Del

Afgangsprojekt DUEK

Modulet afslutter din diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning med et afgangsprojekt, hvor du fordyber dig i et selvvalgt og vejledningsrelevant emne

15 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du:


  • baggrund for at omsætte din viden, dine færdigheder og dine kompetencer fra dine hidtidige DUEK-moduler i et afgangsprojekt målrettet dit interesse- og praksisfelt inden for vejledning
  • afsæt til at undersøge og udforske et selvvalgt og vejledningsrelevant emne, hvormed du kan udvikle og kvalificere den professionelle vejlednings metoder, samarbejde, strategier og praksis
  • indsigt i et vejledningsfelt af egen interesse og relevans til brug for blandt andet kollegial videndeling, praktisering af vejledning i egen organisation og iværksættelse af tiltag, der kvalificerer den del af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen, du har eller ønsker medvirken i

Fagligt indhold

Modulet omhandler:

To afgangsprojektseminarer af hver en dags varighed med bl.a. følgende indhold

  • du introduceres til afgangsprojektets form, indhold, læringsmål, formelle krav og til litteratursøgning samt muligheder for inddragelse af empiri, forskning og videnskabsteori i et afgangsprojekt
  • du bringes i gang med dit afgangsprojekt ud fra bl.a. en række øvelser og opgaver, der involverer og indkredser de overvejelser om valg af emne, du og dine medstuderende har
  • du får indledende sparring om bl.a. emnevalg, litteratursøgning, empiri og problemformulering til dit afgangsprojekt
  • du tildeles en vejleder og kan indlede vejledningsforløbet   

Herefter består modulet af individuel vejledning om dit afgangsprojekt, hvor du til din undersøgelses- og skriveproces kan få feedback og sparring hos den vejleder, du er tilknyttet  

Du og dine medstuderende kan etablere studiegrupper til gensidig videndeling og feedback i jeres undersøgelses- og skriveproces. Professionshøjsskolen Absalon stiller gerne lokaler til rådighed for dette. Ligeledes professionshøjskolens bibliotek er til din og dine medstuderendes rådighed.Modulet er for dig, der

har gennemført tre obligatoriske moduler og 2-3 valgmoduler svarende til i alt 45 ECTS-point

og har eller ønsker vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i

folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler

den kommunale ungeindsats

jobcentre og A-kasser

den forberedende grunduddannelse

ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser

virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer

frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne

it-baseret vejledning

særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper

kriminalforsorgen

coaching og mentorindsats