Del

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe

Modulet præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i
forhold til en udvalgt gruppe i sundhedsfaglig praksis.

 

 

5Ects pointValgmodul


Der arbejdes med særlig fokus på borgerperspektiv og -involvering. Herunder forskellige strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, samt metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe.

Læs mere om:


Din intervention kan spille en afgørende rolle ved opsporing og opfølgning af demens. Men din intervention kan måske ikke altid stå alene? På dette modul får du styrket dine kompetencer i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om indsatser til borgere med demens.

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er begreber, der er kommet på dagsordenen, også når det gælder indsatser for borgere med demens. Hos Professionshøjskolen Absalon udbyder vi modulet med henblik på at give et opdateret og aktuelt bud på, hvordan disse begreber skal forstås i relation til borgere med demens.
Området er i rivende udvikling, hvor diskussionen ikke længere handler om, hvorvidt det er relevant at tale om begreberne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i relation til demens. Diskussionen handler nu om, hvad begreberne rent faktisk er i relation til demens, og hvordan vi styrker udviklingen af en vidensbaseret praksis med borgeren i centrum.

Antallet af mennesker med en demensdiagnose er stødt stigende, hvilket stiller krav til at sundhedsprofessionelle kvalificeres og kontinuerligt opkvalificeres til at kunne tilbyde borgere med demens og deres pårørende den bedst mulige indsats. Du vil således få viden om betydningen af, og metoder til at kunne arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt omkring borgere med demens, med henblik på at bidrage til en fælles indsats om sikring af borgerens livskvalitet.

Det får du ud af modulet

 • Med afsæt i din egen praksis får du viden om og kompetencer til at arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt med borgere med demens, og derved kunne udfylde den ramme, som det reviderede forløbsprogram om demens udgør
 • Du får viden og kompetencer i forhold til at arbejde med borgerperspektiver og involvering, forskellige strategier og muligheder for at iværksætte indsatser og metoder, der kan fremme tværprofessionel og tværsektorielt samarbejde
 • Gennem nyeste evidensbaserede viden får du styrket dine kompetencer indenfor tidlig opsporing, opfølgning, pårørendesamarbejde, komplikationer og indlæggelse ved demens

Fagligt indhold

 • Demens i et internationalt og nationalt perspektiv
 • Biologisk, psykologisk og social aldring
 • Neuroanatomi, neurofysiologi og symptomer relateret til forskellige demenssygdomme, samt de tre niveauer; mild, moderat og svær
 • Tidlig opsporing og indsats, samt ansvaret for at støtte borgere og deres pårørende til at starte et udredningsforløb
 • Rehabilitering: Borgerperspektiv, borgerinddragelse, behovsvurdering, målsætning og tværprofessionelt samarbejde og kommunikation
 • Tom Kitwood: Personcentreret omsorg
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i relation til borgere med demens
 • Socialpædagogiske metoder og meningsfulde aktiviteter
 • Fysisk aktivitet og træning med borgere med demens
 • Neuropædagogik, sansestimuli og kommunikation til borgere med demens
 • Fuldmagt, værgemål og samtykke, selvbestemmelsesret og magtanvendelse
 • Det professionelle møde med borgere med demens og deres pårørende
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i teori og praksis 

  Modulet er for dig, der

  • som sundhedsprofessionel har brug for at opdatere og uddybe din faglige viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med borgere med demens, herunder det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde

  Modulet har fokus på at præsentere resultater om værdiskabende anvendelse og implementering af teknologi i plejen af den ældre borger samt belyse nødvendige medarbejderkompetencer når teknologiske løsninger skal anvendes effektivt i en værdiskabende praksis

  Disse sundhedsfaglige indsatser og kompetencer skal være til gavn for den ældre borger, de sundhedsfaglige medarbejdere samt for kommunens økonomi.

  I det nære sundhedsvæsen er der krav og politiske tendenser til nye sundhedsfaglige indsatser og kompetencer, som er til gavn for udvalgte grupper i samfundet f.eks. den ældre borger, de sundhedsfaglige medarbejdere samt som bidrag til en hensigtsmæssig anvendelse af de økonomiske midler i kommunen.

  Du vil, som sundhedsprofessionel i det nære sundhedsvæsen og som en del af det nære sundhedsvæsen, opnå kompetencer i forhold til at kunne understøtte den ældre borgers livskvalitet og få indsigt i, hvordan der skabes større medarbejdertilfredshed samt opnås bedre ressource udnyttelse ved anvendelse af teknologiske løsninger i plejen.

  Det får du ud af modulet

  • Du får viden om og forståelse for betydningen af samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionel samt kendskab til pædagogiske og didaktiske teorier og metoder i forhold til tværfaglige faciliterende aktiviteter som har borgeren i centrum
  • Du opnår færdigheder i at analysere, reflektere, formidle og vurdere borgerens behov og situation ved at kunne anvende forskellige metoder og redskaber til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation
  • Du tilegner dig kompetencer i at indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ved at kunne vurdere teknologier i sundhedsfaglig praksis ud fra spørgsmålene – Hvem skal have hvad og hvorfor? og Hvem gør hvad og hvordan?

  Fagligt indhold:

  • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe med fokus på teorier, metoder og redskaber til koordinering af borgerrettede indsatser for forløb med afsæt i borgerens livssituation
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i plejen til ældre borgere med fokus på politiske, juridiske, organisatoriske og faglige styringsdokumenter, standarder og visionspapirer mv. bag det nære sundhedsvæsen samt teknologiske løsninger
  • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe med fokus på anvendelse og integration af teknologiske løsninger herunder spørgsmålene til hvem, hvad, hvorfor og hvordan? og hvem gør hvad og hvordan?
  • Tilrettelæggelse og facilitering af læreprocesser – herunder pædagogske og didaktiske teorier

  Modulet er for dig, der

  • har praksiserfaring fra 'det nære sundhedsvæsen', hvor sundhedsfremme og forebyggende sundhedsfaglige indsatser praktiseres og hvor anvendelse af forskellige teknologiske løsninger i plejen til ældre borgere kan være aktuel.  .