Del

Karrierelæring

Du får inspiration til at udforme og udfolde karrierelæringsforløb og -aktiviteter

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • et vejledningsfagligt grundlag til kunne at tilrettelægge og anvende karrierelæringsaktiviteter og forløb, hvori elever, unge og voksne undersøger, afprøver og får nye perspektiver på, hvad deres uddannelses-, job- og karrieremuligheder kan indeholde og omhandle
  • didaktiske og metodiske afsæt for at kunne målrette karrierelæringsaktiviteter og -forløb ud fra deltagernes forudsætninger, situation og behov
  • inspiration til at kvalificere og integrere karrierelæring i grundskolens obligatoriske emne; uddannelse og job, i ungdomsuddannelser, i den forberedende ungdomsuddannelse samt i fx jobafklaringsforløb, brobygning, praktikforløb og kollektiv vejledning

Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejlednings- eller undervisningspraksis tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

  • Teorier om karrierevalg og karrierelæring
  • Vejledningsmetoder og -aktiviteter, der kan understøtte elevers, unges og voksnes karrierelæring
  • Perspektiver fra bl.a. forskning og lovgivning på, hvordan karrierelæring og udvikling af karrierekompetencer kan forstås og kan understøtte de valg og valgprocesser, der knytter sig til uddannelse, job og karriere
  • Didaktiske tilgange i karrierelæringsaktiviteter og – forløb
  • Muligheder for tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde om karrierelæringsaktiviter og -forløb
  • Udarbejdelse af konkrete karrierelæringsaktiviteter og -forløb, der imødekommer elevers, unges og voksnes karrierelæringsbehov
  • Et særligt fokus på de målgrupper, du og dine medstuderende er vejledere eller undervisere for og har interesse i

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis. Dette sker bl.a., når du i praksis afprøver elementer fra undervisningen, og du dernæst drøfter udbyttet af dette med dine medstuderende. Hermed får du samtidig mulighed for gensidig vidensudveksling med dine medstuderende og indsigt i deres praksis og erfaringer.Modulet er for dig, der

har undervisningsopgaver eller tilsvarende, hvori karrierelæring indgår, eller

har eller ønsker vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i

folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler

den kommunale ungeindsats

jobcentre og A-kasser

den forberedende grunduddannelse

ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser

virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer

frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne

it-baseret vejledning

særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper

kriminalforsorgen

coaching og mentorindsats