Del

Sammenhæng i patient – og brugerforløb i sundhedsvæsenet

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel, ønsker at erhverve dig kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet.

Væsentlige elementer for at styrke sammenhæng i patient-/ brugerforløb er at kunne koordinere funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser. Dette modul sætter fokus på at skabe kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient/ brugerforløb ved bl.a. at kunne reflektere over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet har du kompetencer til at træffe og begrunde beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet samt indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner om sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser

Du vil få viden og færdigheder til at:

 • Forstå og se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet og have indsigt i den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder
 • Forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/bruger-forløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af patienten/brugere samt kunne redegøre for relevante juridiske rammer
 • Kunne beskrive og analysere patient-/brugerforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet og inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde.

Fagligt indhold

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer – etik
 • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper.

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet + Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis, begge med fokus på akutsygepleje i akutmodtagelsen, udgør begge den teoretiske del af fagmodulet Avanceret akutsygepleje og er det andet modul i akutsygepleje uddannelsen.

Avanceret akutsygepleje er rettet mod sygeplejersker, som har gennemført Basismodulet i akutsygepleje og er ansat på akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at sygeplejersken, ud fra udarbejdede instrukser og vejledninger, opnår viden, færdigheder og kompetencer til, tidligt i forløbet at få identificeret alvorlige tilstande og lidelser, og påbegynde hurtig, sikker og effektiv behandling af kritisk syge patienter.

Avanceret akutsygepleje har særlig fokus på at du opnår kompetencer i forhold til at højne patientsikkerheden og kvaliteten ved bl.a. at sikre patientovergange, såvel intrahospitalt som tværsektionelt, herunder kommunale og regionale specialtilbud til patient og pårørende. At øge samarbejdet med akutlægerne, således at patienterne hurtigere og sikrere kan identificeres og behandling påbegyndes og øge omfanget af fælles journaloptagelse med lægerne, og dermed mindske dobbeltdokumentation.

 

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning

 • EKG tolkning (man kan altid spørge en ven)
 • Biokemi - tolkning af blodprøver - f.eks. diff.tælling, hvilke ting siger hvad
 • Stetoskopi 
 • Neurologisk undersøgelse (på "basis" niveau)
 • Radiologi - indikation, bestilling og tolkning af f.eks. rtg thorax, CTC mm.
 • Farmakologi - AB, analgetika, benzodiazepiner, polyfarmaci herunder antibiotika - hvilken type til hvilke tilstande
 • Diagnostik i forhold til abscesser - sygdomslære
 • Gynækologisk undersøgelse
 • Lumbal punktur
 • Anvendelse af ultralyd ved anlæggelse af vanskelige intravenøse adgange
 • Interventions Kommunikation
 • Dokumentation - anamnestisk opbygning af journal så den kan anvendes tværfagligt. Herunder de juridiske aspekter der gør sig gældende indenfor relevante dele af såvel Sundhedslovens § 18 og 19, Autorisationsloven, Psykiatriloven og dele af Serviceloven
 • Patientovergange 
 • Organisation
 • Bruger/patient inddragelse
 • Hvordan optimerer vi det tværsektorielle samarbejde / patientoverdragelse
 • Særligt sårbare patienter
 • Evt. medicinanamnese? Cave

 

For optagelse på Avanceret sygepleje er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i Avanceret akutsygepleje forudsætter gennemført og bestået Basismodul i akutsygepleje
 • Mindst 2 års erfaring fra skadestue, akutafdeling eller skadeklinik med praktisk oplæring og erfaring

 

Læs mere om modul 2: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis


Modulet er for dig, der

som sundhedsprofessionel i dit daglige arbejde bidrager til at sikre sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet.