Del

Absalon-forsker: vanskeligt at håndtere psykisk sårbarhed i fængsler

Undersøgelser viser, at et overvældende flertal af de indsatte i de europæiske fængsler lider psykisk i forskellig grad. Undersøgelser viser også, at samarbejdet mellem psykiatrien og fængslerne kan være vanskeligt. Nu skal forskere fra EU validere en læringsmodel der kan forbedre samarbejdet. Fra Absalon er fire forskere tilknyttet. Teamet har i knap fire måneder deltaget i et norsk fængsels dagligdag og lavet interview med indsatte og ansatte i fængslerne og i psykiatrien. Søren Walther Nielsen, som er projektleder, mener vi kan lære meget af de nordiske erfaringer.

Teamet er med i et internationalt forskningsprojekt, med deltagere fra Norge, Finland, England, Schweitz og Holland. Projektet hedder ”Colab” og er sponsoreret af EU. Teamet fra Absalon skal bidrage til at validere og videreudvikle et særligt læringsværksted (change lab) udviklet af den anerkendte finske læringsteoretiker Yrjö Engeström.

Modellen for change lab kan finde bred anvendelse til at facilitere udviklingsprocesser i organisationer. Colab projektet undersøger modellens anvendelse i forhold til at udvikle samarbejdet mellem fængsler og psykiatrien om psykisk sårbare indsatte. 

Internationalt forskningsfokus på tværs af sektorer
Projektet er et forskningssamarbejde på tværs af Absalons centre. Søren Walther Nielsen Ph.d. er projektleder og deltager sammen med Charlotte Rosenberg Ph.d. fra Center for Socialt Arbejde. Center for Socialt Arbejde bruger projektet til dels at videreudvikle viden om kriminalforsorgen som sektor og dels til at udvikle viden om hvordan forandringsprocesser kan understøttes. Desuden deltager Marie Aakjær Ph.d. og Tine Murphy Ph.d., begge fra Center for Ledelse (og leisure management). Deres fokus er især på at oparbejde viden og erfaring med tværorganisatorisk læring og innovation på tværs af sektorer. Denne viden kan f.eks. anvendes til udvikling af tværorganisatorisk samarbejde mellem primær og sekundær sektor på sundhedsområdet, f.eks. mellem hospitaler og hjemmepleje.

I det europæiske forskningsprojekt deltager både forskningsinstitutioner og praksispartnere. En af disse praksispartnere er den norske kriminalforsorg KRUS. Igennem dem har forskerne fra Absalon fået mulighed for at lave feltarbejde i det norske fængsel Berg, som ligger i det sydlige Norge. Berg fængsel er særligt i og med at det er et rehabiliteringsfængsel, hvor de indsatte er i den afsluttende fase af deres afsoning. Indsatte her har typisk længere domme bag sig, og fængselsvæsnet prioriterer på den baggrund at man vil forberede dem på udslusningen fra fængslet tilbage til samfundet.

Samarbejdsværksteder
Nogle af de udfordringer, som er dukket op i samarbejdet mellem Berg fængsel og psykiatri er bl.a. noget så jordnært, som at ansatte i fængslet ikke har kontakter til konkrete ansatte i psykiatrien. For ansatte og indsatte i fængslet forbliver psykiatrien en anonym og svært tilgængelig organisation. Desuden er der – lige som for andre psykiatriske patenters vedkommende – udfordringer med at få visiteret hjælp fra psykiatrien. Dette skyldes til dels, at den norske psykiatri ligesom den danske oplever begrænsede ressourcer. Forskernes foreløbige fund tyder også på, at brugen af forskellige redskaber til at følge og beskrive de indsattes psykiske tilstand i henholdsvis fængsel og psykiatri spiller en vigtig rolle.

Projektet har også fokus på hvordan de indsatte oplever samarbejdet mellem fængsel og psykiatri. Her har Søren Walther Nielsen har arbejdet med en særlig metode, for at komme helt tæt på dagligdagen i fængslet.
”Man kan som forsker ikke bede om adgang til personlige oplysninger om de indsatte, så i stedet har jeg påtaget mig rollen som lærling på de værksteder, hvor de indsatte arbejder. Her har jeg så lært de indsatte at kende for at finde frem til de psykisk sårbare, som forskningen handler om,” siger forskeren.

Det er hensigten, at Absalon teamet undersøger, hvordan man kan skabe og gengive datamateriale om disse udfordringer. Materialet skal kunne bruges i et læringsværksted (change lab) og har til hensigt at spejle hvordan de ansatte i fængsel, psykiatri og indsatte oplever samarbejdet og betingelserne. Derefter er det tanken at deltagerene selv udvikler og afprøver løsninger på de identificerede dilemmaer.

Danmark bagud med resocialisering
For EU er det ultimative mål med indsatsen ikke kun at sikre de indsattes større mental sundhed. Det er et delmål på vej til målet om bedre resocialisering, og på det punkt kunne Danmark lære meget af Norge.
”I Norge er de relativt dygtige til at sikre, at fangerne ikke vender tilbage til kriminalitet”, siger Søren Walther, der er fortæller, at den norske rate for tilbagefald til kriminalitet – recidivprocenten – er på 20 i Norge, mens den i Danmark ligger på omkring 28.
”Guldet ligger i at tage hånd om de indsatte og forberede dem på tiden som løsladte. I Norge er målet, at de indsattes motiveres til at gøre sig fortjent til at komme over i et åbent fængsel, hvor der foregår en massiv uddannelsesindsats med opbakning fra mange fagpersoner, der følger op systematisk. Den indsatte støttes op af værkstedsledere, skoleledere, ledelse og en kontaktbetjent. Derudover foretages målrettet arbejdsformidling i fængslet via samarbejde med offentlige og private jobkonsulenter. Følges handlingsplanen, bliver man belønnet med udgangstilladelse, så de samarbejdsvillige får noget ud af det”, siger Søren Walther Nielsen, der ofte ser, at de norske indsatte under afsoningen får lov til at passe et almindeligt arbejde, som de kan beholde efter løsladelse, hvor de ofte har en håndværksuddannelse og en bolig at starte det nye liv med.
”Det kunne vi godt lære noget af i Danmark, hvor håndværksmæssig oplæring, certificering og arbejdsformidling i fængslets ikke er integreret på samme måde, og hvor man sagtens kan risikere løsladelse til en tilværelse uden hverken penge, uddannelse, job eller bolig.

Udbytte for Center for Ledelse og diplom i ledelse
Det har vist sig, at Berg fængsel på mange områder anvender gode løsninger på samarbejdet med psykiatrien. En af disse er ”den norske import model”, hvor man håndterer inter-organisatorisk samarbejde mellem to organisationer ved at ”importere” enkelte ansatte fra den ene organisation ind i den anden. Således har to sygeplejersker, ansat af den lokale kommune og med reference til en chef på kommunen, deres daglige arbejde i fængslet tre dage om ugen. I de dage indgår de i det kollegiale samarbejde med de øvrige ansatte i fængslet. Man kunne kalde det en ”hybrid-organisation”, noget som Marie Aakjær og Tine Murphy udforsker sammen med Eva Pallesen, der også forsker på ledelsesområdet. Indsigten i hybride organisationer og læringsværksteder vil på sigt indgå i undervisningsmaterialet til Diplom i ledelse.

Udbytte for socialrådgiveruddannelsen
Resocialisering og kriminalitet er en væsentlig del af arbejdet for socialrådgivere, og på Professionshøjskolen Absalon mærker de studerende direkte, at projektet er i gang. Søren Walther underviser bl.a. i socialfaglige metoder og venter, at projektets anbefalinger på forskellig vis vil blive indarbejdet i danske uddannelser, herunder også socialrådgiveruddannelsen. Efter planen vil der blive udviklet et efteruddannelsesmodul for socialrådgivere med bl.a. fængselsforhold og resocialisering på dagsordenen.

Cxense Display