Del

Adgangskrav til diplomingeniør i maskinteknologi

Uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi optager hvert år studerende til studiestart 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HTX, EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Med: 

 • Matematik på A-niveau
 • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau 

Bemærk, at der fra 2023 vil være krav om engelsk på B-niveau.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler som supplering

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen med fag og niveauer svarende til Matematik A og Fysik B eller Geovidenskab A og Kemi C eller Bioteknologi A 
  – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.  

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV 

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler som supplering.

 

 

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • Relevante fag på C-A niveau med en karakter på minimum 7 (7-trinsskala):

  • Bioteknologi
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsområde teknisk Fysik
  • Geovidenskab
  • Informatik
  • Innovation
  • Kemi
  • Matematik
  • Materialeteknologi
  • Teknologi
  • Teknikfag – byggeri og energi
  • Teknikfag – udvikling og produktion
  • Teknikfag – digitalt design og udvikling

 • Karakter på minimum 7 i den store skriftlige opgave eller studieretningsprojekt fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen 
 • Karakter på minimum 7 på de adgangsgivende 4 enkeltfag
 • Relevant erhvervsarbejde/værnepligt minimum 15 timer/uge minimum 2 måneder
 • Bestået videregående uddannelse minimum ét semester
 • Relevant kursus, grundforløb, praktik, andre uddannelsesaktiviteter eller anden aktivitet minimum 1 måned
 • Elite idræt
 • Højskole fagrelevant studieretning minimum 4 måneder
 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

Motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da den ikke vægtes.

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor ansøgerens samlede opfyldelse af adgangskrav og udvælgelseskriterier vurderes.

Vi anbefaler at alle kvalifikationer og erfaring som ønskes medtaget i vurderingen, udfyldes på de tilgængelige felter på ansøgningsskemaet - punkt 9 og frem, under oprettelse af ansøgning på www.optagelse.dk. Fordelen ved at skrive kvalifikationer og erfaringer direkte på din ansøgning, er at du skriver under på en Tro og Loveerklæring.

Vi anbefaler desuden at du vedlægger dokumentation for de kvalifikationer og erfaringer som du har udfyldt på ansøgningen, særligt i forhold til vores vurdering af relevans samt i forhold til vurdering af obligatorisk merit. 

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter der indgår i din kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

Vi anbefaler dog at du medsender al den dokumentation, som du ønsker at blive vurderet ud fra. Når vi modtager din ansøgning og dokumentation vurderer vi det medsendte, så du stilles bedst muligt.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Vi anbefaler at du udfylder disse aktiviteter på ansøgningen inden 15. marts.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Den forventede kvotefordeling er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

Opfylder du ikke et eller flere fagkrav?

Har du en gymnasial eksamen eller skal søge om optagelse med særlig tilladelse og mangler kompetencer i matematik, fysik eller kemi, kan Professionshøjskolen Absalon i 2019 tilbyde et kompetencetilpasningsforløb, som giver kompetencer i netop disse fag.

Læs mere her