Del

Niveau 2: Kvalitetssikring og –udvikling af uddannelsesudbud

UCSJ’s kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at vi skal sikre og udvikle kvaliteten af det enkelte uddannelsesudbud. Dette giver mening for de studerende, som skal opleve, at vi har fokus på den kvalitet de møder i den by, hvor de læser. Dertil kommer, at akkrediteringssystemet også stiller krav om, at kvalitetssikringen omfatter de enkelte udbud af uddannelserne.

På den baggrund omhandler dette afsnit og de tilknyttede underafsnit, hvordan UCSJ kvalitetssikrer de enkelte udbud af uddannelserne.

Ansvaret for kvalitetsarbejdet på dette niveau ligger hos uddannelsescheferne og deres ledere, og nedenstående beskrivelse af kvalitetsarbejdet på dette niveau skal derfor koordineres af dem. Men det er en fælles opgave for underviserne og lederne at løfte opgaven.

Det gøres ved, at der for hver kvalitetssøjle finder en række aktiviteter sted hen over året.
Derudover udarbejdes en status- og udviklingsplan (SUP) en gang om året for hvert område.

Nedenfor følger en beskrivelse af de overordnede elementer for hver af de tre kvalitetssøjler.
Den mest omfattende søjle omfatter tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.
Denne søjle kræver bred medarbejderinddragelse i SUPen. De to øvrige søjler kan gennemføres af lederne evt. med deltagelse af nogle få medarbejdere. Af hensyn til fælles koordination gennemføres evalueringerne inden for hver søjle så vidt muligt på samme tidspunkt af året for alle UCSJ’s uddannelser

 

Videngrundlag

Videngrundlag omfatter UCSJ’s strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret viden lægges til grund for udbuddene og inddrages aktivt i undervisningen.

Kravene til UCSJ’s videngrundlag tager udgangspunkt i IA-kriterium II og uddannelsesakkrediteringskriterium (UA-kriterium) II samt de bekendtgørelsesfastsatte krav til de erhvervsrettede videregående uddannelsers videngrundlag. De indeholder, at UCSJ skal sikre, at udbud og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, som giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes læringsmål. Samlet set skal UCSJ sikre at:

 • Udbuddene er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant for professionsbachelor- og diplomuddannelser, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om uddannelsernes videngrundlag.

 • Undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og løbende udvikles, og lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelserne.

 • Underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer, udviklingsmiljøer eller beskæftigelsesområder, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen.
 • De studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil.

Videngrundlaget handler bredt om forsknings- og udviklingsaktiviteter (F&U), som både sikrer adgang til den nyeste viden og forankring i erhverv- og professionen.

Figur 6 viser, hvordan UCSJ løbende sikrer sig, at relevante aktiviteter bliver registreret i UC Viden. En gang årligt iværksætter cheferne i samarbejde med FI, at der gennemføres en SUP Videngrundlag, som omfatter alle udbud af samme uddannelse.

Kvalitetsarbejdet understøttes af vejledninger, der beskriver ovenstående processer.

Retningslinjer for registrering af udbuddets videngrundlag

Alle undervisere opdaterer deres profiler i UC Viden, så disse oplysninger kan bruges til at dokumentere, at underviserne har de fornødne kvalifikationer.

 • FI sørger for løbende beskrivelse og dokumentation af de af FIs forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Den enkelte medarbejder skal selv registrere de projekter i UC Viden, som FI ikke er direkte involveret i.
 • Uddannelsescheferne sørger selv for at UC Viden opdateres med de projekter, som iværksættes på de enkelte uddannelser.

 • Uddannelsescheferne og lederne følger årligt op på om oplysningerne om de enkelte undervisere er opdaterede i UC Viden. Dette sker senest i forbindelse med MUS.

Tilrettelæggelse og gennemførelse (T&G)

Med udgangspunkt i IA-kriterium III og UA-kriterium IV skal UCSJ for hvert enkelt udbud sikre, at:

 • Undervisningens T&G og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af læringsmålene.
 • Der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af udbud og undervisning, og resultaterne herfra finder systematisk anvendelse.
 • Dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde, herunder at praktikpladser bliver tilvejebragt.
 • Faciliteter og ressourcer på udbudsstederne understøtter undervisningen og de studerendes gennemførelse af uddannelserne.
 • Studieaktiviteten registreres og viser en hensigtsmæssig arbejdsbelastning i forhold til uddannelsens ECTS.
 • Studieordningerne og derved uddannelsernes læringsmål og indhold har det rette faglige niveau og indhold.

I forhold til studieordningerne bemærkes det, at UCSJ kun har direkte indflydelse på de institutionsspecifikke
dele af studieordningerne, og det derfor er denne del der er fokus på her.

Evaluering og revision af landsdækkende studieordninger behandles i afsnit 6. For at leve op til ovenstående krav skal UCSJ kunne kvalitetssikre alle de forskellige elementer, som indgår i uddannelsens T&G, hvilket er illustreret på figur 8 i cirkel nr. 1-4 og 6.

Der udarbejdes en årligt en SUP for T&G, hvor der gøres status på aktiviteterne, som finder sted i løbet af året.

Kvalitetsarbejdet understøttes af vejledninger, der beskriver ovenstående processer.

Relevans

Med udgangspunkt i IA-kriterium V og UA-kriterium I skal UCSJ kunne vise, at udbuddene og uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov, og at de studerende opnår relevante kompetencer. Dette inkluderer, at:

 • Dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse.

 • Relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende og systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål, indhold og resultater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af udbuddene og uddannelserne.

 • Dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på det danske arbejdsmarked løbende monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer.

 • Studieordningerne og derved uddannelsernes læringsmål og indhold afspejler aftagernes behov.

Det er for de erhvervsrettede videregående uddannelser en særlig udfordring, at vi opererer med landsdækkende studieordninger. UCSJ kan derfor ikke på egen hånd frit tilpasse de enkelte uddannnelsesudbud i forhold til arbejdsmarkedets behov. Vi kan dog bruge viden om aftagernes behov til at:

 • Tilpasse tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen.
 • Tilpasse de institutionsspecifikke dele af studieordningerne.
 • Opsamle viden, som formidles videre til de landsdækkende netværk, som står for revisionen af de landsdækkende studieordninger.

Relevansarbejdet på UCSJ omfatter derfor, at vi dels gennemfører en række aktiviteter, som giver viden om aftagernes behov, og at vi bruger denne viden til tilpasning af undervisningen og studieordningerne. Dette er illustreret i figur 9. Uddannelserne afholder møder med aftagerne (cirkel nr. 1 og 2), bruger evt. digitale aftagerpaneler (cirkel 3), udarbejder dimittendundersøgelser (cirkel nr. 4), får input fra censorerne (cirkel 5) og inddrager beskæftigelsesstatistikker (cirkel 6).


Bemærkninger:

 • Ovenstående er en brutto-liste over aktiviteter. Ikke alle er nødvendigvis nødvendige, så længe akkrediteringskravene er opfyldt.

 • Der er krav om, at eksterne eksperter enten i form af censorer, uddannelseseksperter eller aftagere løbende inddrages i kvalitetsarbejdet (IA kriterium IV).
 • Jf. afsnit 6 vil tilpasning af de landsdækkende studieordninger ske i samarbejde med de øvrige professionshøjskoler.

Der udarbejdes en årligt en SUP Relevans, hvor der gøres status på aktiviteterne, som finder sted i løbet af året.

Kvalitetsarbejdet understøttes af vejledninger, der beskriver ovenstående processer.

Cxense Display