Del

Kvalitet i dansk og matematik

Projektets konkrete mål er at identificere, udvikle og systematisk afprøve en række indsatser, som udvikler undervisningen i dansk og matematik.

Indsatserne omfatter:

Udvikling af metoder og værktøjer til at styrke undervisningens kvalitet, herunder arbejdet med Fælles Mål og en varieret og anvendelsesorienteret tilgang til fagenes formål og indhold.

Udvikling af lokal kapacitetsopbygning, herunder faglige fællesskaber, ressourcepersoner og pædagogisk ledelse, der støtter op om lærernes faglige praksis i dansk og matematik og styrker deres muligheder for at give god fagundervisning

I én indsats indgår der et understøttende materiale, som skal målrettes lærere og skoleledelser samt kommunale forvaltninger. Materialet skal:

  • …understøtter de deltagende skoler med inspiration og vejledning til at gennemføre indsatserne. .. ..skal have en form, som i en evt. opdateret udgave efter afslutning af programmet kan udgives og anvendes bredt i grundskolens praksis.

  • understøtte forvaltningen og tilknyttede fagkonsulenter i tiltag, der kan understøtte skolerne i deres deltagelse og arbejde med indsatserne. … skal have en form, som i en evt. opdateret udgave efter afslutning af programmet kan udgives og anvendes bredt i kommunerne.

Der vil i matematik blive et særligt fokus på en undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret undervisning ud fra følgende teser:

  • En deltagerorienteret, dialogisk og undersøgende undervisning øger effekten af elevens forståelse for matematiske begreber og udvikler hensigtsmæssige arbejdsmåder.

  • Undervisning hvor eleverne oplever indholdet meningsfuldt forstået som oplevet interessant og anvendelsesmulig i deres hverdag og i andre fag øger motivationen  

En undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret undervisning øger muligheden for at implementere de matematiske kompetencer.

Samarbejdspartnere

UCN, UCSyd og UCL samt Ålborg Universitet og Syddanske universitet. Der indgår en stor gruppe pilotskoler og udviklingsskoler.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet vil i matematik:

  • styrke elevernes matematiske kompetencer, herunder særligt i forhold til problembehandling, modellering og ræsonnement, samt at styrke elevernes sproglige udvikling inden for matematik.

  • bryde den sociale baggrunds betydning for elevernes læring i matematikundervisningen.

  • styrke elevernes trivsel og læring i matematikundervisningen.

Herunder vil projektet:

  • udvikle nye metoder, redskaber og undervisningsforløb i matematik.

  • styrke det matematikfaglige miljø på skoler og i kommuner.

  • udvikle det tværfaglige samarbejde, herunder fx med praktiske/musiske fag samt det anvendelsesorienterede element i matematik.

Resultaterne vil indgå som en aktualisering og kvalificering af fagdidaktikken.

Projektleder:
Bent Lindhardt, lektor (Matematikstyregruppen)

Projektet løber fra:

Marts 2016 - december 2018


Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
Fagdidaktik og faglige fællesskaber" er forankret i Center for Skole og Læring