Del

Valg og valgprocesser

Du får inspiration til metoder og forløb, der kan understøtte vejledtes valg og valgprocesser

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • baggrund for at kunne afdække, hvad behovet for vejledning kan omhandle hos forskellige af vejledningens målgrupper, når valgprocesser og valg af uddannelse, job mv. pågår
 • et vejledningsfagligt afsæt til at udvælge og til konkret at praktisere de metoder, strategier og aktiviteter, der imødekommer netop de vejledningsbehov, som den enkelte vejledte eller grupper af vejledte kan have
 • indblik i, hvad der kan forklare, omgærde, udfordre, problematisere, frembringe, motivere og understøtte de valg og valgprocesser, som elever, unge og voksne kan befinde sig i på deres veje i skolegang, uddannelse, job, beskæftigelse og på arbejdsmarkedet
 • inspiration til, hvordan vejledningens medvirken i elevers, unges og voksnes valg og valgprocesser kan evalueres og desuden indgå i samarbejde med andre aktører

Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejledningspraksis eller -interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet følgende indhold:

 • Vejledningsteoriers og -metoders konkrete anvendelse i de valg og valgprocesser, som elever, unge og voksne kan befinde sig i og være udfordret af
 • Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske forklaringer på de faktorer og forhold, som kan være involveret i valg og valgprocesser hos elever, unge og voksne
 • Teoretiske perspektiver på, hvad karrierevalg og karriereforløb kan omhandle
 • Metoder og strategier til vejledningens identifikation, vurdering og imødekommelse af den vejledtes vejledningsbehov
 • Vejledningsrelevant forskning og empiri gældende bl.a. vejledningens forskellige målgrupper, deres valgprocesser og deres uddannelses-, erhvervs- og karrierevalg
 • Et særligt fokus på de vejledningsopgaver og -målgrupper, du og dine medstuderende har interesse for

I både undervisningen og mellem undervisningsgangene kobler du din læring, viden og færdigheder til praksis. Dette sker bl.a., når du afprøver metoder i praksis eller til drøftelser med dine medstuderende bringer eksempler på, hvad de vejledtes valg og valgprocesser kan være udfordret af. I denne gensidige vidensudveksling kan du desuden inspireres af dine medstuderendes praksis, viden og erfaringer. Endvidere vil undervisningen inddrage dine og dine medstuderendes vejledningsinteresser, -opgaver og -målgrupper, bl.a. til eksemplificering af, hvad vejledning om valg og valgprocesser kan omhandle.  Modulet er for dig, der

 • har eller måske senere får vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i
 • folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler
 • den kommunale ungeindsats
 • jobcentre og A-kasser
 • den forberedende grunduddannelse
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne
 • it-baseret vejledning
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper
 • kriminalforsorgen
 • coaching og mentorindsats
 •