Del

Afgangsprojekt DUEK

Modulet afslutter din diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning med et afgangsprojekt, hvor du fordyber dig i et selvvalgt og vejledningsrelevant emne.

15Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Baggrund for at omsætte din viden, dine færdigheder og dine kompetencer fra dine hidtidige DUEK-moduler i målrettet dit interesse- og praksisfelt inden for vejledning
 • Afsæt til at undersøge og udforske et selvvalgt og vejledningsrelevant emne, hvormed du kan udvikle og kvalificere den professionelle vejlednings metoder, samarbejde, strategier og praksis
 • Indsigt i et vejledningsfelt af egen interesse og relevans til brug for blandt andet kollegial videndeling, praktisering af vejledning i egen organisation og iværksættelse af tiltag, der kvalificerer den del af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen, du har eller ønsker medvirken i.

Fagligt indhold

To afgangsprojektseminarer af hver en dags varighed med bl.a. følgende indhold:

 • Introduktion til afgangsprojektets form, indhold, læringsmål, formelle krav og til litteratursøgning samt muligheder for inddragelse af empiri, forskning og videnskabsteori i et afgangsprojekt
 • En række øvelser og opgaver, der involverer og indkredser de overvejelser om valg af emne, du og dine medstuderende har
 • Indledende sparring om bl.a. emnevalg, litteratursøgning, empiri og problemformulering til dit afgangsprojekt
 • Tildeling  af en vejleder og kan indlede vejledningsforløbet   

Herefter består modulet af individuel vejledning om dit afgangsprojekt, hvor du til din undersøgelses- og skriveproces kan få feedback og sparring hos den vejleder, du er tilknyttet  

Du og dine medstuderende kan etablere studiegrupper til gensidig videndeling og feedback i jeres undersøgelses- og skriveproces. Absalon stiller gerne lokaler til rådighed. Ligeledes er Absalons bibliotek til rådighed i hele din proces.Modulet er for dig, der

Har gennemført tre obligatoriske moduler og 2-3 valgmoduler svarende til i alt 45 ECTS-point og har eller ønsker vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i:

 • Folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler
 • Den kommunale ungeindsats
 • Jobcentre og A-kasser
 • Den forberedende grunduddannelse
 • Ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • Virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • Frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • IT-baseret vejledning
 • Særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • Kriminalforsorgen
 • Coaching og mentorindsats.