Del

Niveau 1: Kvalitetssikring og –udvikling af undervisning og studieaktiviteter

Undervisningen og de tilknyttede studieaktiviteter er UCSJ’s kerneydelse. På den baggrund skal underviserne arbejde systematisk med kvalitetssikring og udvikling af undervisningen og de tilknyttede studieaktiviteten. Dette sker i følgende faser jf. figur 4.

  1. Undervisningsplan på Fronter. Underviseren sikrer sig, at undervisningsplaner og forventninger til de studerende er beskrevet via semesterplaner, studieaktivitetsmodel og alt andet relevant materiale, som ligger klar på læringsplatformen Fronter ved undervisningens start.
  1. Læringsmål og forventninger. Ved undervisningens start forklarer underviseren modulets/fagets læringsmål for vores studerende, så det bliver tydeligt for dem, hvad de forventes at lære, og hvilke forventninger der er til deres indsats. Der tages udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen til forventningsafstemning.

  2. Gennemførelse. Underviseren er løbende opmærksom på de studerendes læring, aktiviteter og feedback, og guider undervejs de studerende,. Underviseren bestemmer selv hvilke formative evalueringer, som løbende anvendes under undervisningsforløbet, og der er ingen formelle krav til disse evalueringer. Underviseren sørger for jævnligt at få dialog og feedback fra de studerende under undervisningsforløbet.

  3. Evaluering i forhold til læringsmål. Underviseren tager initiativ til og gennemfører en summativ evaluering af om fagets/modulets læringsmål er opnået ved undervisningens afslutning. Underviseren anvender de evalueringsredskaber, som er besluttet på uddannelsen. Underviseren forklarer de studerende formålet med evalueringen og sikrer sig, at den bliver gennemført. I et undervisningsforløb der er gennemført af flere undervisere i fællesskab, anvendes normalt en fælles evaluering, der f.eks. er gennemført af teamkoordinatoren og aftalt med ledelsen.

  4. Synlig opfølgning. Efter evalueringen analyserer underviseren resultaterne og gennemgår dem med de studerende. Her får både underviseren og de studerende mulighed for at uddybe og kommentere evalueringen og drøfte behovet for forbedringer. Herefter lægger underviseren en konklusion med de væsentligste lærings- og udviklingspunkter op på Fronter. Dette sker sammen med  evalueringsresultaterne med mindre andet er aftalt på uddannelsen. Resultatet af evalueringen og konklusionen sendes til underviserens nærmeste uddannelsesleder.

  5. Videndeling. Når evalueringerne er foretaget drøftes resultaterne i de respektive undervisningsteams og på øvrige relevante møder. Den enkelte uddannelse beslutter selv hvordan dette foregår. Videndelingen kan også varetages af modul/fag-ansvarlige, som sørger for evaluering og opfølgning eller på opfølgningsmøder med deltagelse af fx ledere, undervisere og studerende. Evalueringsresultaterne danner baggrund for planlægning af næste undervisningsforløb, således at evalueringsresultater anvendes til løbende forbedringer.

Hver enkelt uddannelseschef sørger for, at ovenstående er udmøntet på egen uddannelse. Det understreges, at der er tale om minimumskrav, som altid skal opfyldes, og som ofte vil blive suppleret af øvrige  kvalitetsinitiativer fx løbende formative evalueringer tilrettelagt af den enkelte underviser.

Cxense Display