Del

Undersøgelse af internationale erfaringer med regional forsyning af videregående uddannelse

Baggrund

Regeringen har som målsætning, at for professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er det vigtigt at fastholde den tætte regionale forankring af hensyn til uddannelsernes kvalitet og relevans for det regionale arbejdsmarked. En række initiativer til understøttelse af denne målsætning er i de senere år allerede taget herunder bl.a.:

  • krav om at professionshøjskoler og erhvervsakademier formulerer en strategi for, hvordan de vil sikre regional uddannelsesdækning.
  • nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.
  • forsøgsordninger med uddannelsesstationer.
  • godkendelse af nye uddannelsesudbud forankret i de byer, hvor arbejdskraften efterspørges.

Professionshøjskoler og erhvervsakademier har i de senere år samtidig haft stort fokus på den regionale forsyningsforpligtigelse og udviklet nye strategier og indsatser i form af strategisk placeret campusbyggeri samt etablering af forsøg med satellit-uddannelser, uddannelsesstationer mv., ligesom de to sektorer har udviklet , implementeret og ikke mindst opskaleret nye tilrettelæggelsesformer i form af digitalt understøttede uddannelsesformer, herunder rene online tilbud, blendede forløb og digitale koblinger mellem campusmiljøer og mindre udbud på matrikler forankret regionalt.

Samtidig ser vi en bevægelse hos nogle kommuner, der begynder at påtage sig en ny og aktiv rolle i forbindelse med at være aktør i partnerskaber, som kan sikre den regionale uddannelsesdækning gennem, f.eks. oprettelse af kommunalt forankrede lokale læringscentre.

Projektformål:

Med henblik på at opnå et styrket beslutningsgrundlag og fagligt fundament for en fortsat understøttelse af målsætningen om en tæt regional forsyning af videregående uddannelser og -kompetencer gennemføres en undersøgelse af internationale initiativer og modeller for styrket regional distribution af videregående uddannelse.

Projektet skal:

  • Generere viden om internationale erfaringer om sammenhænge mellem a) regionale uddannelsesudbud og tilrettelæggelsesformer, b) regionale uddannelsesbehov, c) uddannelsesstrukturelle rammer og d) konkrete aktørers interesser, handlinger og handlerum på såvel nationalt, regionalt og lokalt plan.
  • Etablere et inspirationskatalog over indsatser (initiativer og modeller) på såvel nationalt, regionalt som lokalt plan, der i de kortlagte konktekster har haft positiv indflydelse på den regionale forsyning af videregående uddannelser.
  • Bidrage til og facilitere en nationale konference om, hvordan vi i Danmark med inspiration fra udlandet yderligere kan understøtte målsætningen om en tæt regional forsyning af videregående uddannelser.

Undersøgelsen af internationale erfaringer skal bestå af en afdækning af følgende genstandsfelt:

  • Regional forsyning af videregående ordinære uddannelser og efteruddannelser og efteruddannelse samt uformelle uddannelsesaktiviteter.
  • Tilrettelæggelsesformer for regional uddannelsesforsyning, herunder digitale platforme og lokale læringscentre.
  • Aktøranalyse: Afdækning af nationale, regionale, lokale og eventuelt private aktørers anpart i regionale uddannelsesinitiativer.

Samarbejdspartnere

Absalon (lead)

EASJ

Smart learning

UCX (pt ikke udpeget)

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet skal bidrage til at øge uddannelsesniveauet overalt i Danmark.

Projektet skal bidrage til udvikling af nye indsatstyper i forhold til at sikre forsyning af videregående uddannelser overalt i Danmark.

Projektleder:

Docent, Karsten Gynther

Projektet løber fra:

01.01.2018 – 30.04.2019

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:


FoU-miljøet ”Digitale læringsmiljøer og didaktisk design” som er forankret i Center for Skole og læring