Del

UCSJ udvikler uddannelser i Serbien

UCSJ har de seneste fire år været involveret i at udvikle uddannelser i Serbien. Projektet afsluttes til august og har blandt andet til formål at tredoble antallet af studerende på socialfaglige uddannelser.

Siden 2013 har UCSJ været involveret i et 3-årigt udviklingsprojekt i Serbien, som senere blev forlænget med endnu et år, under TEMPUS Program, hvis formål er at fremme tværeuropæisk samarbejde inden for blandt andet styrkelse af de videregående uddannelse. Projektet afsluttes i august 2017 og handler om udvikling og reformering af undervisningsprogrammer (Curricular Reform) på tre universiteter i Serbien, herunder en generel styrkelse af videregående uddannelser i socialt arbejde gennem en forbedring af eksisterende og udvikling af nye undervisningsprogrammer samt etablering af effektive forbindelser mellem akademiske programmer og landets arbejdsmarkedsbehov. 

Projektets mere specifikke målsætninger er: 
• introduktion af nye undervisningsprogrammer i socialt arbejde på BA og MA niveau
• optimering af allerede eksisterende undervisningsprogrammer på BA, MA og Ph.d. niveau
• variation i uddannelserne til socialrådgiver og socialpædagog mhp løsning af opgaver i tilknytning til forskellige målgruppers behov for social støtte.

Endeligt skal projektet forberede materiale for fremtidige nationale kvalifikationsstandarder og beskæftigelsespolitik samt dimittendprofil på socialfaglige uddannelser. 

Projektet skal kortlægge Serbiens arbejdsmarkedsbehov i forhold til eksisterende uddannelsesprogrammer og landets social mobilitet mht. bevægelse mellem forskellige uddannelsesniveauer og – institutioner. 

Serbiske universiteter skal gennem projektet styrke deres undervisningskapaciteter ift såvel eksisterende som nyudviklede undervisningsprogrammer, hvilket søges opnået gennem kompetenceudvikling blandt universitetsunderviserne. 

De nye programmer skal pilotafprøves gennem projektet, kvalitetskontrollernes og gøres klar til akkrediteringsprocesser. Projektet skal bidrage til, at brugere af sociale ydelser i Serbien støttes til aktivt medborgerskab. For så vidt angår population mellem 16 – 65 år, skal disse så vidt muligt inkluderes i landets arbejdsstyrke og/eller uddannelsessystem.  

Projektets ambition er, at antallet af studerende på socialfaglige uddannelser (socialt arbejde på BA og MA niveau) tredobles i løbet af de få år, bl.a. ved udbud på flere af landets universiteter. 

Tre universiteter med
Der er tale om et EU projekt, etableret som samarbejde mellem de tre serbiske universiteter i hhv. Beograd, Nis og Novi Sad samt de tre EU partnere: University College of London (England), University of Catania (Italien) og University College Sjælland (Danmark). 

Blandt de øvrige deltagere i projektet er Republic Institute for Social Protection, Center for Independent Living of PWDs Serbia, Social Protection Professionals Association of Serbia og Association of Centers for Social Work of Serbia.  

Projektets overordnede intention er at som minimum at tredoble antallet af studerende på de serbiske videregående uddannelser på hhv. bachelor, kandidat og ph.d. niveau - samt etablere videre- og efteruddannelsestilbud for socialrådgivere og embedsmænd på det socialpolitiske område. Et af de vigtigste mål er at gennemføre og styrke kompetenceudvikling for de serbiske universitetsundervisere mhp. udvikling af relevante moduler og undervisningsplaner, udvikling af nye didaktiske metoder, prøveformer m.v. samt styrke kvalitetsudvikling og akkrediteringsprocesser inden for uddannelserne i socialt arbejde og socialpædagogik. 

UCSJ’s rolle
UCSJ’s rolle i projektet er nu afsluttet og har været at kvalificere didaktisk udvikling af nye undervisningsprogrammer gennem vidensdeling og faglig sparring. University of Catania har varetaget den socialpolitiske del grundet deres stærke forskningskompetencer inden for integration af menneskerettigheder i nationale lovgivninger. 

University of London, Institute of Education havde hovedsageligt ansvar for det socialpædagogiske område på masterniveau, mens UCSJ varetog udviklingen af relevante programmer i socialt arbejde på bachelorniveau. Begge partnere havde desuden opgaver inden for didaktisk kompetenceudvikling hos de serbiske kollegaer med inddragelse af den nyeste forskning og metodisk udvikling på området. 

UCSJ havde i kraft af sin stærke professionsforankring et særligt fokus på etablering af bacheloruddannelserne i socialt arbejde på universiteterne i Nis og Beograd, integration af praksis i undervisningen og facilitering af interaktive undervisningsmetoder med et stærkt afsæt i professionsrelevante aspekter.

Aktuelt arbejder de tre internationale partnere på at forberede udgivelsen af en publikation om projektet, som er en opsamling af skriftlige materialer fra projektet, hvis formål er vidensdeling samt inspiration til videre didaktisk udvikling af uddannelserne i socialt arbejde og socialpædagogik på de serbiske universiteter. UCSJ’s studieaktivitetsmodel indgår bl.a. i dette materiale som et eksampel på, hvordan man kan styrke de studerendes engagement og ansvar for egen læring.

UCSJ var repræsenteret af Jesper Stage Petersen fra Center for Læring og Pædagogik og Vera Winther fra Center for Socialt Arbejde og Forvaltning. Som led i projektet var en stor gruppe af serbiske undervisere på et tre dages studiebesøg på UCSJ i juni 2014. 

Det er første gang, at UCSJ deltager i et TEMPUS projekt. Ud over en stærk profilering blandt projektets EU og serbiske partnere, hvor UCSJ løbende fik positive og anerkendende tilbagemeldinger for sit bidrag i projektet, udgør de nyopnåede faglige og kollegiale alliancer og forbindelser et godt afsæt for fremtidigt samarbejde på tværs af geografiske og faggrænser.

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display