Del

Omfang

UCSJ’s kvalitetspolitik og –strategi (KPS) omfatter de dele af uddannelserne og deres kvalitet, som er beskrevet i institutionsakkrediteringskriterierne. Med udgangspunkt heri omfatter kvalitetsarbejdet:

 • Alle de professionsbachelor- og diplomuddannelser, som UCSJ har udbudsret til.
 • Hvert enkelt uddannelsesudbud, som UCSJ har udbudsret til at udbyde.
 • Alle tilrettelæggelsesformer, dvs. også e-læring.
 • UCSJ’s løbende tilpasning af lokale studieordninger.
 • UCSJ’s udviklingsarbejde ved planlægning af nye udbud.
 • UCSJ’s deltagelse i udvikling og revision af nye og eksisterende uddannelser, herunder udvikling og revision af landsdækkende studieordninger.
 • Fællesfunktioner og supportfunktioner af betydning for om de studerende kan nå uddannelsernes læringsmål.

Kvalitetssikring af prøver og eksaminer er ikke direkte nævnt i kriterierne og er derfor på nuværende tidspunkt ikke direkte inkluderet i UCSJ’s kvalitetssystem. Hvad angår ekstern censur, så finder der allerede kvalitetssikring sted via censorordningen. Dog er censorerne eksterne interessenter, og disse forventes inddraget i kvalitetsarbejdet (IA-kriterium V).

Udmøntning af akkrediteringskriterier m.m.

UCSJ's kvalitets-og strategipolitik indeholder en række retningslinjer og henviser til dokumenter, som udmønter retningslinjer i overensstemmelse med akkrediteringskriterierne. Udover akkrediteringskriterierne skal UCSJ’s udviklingskontrakt, koncernstrategi og handleplaner, konkrete kvalitetsudfordringer og øvrige aktuelle kvalitetsdagsordner også udmøntes i kvalitetsarbejdet.

Dette sker i forbindelse med, at der årligt udarbejdes status og udviklingsplaner (SUPer), hvor uddannelserne, fællesfunktioner og direktionen gør status over deres resultater og sætter mål for det kommende år

Principper for kvalitetsarbejdet: De 10 bud

Nedenstående principper sætter rammerne for, hvordan kvalitetsarbejdet gennemføres på alle niveauer i UCSJ’s organisation:

 1. Kvalitetsarbejdet understøtter primært, at de studerende når de relevante læringsmål, men omfatter også, at de får gode læringsoplevelser.

 2. Kvalitetsarbejdet anvendes til sikring, udvikling og dokumentation af UCSJ’s kvalitetsprocesser og mål. Det er særligt fokus på, at kvalitetsarbejdet leder til udvikling. Udvikling omfatter, at kvalitetsarbejdet skal være anvendelsesorienteret og meningsfuldt for de studerende, undervisere, aftagere og UCSJ’s fællesfunktioner.

 3. Kvalitetsarbejdet følger kvalitetscirklen (Plan, Do, Check, Act, se figur 2). Det underbygger opnåelsen af konkrete mål for UCSJ, og der sker løbende dokumentation af om målene nås, og der er konstant fokus på realiseringen af dem.

 4. Kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved en inkluderende og lærende kvalitetskultur baseret på intern åbenhed og videndeling om alle evaluerings- og opfølgningsaktiviteter, som understøtter realisering af uddannelsernes kvalitet og relevans i praksis.

 5. Kvalitetsarbejdet er baseret på klar kommunikeret ansvarsfordeling, koordinering og servicering mellem undervisere, ledere og stabsfunktioner på UCSJ med tydelig beskrivelse af ansvaret for systematisk planlægning, aktiviteter, evaluering og opfølgning.

 6. Organiseringen af kvalitetsarbejdet sker under hensyn til, at det primære kvalitetsarbejde finder sted på uddannelserne og tilpasses under hensyn til faglige værdier og prioriteringer.

 7. UCSJ’s evalueringer er troværdige og har en høj kvalitet. Undersøgelser engagerer respondenterne, og data har relevans, objektivitet, pålidelighed og gyldighed. Derfor har UCSJ fælles systemer til kvalitetssikring af evalueringerne.

 8. Kvalitetsarbejdet fremmer transparens og videndeling- og udveksling med det omgivende samfund. Derfor offentliggøres centrale dokumenter og resultater.

 9. UCSJ har en række fælles support- og opfølgningsfunktioner, fælles vejledninger, redskaber og procedurer. Formålet hermed er at sikre og understøtte, at kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved ovenstående punkter.

 10. UCSJ evaluerer løbende om kvalitetsarbejdet er kendetegnet ved ovenstående principper og foretager på den baggrund løbende forbedringer af kvalitetsarbejdet.

Mindst hvert 2. år skal de ti bud evalueres og evt. revideres.

Cxense Display