fagmiljø, så din projektidé kan blive konkretiseret.

Du finder en beskrivelse af Absalons forskningsmiljøer her

Hvis I vælger at gå videre med et samarbejde, skal du også i kontakt med et universitet. Det vil typisk ske i samarbejde med det forskningsmiljø på Absalon, du er i kontakt med.

Absalon uddanner ikke ph.d.-studerende, og derfor skal du indskrives som ph.d.-studerende ved et universitet.

Absalon har allerede konsortieaftaler omkring ph.d.-uddannelse med følgende universiteter / institutter, hvilket kan lette indskrivningen, men valget af universitet er ikke begrænset til disse.

  • Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  • Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  • Afdeling for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Hvordan får du finansieret dit ph.d.-forløb?

Absalon udbyder ikke ph.d.-stipendier, og det er derfor nødvendigt at skaffe ekstern finansiering til dit ph.d.-forløb. Du skal være opmærksom på, at det kan være svært at skaffe ekstern finansiering til et ph.d.- forløb

De fleste stipendieudbydere lægger vægt på kendskab til fagområdet, højt karaktergennemsnit, forskningserfaring og forskningspublikationer.

Når du har lavet en aftale med en vejleder på Absalon, kan vi hjælpe med, hvilke muligheder der er.

Er du interesseret i et stipendium fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning?

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.'er der uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Ph.d.-projekterne skal være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter.

Ph.d.-rådet afholder hvert år informationsmøder i Aarhus og København i begyndelsen af året. Du kan finde tidspunkterne på ph.d.-rådets hjemmeside.

Læs mere om ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning på Ph.d.-rådets hjemmeside

Samarbejde med Professionshøjskolen Absalon
Interesserede ansøgere til Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har mulighed for at samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Er du interesseret, skal du kontakte en af vores tovholdere med dit forslag til et ph.d.-projekt. Vores tovholder vil i så fald stå for kontakten til et relevant universitet.

Du skal være opmærksom på, at der gennemføres prækvalificering både i Absalon og på universitetet. Det er derfor nødvendigt, at du tager kontakt i god tid og senest når årets opslag slås op.

Absalon afholder hvert år i december et informationsmøde om ansøgninger til Ph.d.-rådet. Det seneste informationsmøde fandt sted den 10. december 2020.

Strategiske partnerskaber

Professionshøjskolen Absalon indgår langvarige strategiske partnerskaber med udvalgte nationale og internationale samarbejdspartnere.  

Et strategisk partnerskab kan indgås med hele Professionshøjskolen Absalon eller med et center eller en uddannelse. Formålet er, at partnerne udvikler et tæt samarbejde om forskning, udvikling og/eller uddannelse.

En strategisk partnerskabsaftale består typisk af en overordnet rammeaftale, der beskriver partnernes potentielle samarbejdsområder. Herudover kan udformes et katalog, der giver overblik over igangværende projekter, ideer til kommende samarbejde samt eventuelle særaftaler om adgang til faciliteter og aktiviteter. Aftaler om konkrete aktiviteter, hvor der indgår fordeling af IPR og økonomi, som led i partnerskaber kræver en specifik tillægsaftale på projektniveau.

Professionshøjskolen Absalon har indgået strategiske partnerskaber med en række organisationer.

Du finder en oversigt og kontaktoplysninger her

Har du brug for en ekspert inden for et af vores fokusområder?

Vores eksperter kan rammesætte, konkretisere og give dig en ny forståelse for de udfordringer og muligheder, vi oplever i samfundet og velfærdsprofessionerne. Vi har forskningsekspertise knyttet til alle vores fagområder.

Find en af vores eksperter her

Nationale videncentre

Professionshøjskolen Absalon deltager i flere nationale videncentre.

Nationalt Videncenter for Læremidler (Læremiddel.dk)

Nationalt Videncenter for Læremidler er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.

Læremiddel.dk er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: Professionshøjskolen Absalon, UC SYD, Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Centeret har hjemsted på sidstnævnte, men videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de tre institutioner.

Læs mere på centerets hjemmeside

Kontakt

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog til gavn for samfundet og det enkelte menneske.

Centeret blev oprettet i 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 6 professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på centerets hjemmeside

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge. NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer.

NUBU er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner.  Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på centerets hjemmeside