Del

Svækkede ældre

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle din dømmekraft til at kunne håndtere komplekse situationer og forløb hos ældre svækkede borgere i eget hjem.

Der er i det danske sundhedsvæsen i stigende grad fokus på ældre svækkede borgere generelt og i særlig grad den ældre medicinske patient. I takt med opgaveglidning af sundhedsindsatser til det nære sundhedsvæsen, er der behov for at de sundhedsprofessionelle har både brede generalistkompetencer såvel som specialiseret viden inden for mange felter. Gennem anvendelse af systematiske metoder kan den sundhedsprofessionelle i højere grad bidrage til at skabe korte effektive indlæggelsesforløb, at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og at sikre et værdigt liv for ældre, herunder en værdig livsafslutning.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får udviklingsorienteret viden om funktionsevnetab og multisygdom, der udfordrer den ældres dagligdag.
 • Du opnår færdigheder i anvendelse af systematiske metoder i opsporing, refleksion og handling i akut forværring af kronisk sygdom, herunder faglighed i forhold til borgerens komplekse situation og forløb.
 • Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering udvikler du dine kompetencer omkring faglig dømmekraft, fagligt ansvar og fagligt skøn i forbindelse med observation, behandling og vurdering af akut forværring af borgerens situation.
 • Endelig udvikles dine kompetencer i at involvere borgeren i det tværfaglige arbejde om borgerens helbredssituation, herunder udøvelse af værdig og omsorgsfuld pleje ved livets afslutning.

Fagligt indhold

 • Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse
 • Multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med fx KOL, diabetes og hjertesygdomme
 • Metoder til systematisk observation og handling i samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag som eksempelvis:

  • Inaktivitet
  • Fald og ulykker
  • Svækket ernæringstilstand
  • Kognitive svigt
  • Ensomhed
  • Polyfarmaci

 • Et værdigt liv og en værdig livsafslutning


Modulet er for dig, der

 • aktuelt arbejder i, eller ønsker at arbejde inden for ’Det nære sundhedsvæsen’ og med at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i borgerens eget hjem, på plejecenter, på rehabiliteringscentre eller på aflastningspladser.