Del

Borgernær sundhedspraksis

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle din forståelse af borgernær sundhedspraksis, som foregår tæt på borgerens hverdagsliv og nærmiljø samt at udvikle færdigheder og praktiske handlekompetencer inden for kvalitetsudvikling og håndtering af komplekse sundhedsopgaver.

I stigende grad sker der en opgaveglidning af sundhedsindsatser, så de i højere grad foregår tæt på borgerens hverdagsliv frem for på hospital. Det stiller krav til de sundhedsprofessionelle om at kunne vurdere behov for, begrunde, iværksætte og koordinere samt udvikle kvaliteten af egne og andres faglige indsatser.
Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD (sundhedsfaglige diplomuddannelse) i Borgernær Sundhedspraksis, hvor du vil få udviklet dine kompetencer til at håndtere komplekse sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • med specialiseret viden om det faglige og politiske grundlag for den borgernære sundhedsindsats og opnå færdigheder i anvendelse af metoder og redskaber til vurdering og udvikling af kvaliteten heraf.
  • opnå færdigheder i valg af relevante sundhedstilbud i samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere ud fra vurdering af borgeres helbredstilstand og sundhedsforudsætninger.
  • få styrket dine færdigheder i at analysere praksisnære problemstillinger og at koordinere indsatser i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.
  • udvikle dine kompetencer i at håndtere komplekse sundhedsopgaver herunder koordinering af egne og andres sundhedsfaglige bidrag, også med fokus på at fremme lighed i sundhed.

Fagligt indhold

  • Politiske og faglige styringsdokumenter, standarder og visionspapirer mv. bag ’Det nære sundhedsvæsen’
  • Koordination af indsatser (selvledelse og delegering)
  • Inddragelse af patienter og pårørende
  • Lighed i sundhed
  • Udvalgte metoder til kvalitetsudvikling af borgernære sundhedsindsatser indenfor eksempelvis forebyggelse, behandling og pleje, træning og rehabilitering samt sundheds-it og digitale arbejdsgange


Modulet er for dig, der

  • aktuelt arbejder i, eller ønsker at arbejde inden for ’Det nære sundhedsvæsen’ med sundhedsindsatser, der finder sted i borgerens eget hjem, på plejecenter, på rehabiliteringscentre eller på aflastningspladser.