Del

Valgmodul

Human Ressource - organisation, ledelse, mennesker og forandring

Modulets formål er at give dig en aktuel, bred, teoretisk og praksisnær viden om Human Ressource, der giver konkrete praktiske værktøjer og træning i at varetage arbejdsopgaver inden for HR-området.
Modulet retter sig mod at gøre dig bekendt med, og klar til at varetage arbejdsopgaver bredt i HR området og på tværs i organisationen. Modulet giver endvidere indsigt i det aktuelle arbejdsmarked og den moderne arbejdsplads med henblik på at skabe værdi for konkrete organisationer og i konkrete jobs.

Indhold

Modulet omhandler de 4 kerneprocesser i HR: Rekruttering (Tiltrækning), Udvikling, Fastholdelse og Afvikling, samt en række overordnet temaer og begreber der generisk indgår i de 4 HR kerneprocesser. Disse er bl.a.: Kultur, Strategier, Motivation, Læring, Ressourcer og Social kapital. Modulets indhold kredser sig derudover om to overordnede elementer indenfor Human Ressource, henholdsvis det administrative og det udviklingsmæssige.

I løbet af modulet vil der via oplæg og opgaver være en kobling mellem den teoretiske viden og de opnåede praktiske færdigheder på den ene side, og en række metode- og kommunikationsmæssige problemstillinger i offentlige organisationer på den anden. Denne kobling kan fx vise sig ved, at de studerende deltager i undervisning med gæsteforelæsere, ved besøg i offentlige eller halvoffentlige organisationer og endelig ved løsning af konkrete opgaver, der knytter sig til virkelige og praksisnære arbejdsopgaver i den offentlige sektor.

Praktiske færdigheder

Du vil i gennem modulet udvikle diverse praktiske færdigheder, herunder:

 • Udarbejdelse og implementering af div. HR-politiker, strategier og koncepter
 • Gennemførelse af analyser og undersøgelser af arbejdsmiljøet og trivsel
 • Betjening af hovedsamarbejdsudvalg
Viden om
 • Almen personaleadministration
 • Væsentlige kollektive overenskomstregler på arbejdsmarkedet og love der regulerer ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet
 • Motivationsfaktorer
 • Årsagerne til typiske konflikter på arbejdspladsen eller på arbejdsmarkedet
 • Forhandlingsteknik og konfliktmægling
 • Typiske HR-strategiers mål og implementering
 • Forandringsprocesser og forandringsledelse
Færdigheder

Den studerende kan 

 • Arbejde med personalemæssige løsningsmodeller
 • Planlægge, koordinere og gennemføre personaleadministrative opgaver. Bidrage til at identificere og analysere konflikter og samarbejdsvanskeligheder med henblik på at opstille mulige løsninger
 • Bidrage til analyser om en organisation med henblik påarbejde, der kan understøtte arbejdspladsens mission, vision og værdier
 • Medvirke til at forenkle og effektivisere personaleadministrative processer
Kompetencer

Den studerende kan

 • Forstå og reflektere over sammenhængen mellem HR, Ledelse, personaleadministration og arbejdsmiljø
 • Anvende relevante motivationsfaktorer i relation til personaleledelse
 • Varetage, analysere og vurdere personaleadministrative problemstillinger og samarbejdsprocesser
 • Indgå i udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering inden for HR-området
 • Identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for HR-området

ECTS og bedømmmelse

15 ECTS, intern bedømmelse 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt element

Du kan vælge dette modul på

Modul 9 (sommeroptag)

Modul 7 (vinteroptag)

Cxense Display