Del

Særlige vejledningsbehov

Du får baggrund for at målrette vejledningen de særlige vanskeligheder, vejledte kan have

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • et grundlag for at udvælge og anvende relevante metoder, strategier og aktiviteter, der kan imødekomme de vejledningsbehov, som elever, unge og voksne med specifikke vanskeligheder i valg og overgange til uddannelse, job mv. kan have
 • indsigt i de forståelser og forhold, der kan ligge til grund for, hvad særlige vejledningsbehov kan omhandle
 • indblik i karriereteoretiske, psykologiske og sociologiske perspektiver på de problemstillinger og barrierer, der i særlig grad kan udfordre visse elever, unge og voksne i deres valg og muligheder i uddannelse og på arbejdsmarkedet
 • et afsæt til at kvalificere vejledningens samarbejde om at understøtte de elever, unge og voksne, der har vanskeligst ved at tage del i uddannelse og arbejdsmarkedet
 • inspiration, viden, værktøjer og metoder, hvormed vejledningen kan medvirke til at afklare og bringe muligheder for de vejledte, der i særlig grad har brug for dette 

Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejledningspraksis eller -interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

 • Vejledningsteoriers og -metoders anvendelse i vejledningen af elever, unge og voksne, der er særligt udfordret i bl.a. deres valg og medvirken i uddannelse og på arbejdsmarkedet
 • Psykologiske og sociologiske forklaringer på de faktorer og forhold, som særlige vejledningsbehov kan være afstedkommmet af
 • Vejledningens muligheder for understøttende forløb, aktiviteter og indsats i blandt andet skoler, uddannelser, beskæftigelsesrettede forløb og på arbejdsmarkedet 
 • Vejledningens tværfaglige og netværksbaserede samarbejde om elever, unge og voksne med uddannelses, erhvervs- eller karriererelaterede udfordringer
 • Et særligt fokus på de målgrupper, som du og dine medstuderende er vejledere for og har interesse i

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis, bl.a. når du undersøger en udvalgt målgruppes problemstillinger og efterfølgende drøfter resultatet sammen med dine medstuderende. Du får ligeledes mulighed for gensidig vidensudveksling i de gruppeopgaver, der indgår. Hermed inspireres du af dine medstuderendes praksis, viden og erfaringer. Endvidere vil undervisningen inddrage din og dine medstuderendes praksis, målgrupper og specifikke interesser inden for området; særlige vejledningsbehov.Modulet er for dig, som

 • har eller måske senere får vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i
 • folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler
 • den kommunale ungeindsats
 • jobcentre og A-kasser
 • den forberedende grunduddannelse
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • it-baseret vejledning
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • kriminalforsorgen
 • coaching og mentorindsats