Del

CO-LAB – Improving Collaborative practice between correctional and mental health services

Rehabilitering af indsatte er en strategi i fængselsvæsnet. Strategien støtter uddannelse, beskæftigelse, misbrugsbehandling og andre interventioner, der faciliterer de indsattes kommende integration i samfundet. De indsattes mentale helbred er afgørende for deres involvering i disse interventioner og har stor betydning for, om tidligere indsatte undgår at falde tilbage i kriminalitet og bliver flergangsdømte.

På EU niveau lider over 92% af fængselspopulationen af psykiske sygdomme og muligheden for at tackle denne omstændighed er et centralt element for de indsattes egen såvel som fængselspersonalets sikkerhedssituation.

Når integration og samarbejde mellem det psykiatriske personale og fængselsvæsnet virker forbedres de indsattes mentale sundhedstilstand og recidiv raten falder.

En nyere undersøgelse, udført under RISE konsortiet, har undersøgt samarbejdet og har konkluderet at de nuværende redskaber og samarbejdsmodeller ikke fungerer optimalt. Denne problematik er tidligere bekræftet i undersøgelser gennemført af WHO, European Justice Network og det amerikanske Justice and Mental Health Collaboration Programme.

Ledere i fængselsvæsnet og psykiatrien har udtrykt behov for at finde nye innovative veje til at forandre den tværprofessionelle arbejdspraksis, herunder behov for ændringer i de organisatoriske praksisser og for at adressere den manglende fælles forståelse af nøglekoncepter. Med afsæt i disse behov  sigter projektet mod at udvikle og implementere en ”Change Laboratory Model” (CLM) for tværprofessionelt samarbejde og kompetenceudvikling. CLM har et velafprøvet koncept, men har ikke før været implementeret i en fængselskontekst med stor kompleksitet og uforudsigelighed. For at imødegå disse udfordringer gennemføres projektet som en forundersøgelse omfattende udvikling af praksisnære koncepter og validering af modellen.    

Samarbejdspartnere

  • Eksternt samarbejdes med EU MSCA-RISE
  • Kriminalomsorgen i Norge (KRUS)
  • Den engelske frivillige organisation Footprints
  • Hollandske psykiatricenter FPC S. van Mesdag
  • Forskellige akademiske partner: University of Stavanger (Norge), CRADLE (Findland), Finnish Institute of Occupational Health (Findland), Bournemouth University (UK), University College Molde (Norge)

Internt i Professionshøjskolen Absalon samarbejdes på tværs af to centre: Center for Ledelse og Oplevelsesdesign og Socialt arbejde og Forvaltning.

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

CLM fremmer tværprofessionelt samarbejde i praksis og innovation fra bunden og op. Metodologisk vil CLM modellens afprøvning og justering i forhold til praksis generere erfaringer, der kan bruges i implementeringen af ny samarbejdspraksis mellem psykisk syge indsatte, psykiatrien og fængselsvæsnet.

Projektet vil desuden forøge strategiske samarbejder og fælles målsætninger mellem fængsels- og psykiatrisektorerne ved at samordne interesserne i CLM. Endeligt vil arbejdet med CLM bidrage til metodologisk udvikling af bl.a. 'frame synthesis' og andre analytiske værktøjer.

CO-LAB inkluderer et træningsmodul, hvor viden og træning i den tværprofessionelle samarbejdsmodel videregives til aktører i fængselsvæsnet og psykiatrien. Derudover vil projektet resultere i at alt datamateriale lægges på en EU-portal, så studerende på forskellige professionsuddannelser i Danmark kan hente data og analyser og bruge materialet i deres projekter.    

Projektleder:
Søren Walther Nielsen, Adjunkt, Ph.d.

Projektet løber fra:

Projektstart: 1. januar 2017. Afslutning: 1. januar 2020 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Beskæftigelses indsatser for udsatte voksne” er forankret i Center for Socialt arbejde og Forvaltning i samarbejde med Center for Ledelse og Oplevelsesdesign