Del

Begge hjul på jorden. Sundhed, bevægelse og trivsel i skolen

Den sociale ulighed i sundhed blandt den voksne befolkning er øget gennem de 20 sidste år. Et tilsvarende mønster, om end mere komplekst gør sig gældende for børn og unge. Hvor der er dokumenteret sammenhænge mellem ulighed i sundhed forstået som social gradient og social dikotomi blandt voksne, er billedet mindre tydeligt for børn og især unge.

Projektets sigte er at øge alle børns muligheder for sundhed og trivsel som del af fællesskabet i forhold til både fysiske, psykiske, sociale og læringsmæssige aspekter af skolehverdagen. Projektet tilstræber, at flere børn og unge er inkluderet i lærings- og sociale aktiviteter gennem bevægelse i skole og SFO ved at skabe sammenhæng mellem cykelaktiviteter og skolehverdagen med særligt fokus på ulighedsaspekter, inklusionsindsatsen og koblingen til faglige og pædagogiske mål.

”Begge hjul på Jorden” udvikler forudsætningerne for, at cyklen kan anvendes som redskab til udeundervisning og øget integrering af lokal natur og kultur i undervisningen samt øget bevægelse under samtidig hensyntagen til målsætningen om øget inklusion.Projektet undersøger og formidler viden om sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser for børn og unge og bidrager dermed til at forbedre alle børns muligheder for at leve sundt og trives samt mindske ulighed i sundhed blandt børn og unge.

Projektet undersøger hvordan, der kan skabes sammenhæng mellem sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og skolehverdagen med fokus på ulighedsaspekter, inklusionsindsatsen og koblingen til faglige og pædagogiske mål.

Folkeskolereformens krav om integration af øget bevægelse og inklusion udgør en del af svaret på den øgede ulighed i børns og unges sundhed og trivsel. Med Folkeskolereformens ikrafttræden i august 2014, er kravene øget i forhold til inklusion, integration af fysisk bevægelse samt en højere grad af variation i skolehverdagen, hvor bl.a. udforskning af kultur og natur i lokalsamfundet indgår som elementer i læring. De nye krav har stor betydning for børns hverdag i skole og SFO, og det er afgørende for børnenes sundhed og trivsel, at der arbejdes fokuseret med at udvikle nye tilgange, der kombinerer de forskellige krav og perspektiver, således at fx en øget opmærksomhed på fysisk bevægelse samtidig understøtter inklusionsdagsordenen, og ikke genererer nye typer af eksklusionsmekanismer i forhold til børn med særlige behov f.eks. i form af motoriske vanskeligheder.

Projektet udvikler tilgange og koncepter til at skabe sammenhæng mellem cykelaktiviteter og skolehverdagen med særligt fokus på ulighedsaspekter, inklusionsindsats og kobling til faglige og pædagogiske mål. Med udgangspunkt i et sundhedssociologisk perspektiv, retter forskningsprojektet et kritisk blik på, hvordan sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser udfolder sig i skolehverdagen for børn og unge. Herigennem undersøger projektet ulighed i sundhed blandt børn og unge, som et fænomen, der skabes og genskabes i hverdagslivet.

Samarbejdspartnere

Broen til bedre sundhed, Region Sjælland og skoler i Lolland og Guldborgsund kommuner

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet følger aktiviteter, som gennemføres af lærere og pædagoger og omsætter diskussioner om sundhed, trivsel og bevægelse i skolen i workshops, møder, fokusgruppe diskussioner samt en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger på otte af Lolland og Falsters skoler.

Udvikling af tilgange og koncepter for inklusion af børn med særlige behov i cykelaktiviteter vil kunne anvendes i forskellige grunduddannelser, bl.a. i læring og pædagogik og i fysioterapi. 

Projektleder:

Tania Aase Dræbel, Lektor, Ph.d. 

Projektet løber fra:

Projektet er under gennemførelse og forventes afsluttet i 2019

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ”Ulighed i sundhed ” som er forankret i Center for Sygepleje og Bioanalyse. Projektet har berøringsflader til FoU-miljøer i Center for Ernæring og Rehabilitering og Center for Skole og Læring.

Cxense Display