Del

Inkluderende læringsfællesskaber i skolen via relationsarbejde og feedback

Projektet tager udgangspunkt i mikroniveauets problematikker, hvor målgruppen er lærere, der arbejder i klasser præget af elever i komplicerede læringssituationer i såkaldte LKT-problematikker (Læring, Kontakt og Trivsel). Der er tale om klasser, hvor det endnu ikke er lykkedes at etablere hensigtsmæssige og udviklende læringsmiljøer. I projektet fokuseres der på trivsel, relationsarbejde, feedback og motivation. Procentvis er størstedelen af de elever, vi ser i LKT-problematikker, drenge. Derfor er kønsaspektet også relevant.

Projektets fokus er problemstillinger, der lægger sig op ad to centrale spørgsmål i vidensmiljøet:

  • Hvilke kræfter bidrager i skolen til henholdsvis produktion eller opløsning af virksomme læringsfællesskaber?
  • Hvilke samspilsformer ses kræfterne at arbejde igennem? Hvordan arbejder de, og hvordan understøtter eller udfordrer de hinanden?

Med udgangspunkt i ovenstående er projektets centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan vi med fokus på relationsarbejde og feedback med elever i komplicerede læringssituationer – især drenge - forstå virksomme/fungerende eller dysfunktionelle læringsfællesskaber?
  • Hvordan kan samspilsformerne i relationsarbejdet i klassen forstås – og udvikles, så trivslen øges og læringsmiljøet udvikles for disse elever, men også for hele fællesskabet?

Projektet arbejder med at generere viden via praksisnær relationsarbejde og feedback med elever i komplicerede læringssituationer – især drenge – med henblik på at forstå virksomme/fungerende eller dysfunktionelle læringsfællesskaber samt hvordan samspilsformerne i relationsarbejdet i klassen kan forstås og udvikles, så trivslen øges og læringsmiljøet udvikles for disse elever, men også for hele fællesskabet.

Projektet indsamler empirisk materiale, der kan understøtte forståelsen af problemstillinger i praksis, samt styrke præcisionen i interventioner og aktioner. Konkret indsamles der empirisk materiale via observationer, videoobservation og interviews, således at vi selvstændigt kan undersøge udtryk for elever og fagprofessionelles oplevelser af egen situation, formåen og muligheder.

Samarbejdspartnere

Hastrupskolen (Køge)

Sct. Jørgen skole (Roskilde)

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er knyttet tæt til læreres hverdagspraksis og der arbejdes både med observation, video, interviews, feedback og interventioner i forhold til læreres arbejde med elever i komplicerede læringssituationer.

Der er knyttet bachelorstuderende til projektet. De arbejder med forskergruppen i forbindelse med undersøgelser og empiri-indsamling, ligesom den endelige BA-opgave (eller dele af den) kan indgå i formidlingen af projektets resultater. Som studerende vil der i forbindelse med projektet desuden være mulighed for at indgå i et fagligt fællesskab, der fokuserer på det samme tema. Vejledning og sparring vil blive givet undervejs i hele forløbet i en mere varieret form. Fx åbner projektet mulighed for en mere tæt dialog med både de formelle vejledere, forskere, samarbejdsskoler og andre studerende.

Projektleder:
Mette Bruun, lektor

Projektet løber fra:

1.8.2016 – 31.12.2017

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i;
FoU-miljøet "Læringsfællesskaber og uddannelsesmobilitet" er forankret i Center for Skole og Læring