Del

Afgangsprojekt - Diplom i ledelse

På afgangsprojektet vil formålet være, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt kompleks ledelsesmæssig problemstilling med anvendelse af teorier, strategier og undersøgelsesmetoder, derigennem formulere og begrunde de ledelsesmæssige handlemuligheder i din praksis.

Afgangsprojektet danner afslutningen på Diplomuddannelsen i Ledelse. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

15Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Du vil på afgangsprojektet anvende den lærte viden og forståelse af teorier, strategier og metoder fra uddannelsens tidligere moduler, og i den forbindelse udvikle din egen ledelsespraksis og skabe ny viden i samspil med organisationens udvikling.


Fagligt indhold

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

I undervisningen og vejledningen vil vi beskrive og vejlede dig i, hvordan du kan dokumentere din evne til at udarbejde resume, opstille problemstillinger, begrunde til- og fravalg både i forhold til data, teori og metode, præsentere dine indsamlede data, foretage en analyse og diskussion samt slutteligt gennemgå formålet med en konklusion og perspektivering. Det er målet, at du som studerende opnår færdigheder til at kunne:

  • Foretage en analyse af en problemstilling og dermed anvende ledelsesteori og en relevant undersøgelsesmetode.

  • Formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til de relevante interessenter internt og eksternt for organisationen.Modulets opbygning

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Der er to undervisningsgange, hvor den ene er en introduktion til selve projektskrivningen, videnskabsteori og metodologi. Den anden undervisningsgang har fokus på at kvalificere den enkelte studerendes tema. Derudover tilbydes der hjælp til målrettet søgning i bibliotekets databaser. 

Afgangsprojektet afsluttes med en skriftligt projekt og en mundtlig prøve. Det skriftlige projekt skal udarbejdes individuelt eller i gruppe op til fire studerende. Der foretages individuel bedømmelse ligegyldigt om projektet skrives alene eller i samarbejde med andre studerende.Tilmelding
Campus Roskilde
30. august 2021
Start dato:30. august 2021
Slut dato:  7. januar 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:26. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningsdage: Mandag d 30/8-21 og torsdag den 23/9-21 fra kl. 9 - 15 Afleveringsdag: 16/12-21
Eksamen: Uge 1

Kontakt:
Uddannelsessekretær Connie Troest, mail ctr@pha.dk tlf. 72481246
Chefkonsulent Kell Hartmann, mail keh@pha.dk Tlf. 72481291
Pris: 15.800,00 DKK

ECTS: 15

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her