Del
Nyt ph.d.-studie skal styrke rehabiliteringen af ældre

Nyt ph.d.-studie skal styrke rehabiliteringen af ældre

Rehabilitering er altafgørende for at skabe det bedst mulige hverdagsliv for ældre, hvor funktionsevnen bevares længst muligt, og antallet af genindlæggelser mindskes.

Skævvridningen i demografien er kun lige startet, og antallet af ældre vil over de kommende år stige endnu mere. Derfor er der et stort behov for at styrke rehabiliteringen, og det vil Michelle Vestbo-Nielsens nye ph.d.-studie rette fokus mod.

Når ældre udskrives fra sygehuset, tilrettelægges den ældres videre forløb af og til fra de kommunale midlertidige døgnopholdspladser. Rehabiliteringsforløb rummer ofte mange skift for både den ældre borger og for dennes pårørende, og mange forskellige sundhedsfaglige indgår personer i processen. Det nye ph.d.-studie skal bidrage med ny viden om rehabiliteringsindsatser, og hvordan de kan udvikles. Selve undersøgelsen finder blandt andet sted på Guldborgsund Kommunes midlertidige døgnopholdspladser.

”Jeg vil både undersøge samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle og mellem sundhedsprofessionelle, borgerne og pårørende i et omsorgsetisk perspektiv. Med fokus på samarbejdet og alle de forhandlinger, der sker omkring den ældres forløb, er det min forhåbning at bidrage med viden, der kan udvikle og forbedre indsatserne og ikke mindst, at resultaterne kan bidrage til forbedring af den enkelte borgers hverdagsliv og livskvalitet. Jeg glæder mig over samarbejdet med Guldborgsund Kommune, som gør det muligt løbende at spille forskningsresultaterne op imod gældende praksis” siger Michelle Vestbo-Nielsen, der i sin ansættelse på Professionshøjskolen Absalon selv har været med i udviklingen og beskrivelsen af studiet.

Læs mere i pressemeddelelse på Ritzau her

Fakta

Ph.d.-afhandlingen forventes at være færdig i foråret 2024 og er etableret og udviklet som del af Videnplatform Guldborgsund og gennemføres i samarbejde mellem Roskilde Universitet,  Guldborgsund Kommune og Professionshøjskolen Absalon.

Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for de danske kommuner at tilbyde rehabiliteringsforløb til de borgere, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp. Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med rehabilitering af ældre, at støtte den svækkede ældre til så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten.