Del

MOOCs til efteruddannelse af folkeskolelærere

Formålet med projektet er generering af didaktiske designprincipper som kan guide udvikling, produktion og gennemførelse af forløb med MOOCs, der er tilpasset erfarne skolelæreres forskellige kompetenceudviklingsbehov. Projektet skal samtidig belyse hvad der i praksis har betydning for realisering, legitimitet og effekt af forløb med denne type MOOCs. Realiseringsperspektivet retter sig her mod de institutionelle vilkår og rammer for udvikling og produktion af MOOCs. Legitimitetsperspektivet retter sig mod en analyse af og forståelse af i hvilket omfang MOOCs bryder med gældende uddannelseskulturelle forestillinger om hvad undervisning og uddannelse er. Og effektperspektivet handler om at undersøge sammenhænge mellem MOOC som uddannelsesdesign og så erfarne læreres kompetenceudvikling og formel kvalificering gennem dette uddannelsesformat.

Samarbejdspartnere

Professionshøjskolen Absalon (lead) og Roskilde Kommune.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er metodisk inspireret af Design Based Research. Didaktiske designprincipper udvikles gennem iterative designeksperimenter i et samarbejde mellem forskere, undervisere fra Professionshøjskolen Absalon og erfarne folkeskolelærere. Projektet har et anvendelsesorienteret perspektiv og skal bidrage til at løse den efteruddannelsesopgave som er udløst af Folkeskolereformen. Her skal mere end 10.000 folkeskolelærere  i Danmark, som gennem flere år har undervist i et fag uden formelle kompetencer nu have en formel uddannelse i faget, og kommuner efterspørger derfor fleksible efteruddannelseskoncepter som adaptivt kan tilpasse sig lærernes personaliserede læringsbehov.

Projektet producerer MOOCs til stort set samtlige fag i folkeskolen. Disse udgør i sig selv en betydelig ressource også for grunduddannelsen til lærer. I et selvstændigt forskningsprojekt med titlen ”MOOCs i grunduddannelsen til lærer” undersøges potentiale og barrierer for at anvende denne ressource, og i samarbejde med lærerstuderende udvikles didaktiske design for integration af MOOCs i læreruddannelsen.

Link til udvalgt publikation fra projektet

Gynther K, (2016). “Design Framework for an Adaptive MOOC Enhanced by Blended Learning: Supplementary Training and Personalized Learning for Teacher Professional Development.

In: The Electronic Journal of e- Learning Volume 14 Issue 1 2016, pp15-30.

Projektleder: Rene B Christiansen, Docent, ph.d.

Projektet løber fra: Januar 2015 – december 2017.

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Digitale læringsmiljøer og didaktisk design" er forankret i Center for Skole og Læring