Del

Involvering af de studerende

For løbende at vedligeholde og styrke kontakten til de studerende involveres UCSJ de studerende på de enkelte udbudssteder via de lokationsansvarlige chefer. Derudover samarbejder UCSJ med de studerende i udvalgte organer.

Derudover lægges vægt på at inddrage de studerende i de evalueringer, på alle niveauer i kvalitetssystemet.

Kvalitetssikring og –udvikling af fællesfunktioner

UCSJ har en række fællesfunktioner, som har betydning for, om de studerende når de fastsatte læringsmål for deres uddannelse og får en god læringsoplevelse. Det drejer sig i denne sammenhæng særligt om følgende fællesfunktioner, som derfor er underlagt UCSJ’s kvalitetssystem:

 • Facility Service
 • Internationalt Sekretariat
 • Studieservice (inkl. studievejledning)
 • Teknologi og Medier (inkl. bibliotek)

Ovenstående funktioner udarbejder årligt en SUP, som dels baserer sig på Ennovaundersøgelsen og evt. på egne målinger foretaget af den pågældende enhed.

Tværgående kvalitetstemaer

Som led i det løbende arbejde for at styrke kvaliteten og kvalitetsarbejdet på uddannelserne iværksætter UCSJ løbende fælles kvalitetsinitiativer. Direktionen beslutter disse i forbindelse med direktionens årlige opfølgning jf. næste afsnit.

Direktionens opfølgning

Kvalitetsarbejdet organiseres, så UCSJ’s kvalitetsenhed og direktion løbende følger med i, giver support til de enkelte uddannelser og fællesenheder kan gribe ind, når der er behov herfor.

Dette sker for det første ved, at kvalitetsarbejdet er transparent. Som det fremgår af afsnit 7.7 har alle uddannelser og fællesenheder et fælles og åbent kvalitetsrum på Fronter, hvor alle dokumenter og resultaterne af de gennemførte SUP’er ligger. Dertil kommer, at nøgletal også publiceres på UCSJ’s hjemmeside.

Derudover gør Kvalitetsenheden og direktionen en gang årligt status på kvalitetsarbejdet for hver enkelt uddannelse og fællesfunktioner og lægger herefter en plan for prioritering af kvalitetsarbejdet i det kommende år. Denne proces kaldes ”direktionens SUP.” Formålet er dels at give feedback til hver enkelt uddannelse og fællesfunktion og sikre, at kvalitetsarbejdet bliver fokuseret på nogle enkle velprioriterede indsatsområder.

Direktionen sikrer sig, at bestyrelsen bliver involveret og kender til UCSJ’s overordnede resultater
og kvalitetsarbejde.

Det årlige kvalitetshjul i UCSJ

UCSJ’s kvalitetsindsatser følger et årshjul. Se årshjul under venstremenuen

Kvalitetsenhedens organisering

Kvalitetsenheden i UCSJ er organiseret med Kvalitetschef, og en række medarbejdere, som er ansat på uddannelserne. Endelig har enheden også tilknyttet fælles supportfunktioner fra fællesadministrationen i Sorø.

De tilknyttede medarbejdere og deres funktioner og projekter fremgår af kvalitetsenhedens
Fronter-rum.

Intern og ekstern kommunikation

Følgende kommunikationsplatforme understøtter kvalitetsarbejdet:

 1. Opdatering af kvalitetsarbejdet på UCSJs hjemmeside. Følgende informationer (jf. bl.a. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.) vil blive gjort offentligt tilgængelige:

  •  KPS
  • Fælles nøgletal ud for hver enkelt uddannelse og fællesfunktioner. Det drejer sig bl.a.
   om tal fra fælles årlige studenter-undersøgelser, frafaldsopgørelser, karaktergennemsnit
   og beskæftigelse.
  • Ennova-resultater for de enkelte uddannelser.

 2. Kvalitetsenhedens Fronter-rum, hvor alle medarbejdere i UCSJ kan få en række oplysninger, vejledninger, evalueringsredskaber m.m. stillet til rådighed.

 3. Fronterrum for hver enkelt uddannelse og fællesfunktion, hvor følgende oplysninger vil fremgå:

  • SUPer
  • Al anden relevant dokumentation herunder evalueringsresultater, opsamling fra møder m.m.

Ovnnævnte Fronter-rum gøres tilgængelige for alle medarbejdere i UCSJ og efter behov for den eksterne ekspertpanel ved institutionsakkrediteringen. Resultatet af enkelte evalueringer af moduler/fag vil normalt alene fremgå af uddannelsernes allerede eksisterende Fronter-rum til brug for undervisningen.

Revision og evaluering af kvalitetsarbejdet og KPS

UCSJ's Kvalitetspolitik og - strategi tages første gang op til revision ultimo 2014, som resultat af de anbefalinger som foreligger fra de eksterne eksperter, som led i institutionsakkrediteringsprocessen.

Cxense Display