Del

Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

Ønsker du at øge dine kompetencer indenfor den rehabiliterende indsats? På dette modul får du kompetencer til at bidrage til sammenhængende rehabiliteringsforløb i relation til en given borgergruppe

5Ects pointValgmodul


Fagligt indhold

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Læs mere om:

 


Mangler du redskaber til, hvordan du kan skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb til borgere med KOL? Så er dette modul noget for dig.

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er en folkesygdom, som ca. 5% af den voksne befolkning lider af, og andelen er stigende. Sygdommen udvikler sig til forskellige sværhedsgrader, og den enkelte borger lever ofte med sygdommen i mange år, men oplever tab af funktionsevne og livskvalitet på grund af dyspnøe, hoste, sekret og hyppig opblussen i sygdommen, der kan føre til indlæggelse.

På modulet lægges der vægt på, at du udvikler din egen praksis i samspil med undervisere og medstuderende. Du får redskaber til at kunne argumentere for/imod implementering af interventioner rettet mod borgere med KOL. Samtidig bliver du indført i forskellige redskaber til at kunne indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring rehabiliterende indsatser. Rehabiliteringen kan bidrage til at øge livskvalitet og funktionsevne samt forebygge indlæggelser og genindlæggelser for den enkelte borger med KOL.

Fagligt indhold

Baggrundsviden om sygdommen og behandlingen

 • Forståelse af sygdommens patofysiologi, og hvordan det påvirker borgere med KOL, herunder klinisk og paraklinisk vurdering af sygdommens sværhedsgrad.
 • Viden om betydningen af co-morbiditet, typisk hjertesygdom, kræft og osteoporose.
 • Medicin – virkninger, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer samt teknik ved inhalation.
 • Iltbehandling i hjemmet – indikation, dosering, opmærksomhedspunkter.
 • Betydningen af organisatorisk tilrettelæggelse af indsatser for borgere med KOL på tværs af sektorer og professioner.

Egenomsorg og aktiverende strategier

 • Ernæringsterapi til underernærede borgere.
 • Involvering af pårørende.
 • Respirationsteknikker og hvilestillinger til at afhjælpe dyspnøe.
 • Tilrettelæggelse og indhold af gruppebaseret patientuddannelse.

Træningsmetoder og aktivering i hverdagen

 • Forståelse og fortolkning af Nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med KOL (2018).
 • Værdien af tidlig rehabilitering efter indlæggelse.
 • Styrketræning og udholdenhedstræning, herunder egentræning og gruppetræning
 • Sundhedspædagogiske metoder til at fremme borgerens handlekompetence.
 • Brug af energibesparende metoder i hverdagen vedrørende arbejdstempo, respirationsteknik, arbejdsstillinger og tilrettelæggelse/indretning af fysiske rammer.

Velfærdsteknologiske muligheder i rehabilitering

 • Betydningen af telerehabilitering til at understøtte hjemmetræning alene og i grupper.
 • Telemedicin med hjemmeteknologi til egen monitorering – betydning for borgerens indsigt i egen sygdom og for relationen til de sundhedsprofessionelle.

Det får du ud af modulet

 • Du får redskaber til at kunne identificere KOL-borgeres problemer og vurdere alvor, årsagssammenhænge og betydningen for hverdagslivet
 • Du lærer at argumentere for relevante handlemuligheder og definere egne indsatser i et tværprofessionelt perspektiv
 • Du får indsigt i, hvordan du kan bidrage til at skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløb for borgere med KOL og indgå i tværprofessionelt samarbejde om både den individuelt tilpassede indsats, indsatser på gruppeniveau samt organisatorisk niveau

Modulet er for dig, der

er sundhedsprofessionel og i dit daglige arbejde møder patienter/borgere med KOL. Du er fx ergoterapeut, sygeplejerske, fysioterapeut, diætist, økonoma eller lignende.

Arbejder du med borgere med demens? Eller ønsker du at få indsigt i nyeste evidens og få redskaber til at kunne arbejde med rehabiliterende pleje og omsorg til mennesker med demens? Så læs mere her

Demenshandleplan 2016 skabte et øget fokus på begrebet rehabilitering som et begreb, der også bør indgå i pleje og omsorg for mennesker med demens. Især internationale studier har vist positive resultater ved at målrette dagligdagen, så den naturligt indeholder fysisk aktivitet, sociale aktiviteter, hjerne-fitness, natur og musik. 
Tiltagene er ikke en kur mod demenssygdommens udvikling, men det har vist sig, at en dagligdag med dette indhold, især i stadierne let til moderat demens, i en periode kan forbedre funktionsniveauet (ADL). Generelt for alle stadier i demenssygdom kan metoderne understøtte borgerens trivsel i hverdagen.

Du vil på dette modul blive klædt på til at kunne bidrage til rehabiliterende indsatser i forhold til demens. Samtidig vil du få indsigt i, hvordan du, som sundhedsprofessionel, kan skabe øget livskvalitet i borgerens hverdag.

 Fagligt indhold

 • Rehabiliteringsbegrebet i relation til demenssygdom
 • Nyeste viden – teoretisk og praktisk - om evidensbaserede metoder i rehabiliterende pleje og omsorg
 • Konkrete tværfaglige indsatser rettet mod demensrehabilitering
 • Dokumentation af indsatser
 • Rehabilitering og hverdagsliv: Borgerperspektiv- og involvering

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om og øvelse i at arbejde bevidst og kritisk med rehabilitering på demensområdet
 • Gennem nyeste evidensbaserede viden, får du styrket din viden indenfor metoder i rehabiliterende pleje og omsorg ved demenssygdom
 • Du får gennem teoretiske oplæg og praktiske øvelser viden om - og erfaring med forskellige metoders muligheder for at fremme trivsel og funktionsniveau hos mennesker med demenssygdom
 • Du får viden og kompetencer der sætter dig i stand til at dokumentere og formidle indsatserne i og til din praksis

Modulet er for dig, der

arbejder som demenskonsulent, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, sosu-assistent, pædagog, gruppeleder på fx et plejehjem og/eller har en særlig rolle indenfor rehabilitering på demensområdet kommunalt eller på plejehjem

Borgere med kroniske sygdomme lever med komplekse problemstillinger, der påvirker hverdagsliv, arbejdsevne og livskvalitet. På dette modul får du kompetencer til at bidrage til sammenhængende rehabiliteringsforløb med baggrund i høj faglighed og brugerstyring.

Kronisk sygdom er et stigende problem for borgere og for samfundet generelt. Særligt multisygdom, dvs. når borgere lider af flere kroniske sygdomme, byder på komplekse udfordringer. Borgerne har behov for en individuelt tilpasset og sammenhængende evidensbaseret rehabiliteringsindsats, der med udgangspunkt i den enkeltes behov skaber rammerne for et godt liv. 
Dette modul giver dig som sundhedsprofessionel redskaber til at vurdere individuelle behov og ressourcer, således, at du i samarbejde med andre faggrupper og den enkelte borger skaber muligheder for at øge borgerens livskvalitet. Der bliver lagt vægt på, at du udvikler din egen praksis i samspil med undervisere og de andre deltagere, herunder reflekterer over etiske problemstillinger i forbindelse med relevante interventioner og det sundhedspædagogiske arbejde. Der bliver arbejdet med dine erfaringer, og du får sparring på situationer, du oplever særligt vanskelige, eller som lykkedes godt.

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • arbejde med kronisk syge borgere på baggrund af borgerens ønsker og behov, og får nyeste viden om livstruende sygdomme og symptomer
 • få styrket dine evner til at motivere borgere med kroniske sygdomme til at deltage aktivt og vedvarende i deres gen rehabilitering – det være sig som specifikke indsatser eller som en del af hverdagslivet
 • få kompetencer til at skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløb
 • lære at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring både den individuelt tilpassede indsats, indsatser på gruppeniveau, den organisatoriske tilrettelæggelse, samt kvalitetsudvikling af et rehabiliteringstilbud

Fagligt indhold

 • seneste forskning om risikofaktorer for udvikling af kronisk sygdom og dine muligheder for forebyggelse af fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af specifikke sygdomme
 • rehabilitering i forhold til borgere med kronisk sygdom og multisygdom, herunder den seneste evidens for interventioner rettet mod KRAMS*-faktorerne (kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress), herunder udvikling af egenomsorg
 • sundhedspædagogiske teorier og deres anvendelse i konkret praksis, således at dit arbejde med at styrke borgerens egenomsorg og fremme livsstilsændringer er evidensbaseret, uanset borgerens diagnose og symptomer
 • teoretisk grundlag for og praktisk tilrettelæggelse af borgerinddragelse og brugerstyring
 • kompetencer til at indgå i udviklingsarbejde i samarbejde med andre faggrupper, herunder bidrage til kvalitetsudvikling på tværs af sektorer og forvaltninger. Det indebærer at beskrive og argumentere for indsatser på baggrund af videnskabelig litteratur samt Sundhedsdatastyrelsens registre, databaser samt Sundhedsprofilen
 • evidensbaserede træningsindsatser, der virker, og hvordan du kan anvende dem til specifikke målgrupper, samt hvilke forhold du særlig skal være opmærksom på ved forskellige sygdomme
 • evidensbaserede interventioner rettet mod kost og ernæring til specifikke målgrupper
 • konkrete tværfaglige indsatser rettet mod arbejdsmarkedsrehabilitering og fastholdelse af arbejdsmarkedstilknytning, herunder lovgrundlag i forbindelse med sygemelding samt samarbejde med jobcentre
 • dokumentation af indsatser både til brug i samarbejdet med borgeren og til brug i organisationen

Modulet er for dig, der

 • arbejder som ergoterapeut, fysioterapeut eller med anden sundhedsprofessionel baggrund
 • arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering af kronisk syge borgere
 • ønsker at udvikle dine kompetencer i forhold til denne gruppe af borgere