Del

Resiliens i socialpædagogisk perspektiv

Vil du udvikle dine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk med resiliens og empowerment som centralt for dit pædagogiske arbejde?

Det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens, for at understøtte et liv, der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.
Der er særlig stærkt fokus på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, har du: 

  • grundlæggende viden om resiliens og betydningen af menneskers modstandsdygtighed, recovery og empowerment i et individuelt såvel som et kontekstuelt perspektiv.
  • fået kompetencer til i et resiliensperspektiv at støtte mennesker med fysiske, psykiske og/eller sociale vanskeligheder i håndtering af belastninger og barrierer i dagligdagen
  • fået kompetencer til at skabe bedre livsvilkår, fysisk og/eller psykisk velbefindende og mulighed for at fremme rehabiliterings-og recoveryprocesser.
  • fået viden om og kompetencer til at samarbejde med borgere, borgeres netværk og andre fagprofessionelle målrettet borgerens empowerment og resiliens

Fagligt indhold

  • Relevante teorier og forskningsresultater om resiliens og resiliensfremmende pædagogik med fokus på mennesker i fysiske, psykiske og/eller sociale vanskeligheder
  • Metoder til observation, informationsindsamling, beskrivelse, undersøgelse og evaluering som basis for socialpædagogiske handlinger.
  • Pædagogisk-didaktisk rammesætning i forhold til resiliensfremmende virksomhed med henblik på rehabilitering af mennesker i psykiske, fysiske og/eller sociale vanskeligheder
  • Udvikling af fælles viden-, erfarings-og refleksionsrum med henblik på at skabe og understøtte dynamiske, pædagogiske processer i samarbejde med borgeren.


Modulet er for dig, der

  • arbejder inden for det pædagogiske social - og specialpædagogiske område med børn, unge og voksne borgere