Del

Mentorskaber og mentorordninger

Du får baggrund for at varetage de opgaver, der er i understøttende relationsarbejde

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • baggrund for som kontaktperson, som mentor eller i tilsvarende opgaver at tilrettelægge og praktisere understøttende samtaler og forløb, der imødekommer den enkelte unges eller voksnes behov for personlig, social og faglig udvikling  
 • et vejledningsfagligt afsæt til at udvælge og anvende de metoder og strategier, der har relevans for den støttefunktion, du varetager, og for de mål og muligheder, den enkelte unge eller voksne har
 • et grundlag til udvikling og kvalificering af det tværfaglige samarbejde, din støttefunktion indgår i, og også af det netværksarbejde, der har sit afsæt i den person, du støtter
 • indsigt i de betingelser og forhold, der kan have indflydelse på unges og voksnes muligheder for medvirken i uddannelse eller på arbejdsmarkedet

Fagligt indhold

Med inddragelse af din praksis tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

 • Karrierevalgsteorier og -metoder af relevans for understøttende samtaler og forløb, der er målrettet uddannelse eller beskæftigelse
 • Eksempler fra praksis, fra teorier og fra forskning på, hvad årsager til støttebehov kan omhandle og hvordan støttebehov på denne baggrund kan imødekommes  
 • Uddannelsessystemets, arbejdsmarkedets og lovgivningens muligheder og rammer gældende forskellige støttefunktioner og disse funktioners målgrupper
 • Roller, opgaver, kompetencer, magt og etik i det professionelle relationsarbejde
 • Teorier om læring og motivation
 • Modeller og strategier til udvikling af understøttende forløb og samarbejdsopgaverne heri
 • Et særligt fokus på de målgrupper og understøttende funktioner, som du og dine medstuderende har interesse for

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis, bl.a. når du og dine medstuderende fra jeres praksis medbringer eksempler på unges eller voksnes problemstillinger, og I herefter sammen udarbejder konkrete forslag til forskellige understøttende forløb. En del af den læring, modulet kan give, udgår netop fra den gensidige deling af erfaringer, viden og inspiration, du og dine medstuderende bringer til hinanden.Modulet er for dig, som

 • har eller ønsker vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i
 • folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler
 • den kommunale ungeindsats
 • jobcentre og A-kasser
 • den forberedende grunduddannelse
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • it-baseret vejledning
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • kriminalforsorgen
 • coaching og mentorindsats