Del

Undervisning af tosprogede elever i skolens fag

Projektet er et forskningsprojekt i traditionen for etnografisk klasserumsforskning. I forhold til eksisterende forskning i tosprogede elevers skoleliv, der ofte har fokus på enten rent sociale forhold, sprog eller faglige forhold, anlægger vi i dette projekt et tværfagligt perspektiv, der interesserer sig for, hvordan faglige og sociale processer samvirker i undervisning og læring. Metodisk omsættes denne ide ved at kombinere en klasserumsetnografisk undersøgelsespraksis, hvor der er fokus på at følge og forstå den enkelte elevs handlinger, relationer og oplevelser i skolen, med et fagdidaktisk orienteret blik på den undervisning, eleven møder i løbet af sin skoledag. Projektets primære metoder er deltagende observation og børneinterviews. Det empiriske omdrejningspunkt er feltstudier i henholdsvis en mellemtrinsklasse og en overbygningsklasse på to skoler, der begge har en forholdsvis stor andel af tosprogede elever.  

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektets tema om undervisning af tosprogede elever peger både ind i aktuelle udfordringer i folkeskolen og et vidensbehov hos lærere og lærerstuderende i alle skolens fag.

På baggrund af vores klasserumsforskning er det projektets mål at udvikle cases, materiale og udgivelser til undervisningen af lærerstuderende, herunder på modulet ”Undervisning af tosprogede elever”.

 

 

 

 

Projektleder: Tom Steffensen, lektor, ph.d.

Projektet løber fra: 1. august 2016 - 31. december 2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;

FoU-miljøet: Fagdidaktik og faglige fællesskaber" er forankret i Center for Skole og Læring