Del

Vejledning og individ

Du får baggrund for at imødekomme individets vejledningsbehov

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • et teoretisk og praksisorienteret udgangspunkt for at målrette vejledningens indsats og metoder ud fra de specifikke vejledningsbehov, den vejledte kan have
  • indsigt i psykologiske, sociologiske, kulturelle og læringsmæssige faktorer, der kan indvirke på menneskers karrierevalg og tilgange til uddannelse og job
  • et afsæt i karrierevalgsteorier og vejledningsrelevant forskning til vurdering af, hvordan vejledningen
  • kan imødekomme menneskers forskellige forudsætninger, problemstillinger og vilkår, når det gælder deres valg og veje til uddannelse eller job.
  • et vejledningsprofessionelt grundlag for at kunne tilrettelægge og gennemføre en vejledningsindsats, der kan understøtte den vejledtes udvikling, afklaring, fremtidsønsker, valg og muligheder
  • inspiration til, hvordan vejledningen i samarbejde med andre aktører kan medvirke til, at unges og voksnes vejledningsbehov er et af omdrejningspunkterne for dette samarbejde

Fagligt indhold

Med inddragelse af din vejledningspraksis eller -interesse tilrettelægges undervisningen og modulets øvrige læringsaktiviteter ud fra blandt andet med følgende indhold:

  • Teoretiske forklaringsafsæt på de udfordringer, barrierer og øvrige problemstillinger, der kan gælde for vejledningens forskellige målgrupper og hos det enkelte individ
  • Vejledningstilgange og – metoder, hvormed individets vejledningsbehov kan analyseres, afklares og imødekommes
  • Vejledningsrelevant forskning om bl.a. de personlige, sociale og andre forhold, der kan knytte sig til de problemstillinger og udfordringer, den vejledte oplever
  • Eksempler og cases fra vejledningens og de studerendes eget praksisfelt, hvori teorier, forskning og vejledningsmetoder bringes i konkret anvendelse

I modulet vil du i både undervisningen og mellem undervisningsgangene skulle koble din læring, viden og færdigheder til cases i praksis. Du skal sammen med dine medstuderende bl.a. med brug af cases anvende og omsætte forskellige teoriers forklaringer til konkrete bud på, hvordan vejledningen kan understøtte den enkelte vejledte. En del af disse cases er udarbejdet af dig og dine medstuderende ud fra jeres egen vejledningspraksis. Med dette får du samtidig et indblik i dine medstuderendes vejledning, målgrupper og problemstillingerne heri.
Modulet er for dig

har eller måske senere får vejledningsopgaver indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens felt, fx i

folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler, fri fagskoler

den kommunale ungeindsats

jobcentre og A-kasser

den forberedende grunduddannelse

ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser

virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer

frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne

it-baseret vejledning

særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper

kriminalforsorgen

coaching og mentorindsats