Del
Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen

Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen

Pædagoguddannelsen i Absalon står i spidsen for et projekt mellem UVM og BUPL om Pædagoger mellem skole og fritid.

Folkeskolereformen har medført nye muligheder for, hvordan pædagogerne kan indgå i undervisningen og den understøttende undervisning, hvilket betyder, at der i dag er en øget tilstedeværelse af pædagoger i skolen. Det indebærer et anderledes samarbejde mellem pædagoger og lærere – mellem skole og fritidsinstitutioner.
Det har skabt nye muligheder i forhold til pædagoger ansat på skole- og fritidsområdet, men der eksisterer mange steder fortsat uklarhed over, hvad pædagogernes faglige bidrag giver af muligheder og løsninger i forhold til at skabe et sammenhængende børne- og ungeliv mellem skole og fritid.

Tydeliggøre det faglige bidrag 
Projektets formålet er at undersøge og derefter bidrage til at tydeliggøre pædagogernes faglige bidrag i skole og fritid og beskrive det pædagogiske grundsyn, der underbygger folkeskolens og fritidsinstitutionernes formål. 
Projektet er særligt interessant for Absalon, fordi projektets resultater vil give input til den videre udvikling af det pædagogiske arbejde i skole og fritid, pædagogers grund-, efter- og videreuddannelse, det fagprofessionelle samarbejde - og anden kompetenceudvikling i øvrigt. 
Trine Ankerstjerne, der er leder af Pædagoguddannelsen i Roskilde og ansvarlig for projektet med UVM og BUPL siger:
”Vi har brug for at styrke fokus på pædagogernes opgaver og roller i skolen. Ved at løfte dette projekt har vi mulighed for at indkredse og eksplicitere den faglighed, som pædagoger bidrager med, når de går på tværs af kontekster i børne- og ungeliv. Den fritidspædagogiske tradition er afsættet for de fleste pædagoger i skole og fritid, men vi ved også at fritidspædagogikken er svagt italesat, og at det ofte bliver op til den enkelte pædagog at finde sin vej ind i det nye. Men fritidspædagogikken har samtidig været garant for børn og unges udvikling af identitet, selvorganisering - og det vi kalder ’livskompetencer, og noget som vi tænker er en del af den pædagogiske faglighed på dette felt.” 

Tre projektdele
Projektet består af tre dele, et litteraturstudie, minilaboratorier i praksis – hvor empirien indsamles - og en master. Formålet med at udarbejde ”en master” er blandt andet, at der formidles konkrete billeder på god pædagogisk praksis og konkrete anbefalinger, pejlemærker eller lignende, der kan anvendes til at udvikle den pædagogiske praksis. Desuden skal masteren beskrive det pædagogiske grundsyn for det pædagogiske arbejde på skole og fritidsområdet på samme måde som master for en styrket læreplan har beskrevet et pædagogisk grundsyn på dagtilbudsområdet.
Der bliver således tale om et særdeles gennemarbejdet projekt, der både bygger på den nyeste forskning på området kombineret med helt friske praksisnære erfaringer, fortæller Trine Ankerstjerne, der regner med, at projektet har betydning for hele landet og den fortsatte udvikling og implementering af Skolereformen. 

Projektet gennemføres af projektleder Trine Ankerstjerne – uddannelsesleder og lektor, Mathilde Knage – adjunkt, Lena Jannsen – adjunkt, Mette Høgh Stæhr – specialkonsulent og lektor, Rikke Brown – adjunkt og ph.d.  og Lars Carlsen – projektansat. Alle er fra Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon.