Del

ORDFORKLARINGER OG ANVENDTE FORKORTELSER

På hjemmesiden anvendes en række termer og forkortelser, som kan kræve en ekstra forklaring. Nedenfor er en liste over disse i alfabetisk rækkefølge:

 

Akkreditering: En systematisk ekstern evaluering ofte baseret på faste kriterier, som leder til en myndighedsafgørelse.  Denne afgørelse vil resultere i tab eller opnåelse af rettigheder for den enhed eller uddannelse, som er under akkreditering.

Chefforum: Ledelsesorgan, som består af direktionen og cheferne for de forskellige enheder/uddannelser/afdelinger på UCSJ. Mødes ca. 1 gang om måneden.

Chefteams: Der er tre chefteams, som hver består af et direktionsmedlem og de til dette medlem knyttede chefer. Således har prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør hvert sit chefteam. Mødes ca. 2 gange om måneden.

Direktion: Øverste interne ledelsesorgan på UCSJ. Består af rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør. Mødes 2-4 gange om måneden.

Evaluering:  Systematisk retrospektiv vurdering af processer, præstationer og resultater, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer.

Fit for purpose: ’Brugbar til formålet’ – i denne sammenhæng betyder det, at kvalitetsarbejdet skal være tilpasset til konteksten fx på de specifikke uddannelser og lokationer.

Fronter: Den digitale platform for uddannelserne på UCSJ, hvor undervisningsmateriale m.m. ligger. Studerende, undervisere og ledere har adgang til alle relevante dokumenter m.m. for de respektive uddannelser.

HSU: Hovedsamarbejdsudvalg.

IA: Institutionsakkreditering.

KPI: Key Performance Indicator (nøgleindikatorer). På UCSJ er det f.eks. indikatorer som beskæftigelse, fastholdelse & frafald, karakterniveau og –løft.

KPS: UCSJ’s kvalitetspolitik og –strategi.

Lederforum: Ledelsesorgan, som består af direktionen og cheferne for de forskellige enheder/uddannelser/afdelinger på UCSJ, samt de til cheferne knyttede ledere. Mødes 6-8 gange om året.

LSU: Lokale samarbejdsudvalg.

Niveau og indhold: Anvendes som begreb i IA kriterium 4. Omfatter kvalitetssikring og udvikling af både T&G (se forklaring) samt uddannelsernes læringsmål og indhold, som er beskrevet i studieordninger for nye og eksisterende uddannelser.

SUP: Status- og udviklingsplan. Anvendes i UCSJ til at beskrive en årlig proces, hvor der gøres status på årets resultater og sættes mål for det kommende år. Uddannelserne udarbejder SUPer inden for områderne Videngrundlag, Tilrettelæggelse og gennemførelse, samt Relevans. Der laves en overordnet SUP på direktionsniveau, der dækker alle tre områder. Alle supportfunktioner (undtagen FI, HR og Økonomi) udarbejder også deres egen SUP.

T&G: Området Tilrettelæggelse & gennemførelse. Omfatter kvalitetssikringen af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse i daglig drift. Se i øvrigt: Niveau og indhold.

UA: Uddannelsesakkreditering.

UCSJ: University College Sjælland.

Uddannelseschef: Chef for en grunduddannelse. Har typisk 1-4 uddannelsesledere under sig.

Uddannelsesleder: Lokal leder af en uddannelse, som refererer til uddannelseschefen.

Kvalitetsarbejde: Et overbegreb, som rummer både kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Kvalitetssikring: Det arbejde der handler om, at minimumskrav for uddannelsernes kvalitet er opnået. Bruges nogle gange i en bredere forstand som også omfatter kvalitetsudvikling.

Kvalitetsudvikling: Det systematiske arbejde med at udvikle kvalitet. Er oftest koblet til kvalitetssikring.

Cxense Display