Del

Ergoterapi - teori og praksis

Har du brug for et boost i din ergoterapeutiske kernefaglighed? Her er muligheden for at styrke din praksis med ny viden og særligt styrke dine kompetencer i arbejdet med aktivitetsorienteret intervention.

Ergoterapeuters unikke bidrag i rehabiliteringsindsatsen, er det grundlæggende fokus på at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.
På dette modul får du indsigt i aktuelle udviklingstendenser, samt en teoretisk og praktisk indføring i at anvende udvalgte teorier og metoder inden for aktivitetsbaseret intervention. Gennem hele forløbet arbejder du aktivt med egne cases og får mulighed for at reflektere over, udvikle og kvalitetssikre din egen praksis.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du opnår praktisk og teoretisk indføring i, hvordan du anvender de nyeste ergoterapeutiske metoder og modeller, så du kan implementere, udvikle og evaluere din ergoterapeutisk praksis i mono- og tværfaglig kontekst
 • Du udvikler dine kompetencer til at formidle ergoterapeutfaglige problemstillinger og muligheder til brugere og samarbejdspartnere
 • Du kan indgå i samarbejde med borgere om at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagen

Fagligt indhold

 • Ergoterapifagets værdigrundlag og aktuelle udviklingstendenser
 • Aktuelle ergoterapeutiske teorier og metoder til at muliggøre aktivitet og deltagelse
 • Anvendelse af teorier og metoder i kvalitets- og praksisudvikling
 • Metoder til dokumentation og evaluering af den ergoterapeutiske praksis
 • Der arbejdes med cases og egne praksiseksempler i alle temaer

Læs mere om:


Få styrket din ergoterapeutiske praksis med den nyeste viden. Ergoterapien er et bredt felt, der er i konstant udvikling. Her får du mulighed for at styrke din praksis og udvikle dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde i mødet med borgere med dysfagi.

Der er i disse år øget fokus på dysfagi i både kommuner og regioner. Dysfagi rammer bredt på grund af specifikke diagnoser eller blot som følge af aldring og generel svækkelse.
På dette modul vil du få udvidet din ergoterapeutiske viden og praksis i forhold til dit daglige arbejde med borgere med dysfagi, hvor dine praksiserfaringer indføres i en udviklingsbaseret tilgang.

Det får du ud af modulet

 • Du kan muliggøre aktiviteter og deltagelse for borgere med dysfagi ud fra din ergoterapeutfaglige platform
 • Du får redskaber til selvstændigt at kunne indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring borgere med dysfagi
 • Du kan ud fra et evidensbaseret grundlag argumentere for/imod implementering af interventioner rettet mod borgere med dysfagi

Fagligt indhold

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe
 • Introduktion og formulering af fokuseret klinisk spørgsmål/problemstilling
 • Systematisk og metodisk litteratursøgning
 • Best practice: Patienten/Borgeren med dysfagi pga. hoved-halskræft, den ældre patient/borger med dysfagi, KOL-patienten med dysfagi
 • Dokumentation og evaluering af praksis

Målgruppe

Modulet er for dig, der

 • som sundhedsprofessionel møder borgere med dysfagi i dit daglige arbejde. Indholdet i modulet tager afsæt i ergoterapeuters aktivitets- og deltagelsesorienterede tilgang til dysfagi.

 

 

 

 


Modulet for dig, der

 • som ergoterapeut ønsker at videreudvikle dine kompetencer indenfor aktivitetsorienteret ergoterapi.